close
Share with your friends

Mobility 2030: Elektrische mobiliteit en betalen naar gebruik, wie betaalt de prijs?

Mobility 2030

Elektrische mobiliteit en betalen naar gebruik, wie betaalt de prijs?

Contact

Stijn de Groen

Associate Director - Lead for Mobility 2030

KPMG Advisory N.V.

Contact

Gerelateerde content

electric car

Nederland staat aan de vooravond van een transitie in mobiliteit, maar wie is verantwoordelijk voor de benodigde investeringen? En is de energiesector wel klaar voor een toenemende elektriciteitsvraag?

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs in 2015 zijn alle pijlen gericht op het reduceren van emissies en het verduurzamen van industrieën en sectoren, om zo de temperatuurstijging deze eeuw te kunnen beperken tot maximaal twee graden. Aanvullend heeft het Nederlandse kabinet overeenstemming bereikt over een nieuw klimaatakkoord, waarin is opgenomen dat de uitstoot van schadelijke broeistofgassen, zoals CO2, NOx en fijnstof, in 2030 met 49% verminderd zal moeten zijn in vergelijking tot 1990. In 2050 moet de uitstoot zelfs met 95% verminderd zijn. Om de impact van mobiliteit hierbij te illustreren: in 2015 had de sector verkeer en vervoer met 35 megaton CO2-uitstoot een aandeel van 18% in de totale CO2-uitstoot van Nederland. Deze uitstoot zal dalen tot 30 megaton in 2030 en 24 megaton in 2050, maar met de vernieuwde klimaatambities is deze reductie niet afdoende. De mobiliteitssector zal zelfs moeten convergeren tot een emissievrij ecosysteem om de (ambitieuze) klimaatambities te kunnen realiseren. Dit heeft impact op bestaande business modellen in het mobiliteitsecosysteem, maar ook op overheidsinkomsten die afhangen van fossiele brandstoffen en op de energiesector vanwege een sterk veranderende energievraag.

Naast de noodzaak om de CO2-uitstoot te reduceren en verder te verduurzamen, daalt de Total Cost of Ownership (TCO) van elektrische auto’s door dalende batterijprijzen. Tegelijkertijd zal de techniek van auto’s met verbrandingsmotoren complexer en duurder worden, omdat deze steeds beter in staat moet zijn om de CO2-uitstoot te minimaliseren. Het omslagpunt, waarbij de elektrische auto naar verwachting goedkoper wordt in gebruikskosten dan een auto met verbrandingsmotor, zal omstreeks 2024 liggen. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid de ambitie uitgesproken dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch aangedreven zijn. Op dit moment is de elektrische auto (fors) duurder in aanschaf, al is het nog maar de vraag of het bezit van een (elektrische) auto in de toekomst nog wel relevant is. De aanschaf gerelateerde kosten verminderen mogelijk tot wel 90% indien de elektrische auto gedeeld wordt. Daarnaast komt er een structurele daling in verzekerings- en onderhoudskosten. De aanschafprijs van een nieuwe auto zal (blijven) toenemen, doordat de consument steeds meer digitale functionaliteit verwacht en de daarbij horende complexiteit van de onderliggende techniek groter wordt [1]. In combinatie met veranderend consumentengedrag, urbanisatie en congestie zal de beweging naar ‘Mobility as a Service’-oplossingen, zoals autodeelconcepten, waarschijnlijk verder versnellen.  

Verder zal ‘betalen naar gebruik’, oftewel het creëren van een systeem voor een eerlijkere verdeling van de kosten van mobiliteit en het benutten van beschikbare infrastructuur, Nederland in staat stellen een reductie van maximaal 13,2 megaton CO2 afkomstig van personenauto’s te realiseren. Duurzame mobiliteit heeft een prijs en het is de vraag wie deze prijs zal gaan betalen. De automobilist, de belastingbetaler die daarmee automobilisten financiert of de overheid, die een leidende rol zou kunnen innemen om de doelstellingen
van het klimaatakkoord (versneld) te kunnen realiseren?

Meer weten? Neem contact op met Stijn de Groen.

 

[1] Automobiel Management, nummer 10 oktober 2018

Met dank aan:

Stijn de Groen - Manager Digital Advisory

Steven Verstoep - Working Student Platform Advisory

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)