close
Share with your friends

Hoe volwassen is jouw Agile organisatie?

Hoe volwassen is jouw Agile organisatie?

Gerelateerde content

Onlangs hadden wij een afspraak bij een organisatie die recent een agile transformatie heeft ingezet. Deze organisatie wilde met ons van gedachten wisselen over de richting die zij nu op moet. Daarnaast wilde de organisatie inzicht verkrijgen in waar zij staat in de transformatie, oftewel: de afstand tussen de positie van de huidige organisatie en het gestelde doel.

De organisatie wil volledig agile en DevOps werken, waarbij er gebruik wordt gemaakt van Sprints, Retrospectives en Daily Stand-ups. De teams zijn multidisciplinair met T-shaped medewerkers en Chapter Leads moeten worden aangesteld om kennisdeling te borgen. Een aantal mooie termen bij elkaar, die wij frequent terugzien op het wensenlijstje van organisaties als het gaat om het toekomstige organisatiemodel.

Hoe groot deze uitdaging is, welke elementen de meeste aandacht vragen en op welke manier deze moeten worden geadresseerd, zijn vragen die wij frequent krijgen. Veel organisaties bevinden zich namelijk midden in een digitale en agile transformatie en zoeken naar handvatten om de voortgang en resterende uitdaging inzichtelijk te maken.

Zo hebben wij gedurende de afgelopen vijf maanden voor vier organisaties deze specifieke vraag beantwoord. Dezelfde vraag, maar totaal verschillende organisaties en onderdelen. Een van deze organisaties is in een groot deel van Europa actief en heeft als ambitie een agile transformatie in een businessunit door te voeren. Een andere organisatie betreft een van de grotere overheids-organisaties in Nederland met een prachtige agile ambitie. De overige organisaties zijn actief in de financiële sector in Nederland. Waar het bij de ene organisatie ging om een relatief klein onderdeel, wilde de andere een complete agile transformatie doorvoeren naar enterpriseniveau. Ook de mate van detaillering van het gewenste inzicht verschilde sterk: deze varieerde van een compleet KPMG-rapport over alle assen van het operating model in de volledige organisatie tot een snelle scan van specifieke elementen en uitdagingen in een of meerdere onderdelen van de organisatie. Stuk voor stuk heel mooie uitdagingen die de creativiteit van ons en deze organisaties op de proef stellen gezien de diversiteit in ambities, scope en aandachtsgebieden!

Voor veel organisaties is het dan ook niet meer de vraag óf ze een agile transformatie moeten doorvoeren, maar in welke mate en waar. Daarnaast ontvangen we regelmatig de vraag: hoe nu verder?

Vragen die organisaties zich daarbij allereerst moeten stellen zijn:

1. Waarom start ik de agile transformatie en op welk niveau ligt mijn ambitie?

2. Waar sta ik nu, wat zijn mijn bestaande voorbeelden en waarop moet ik mij richten om de transformatie tot een succes te maken?

Het bepalen van de ambitie raakt sterk aan de huidige digitale strategie van een organisatie; hierop gaan wij in dit blog niet nader in (zie voor inzicht hierin bijvoorbeeld het artikel Agile Transformation of the (IT) Operating Model).

Het identificeren van verbeteringen kan op diverse manieren gebeuren. Eén van deze manieren is het uitvoeren van een agile volwassenheidsscan. Dit geeft inzicht in de grootte van de uitdaging en legt de focus op de juiste aandachtsgebieden om gericht te kunnen transformeren. Door tevens op de juiste manier te communiceren waar teams, managers en directie staan in de transitie naar een agile organisatie, wordt in de volle breedte de gewenste cultuur van intrinsieke motivatie, continu verbeteren, eigenaarschap en initiatief gestimuleerd.

Agile volwassenheid is meer dan alleen methodische toepassing van scrum of Kanban op teamniveau

Agile volwassenheidsmodellen zijn ruim beschikbaar, maar richten zich vaak op het juist inrichten van de events en de artefacten van scrum, en de cultuur en de technologie die hierbij passen.
Wij zijn van mening dat dit in een agile transformatie cruciaal is, maar slechts een relatief klein deel van de uitdaging raakt. Volwassenheid zou ten minste beschouwd moeten worden vanuit de volgende vier perspectieven:

1. Erkennen van de verschillende levels van agile binnen de organisatie

Het is van belang om de verschillende levels van agile in een organisatie te erkennen, van teamniveau tot portfolio- en enterpriseniveau. Het betreft hier ook andere stakeholders van de teams tot het tactisch en senior management. Zeker indien een organisatie de ambitie heeft de bredere organisatie te transformeren, is het van belang de volwassenheidsscan tevens uit te voeren op portfolio- en enterpriseniveau.

2. De complete value stream van klant tot operatie

Veel bestaande volwassenheidsscans beperken zich tot de directe scope van het team, met aandacht voor de product owner. Echter, aspecten als klantperceptie, klantwaarde en medewerkertevredenheid zijn vaak onderbelicht. Een succesvolle agile organisatie stelt de klant centraal. Voor de volwassenheidsscan betekent dit dat het zinvol is technieken en concepten te gebruiken van methodieken als lean startup en design thinking om te meten of de organisatie de klant voldoende betrekt in de agile transformatie.

Het is vanuit de klant van belang om de gehele waardeketen end-to-end te bekijken. Enkel wanneer de volledige waardeketen meegaat in de agile transformatie, kan daadwerkelijk klantwaarde worden gerealiseerd. Hiermee duiden we de klantzijde, agile @ scale, en de agile werkwijze in de teams aan de `achterkant' van het proces. Hier zijn de operatie en binnen IT de CI/CD capabilities relevant en deze dienen meegenomen te worden in de scan.

3. Een brede blik op alle facetten van het organisatiemodel

Het veranderen naar een agile organisatie vraagt om verandering in meer dan alleen de manier van werken. Het raakt de organisatiestructuur en processen, maar stelt tevens eisen aan de technologie, leveranciers en locatie. Bovenal betekent het een verandering van mens, cultuur en wijze van aansturing.

operating model infographic

Het is dus ook in een volwassenheidscan van belang om een breed perspectief te hanteren zodat organisatie en besturing gezamenlijk met de business, processen, sourcing, technologie, performance management en competenties integraal worden meegenomen.

4. Framework-neutraal: iedere organisatie is uniek!

In de markt zijn diverse modellen en frameworks die handvatten bieden bij het bepalen van de structuur voor agile transformatie. De meest bekende zijn LeSS, SAFe, DaD en Scrum Nexus, en ook het Spotify-model biedt inspiratie. De vraag die wij vaak krijgen is: welk model moeten we hanteren? In ons perspectief heeft elke organisatie haar eigen karakteristieken en situatie, zij is in die zin uniek. Waar de ene organisatie gebaat is bij het rigide toepassen van een bestaand model, vraagt een andere situatie om het verenigen van bestaande modellen of het opstellen van een eigen model. Onze visie is dan ook dat elke klant goed moet kijken naar zijn specifieke situatie, ambitie en kenmerken en dat een volwassenheidsscan zich rekenschap dient te geven van de good practices van bestaande modellen. Kortom, een agile scan is in de basis framework-neutraal.

Het KPMG agile maturity model biedt het noodzakelijke inzicht in een agile transformatie

Het agile volwassenheidsmodel van KPMG speelt hierop in doordat het modulair is. Gezamenlijk met de klant wordt bepaald welke aspecten van belang zijn. De gemaakte keuzes leiden tot een specifiek model voor de klant. Het model kent vijf niveaus van agile volwassenheid en is gebaseerd op meer dan honderd factoren. Deze zijn in bouwblokken opgedeeld in lijn met de hiervoor genoemde vier perspectieven. Het model biedt ruimte voor een scan van de toepassing van agile methoden op teamniveau tot het schalen op enterpriseniveau, de volledige waardeketen van klant- naar IT_activiteiten en de elementen van het operating model.

activities at different levels

Deze factoren zijn samengesteld op basis van best practices van diverse frameworks, klantervaringen en thought leadership uit de internationale KPMG agile community.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)