close
Share with your friends

Uitvraag DNB: Free Capital Generation is meer dan een ORSA

Uitvraag DNB: Capital Generation is meer dan een ORSA

Free Capital Generation verdient serieuze aandacht. Een goed raamwerk hiervoor is meer dan het anders inrichten van bestaande SII rapportages.

Gerelateerde content

man texting bike

Uitvraag DNB

Binnenkort komt DNB met haar uitvraag aan verzekeraars over Free Capital Generation (FCG). DNB onderzoekt of er prudentiële risico's zitten in de manier waarop verzekeraars (leven, schade en uitvaart) in hun beleid omgaan met FCG1.

Hoewel er geen formele rapportages zijn naar DNB rondom FCG, is het toch belangrijk hier als verzekeraar goed over na te denken. Niet zozeer om te laten zien dat u dit onderwerp serieus neemt. Vooral omdat FCG essentieel is voor de interne sturing: strategische beslissingen zullen veelal impact hebben op de kapitaalspositie, en het vermogen om in de toekomst kapitaal te genereren.

Wij vinden de uitvraag van DNB daarom een logische stap. Het dwingt verzekeraars na te denken over de toekomst, en hoe zij in die toekomst als winstgevende verzekeraar kunnen opereren. Bij sommige verzekeraars is een klein duwtje in de rug misschien ook wel nodig: sommige geven aan dat de ORSA inzicht geeft in de toekomstige capital generation, dus dat een eigen FCG-raamwerk niet nodig is. Deze partijen vergeten dat de ORSA vaak alleen inzicht geeft in de ontwikkeling van de solvabiliteit onder een aantal scenario's. Doorgaans niet in de onderliggende bronnen. Het vertelt bijvoorbeeld niet welke portefeuilles vrij kapitaal opleveren, en welke vrij kapitaal kosten. Ook geeft het geen inzicht in de mogelijkheden om de toekomstige kapitaalsgeneratie te verbeteren.

Ontwikkelen FCG raamwerk

Waar moet u aan denken bij het ontwikkelen van een FCG raamwerk? Om daar meer inzicht in te geven, geven we een paar voorbeelden aan de hand van de onderdelen van de DNB uitvraag. Dit overzicht is zeker niet volledig, maar geeft wel aan dat een FCG raamwerk meer is dan het anders inrichten van een bestaande Solvency II rapportage.

Ten eerste zal DNB vragen naar de berekeningswijze van de FCG-componenten. Hiervoor zien wij vaak dat verzekeraars worstelen met goede definities voor een stabiele FCG. Een volatiele metric maakt sturen als management lastig. Wat doe je bijvoorbeeld met het verwachte beleggingsresultaat? Daarnaast helpt het wanneer de eigen definities vergeleken kunnen worden met andere definities die in de markt voorkomen, zodat (intern) de cijfers vergelijkbaar zijn.

Als tweede onderdeel zal DNB vragen naar de rol van FCG in het beleid. Uitdaging is hier om de FCG sturing zo in te richten dat het geen extra druk legt op het rapportageproces, maar wel het gewenste inzicht geeft voor beleidsvorming op het juiste niveau in de organisatie. Daarin moet je onderscheid maken tussen FCG-bronnen waar je als verzekeraar invloed op hebt, en externe oorzaken. Deze vereisen een verschillende aanpak in de sturing, en in de communicatie naar stakeholders. Ook over de relatie tussen FCG en dividenduitkering zal de verzekeraar na moeten denken.

Als derde onderdeel zal DNB vragen hoe verwachting en realisatie gereconcilieerd worden, en hoe de verzekeraar om gaat met onzekerheden in de hoogte van de FCG. Hiervoor moet het raamwerk goed kunnen omgaan met incidentele gebeurtenissen (hagelstorm) en wijzigende wet- en regelgeving. Dat hangt samen met een goede splitsing tussen korte- en lange termijn verwachtingen.

Toekomstbestendig

De precieze inrichting van deze aspecten hangt sterk af van de complexiteit van de portefeuilles, de omvang van de verzekeraar, en de kwaliteit van de bestaande rapportageprocessen. De vragen laten wel zien dat het opstellen van een goed FCG-framework meer is dan het analyseren van het basisscenario van de ORSA. Elk van de onderdelen waar DNB naar zal vragen kent een aantal lastige elementen waar verzekeraars goed over na moeten denken. Wij geven in dit artikel enkele handreikingen.

Vanzelfsprekend denken we graag met u mee over deze en andere uitdagingen, en welke invulling past bij uw situatie. Ook als DNB uw verzekeraar niet opneemt in de selectie, is het voor een toekomstbestendige sturing van de organisatie meer dan de moeite waard om hier over na te denken.

1 DNB spreekt over Net Capital Generation, andere termen die in de sector worden gebruikt zijn Organic/Operational Capital Generation, Operational Capital generation.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)