De data-gedreven woningcorporatie - KPMG Nederland
close
Share with your friends

De data-gedreven woningcorporatie - Hoe pak je dit aan?

De data-gedreven woningcorporatie

Woningcorporaties vervullen een belangrijke rol in de samenleving. Al sinds jaar en dag zorgen deze maatschappelijke organisaties voor huisvesting voor iedereen. Een nobele taak, maar door de constant veranderende politieke, maatschappelijke en technische kaders zeker ook een uitdagende. De uitdaging zit in vele zaken, die alle vragen om meer en betrouwbare data.

Gerelateerde content

De data-gedreven woningcorporatie  - Hoe pak je dit aan?

Allereerst zorgt aangescherpt politiek beleid voor aanvullende en complexere rapportagevragen vanuit de overheid. Dit wordt gestuurd door bijvoorbeeld eerdere bestuurlijke misstanden in de sector, maar zeker ook de energiedoelen van de overheid waar de woningcorporaties hun steentje aan bij dienen te dragen.

Ten tweede hebben technische ontwikkelingen weerslag op de complexiteit van het vastgoedbeheer, waarin de keuzes voor bijvoorbeeld slopen of renoveren afhangen van de interne beschikbare informatie over het vastgoedportfolio. Het komt geregeld voor dat het onduidelijk is hoe deze complexe vastgoedinformatie vastgelegd wordt in het bestaande IT-landschap, of dat het IT-landschap hier überhaupt niet op is ingericht, waardoor de kwaliteit van de data over het portfolio tekortschiet.

Als derde uitdaging kan de interne organisatie van veel corporaties genoemd worden. Logischerwijs zijn processen rondom planmatig onderhoud, financiën en klantcontact gericht op de kerntaken van de corporatie; het verhuren en onderhouden van woningen. Deze processen zijn vaak sterk gefocust op de eigen operatie, waarbij er data wordt gecreëerd en gewijzigd zonder dat er duidelijke afspraken zijn met andere afdelingen. Dit leidt tot uitdagingen bij bijvoorbeeld financiën, die afhankelijk zijn van de kwaliteit van deze data.
 

Hoe speel je hier als woningcorporatie op in, zonder de kosten de pan uit te laten rijzen, maar zeker ook zonder in te moeten boeten op de maatschappelijke waarde?

De gemene deler in bovenstaand is dat corporaties nog niet altijd voldoende aandacht hebben voor de waarde die zij uit data kunnen halen. Meerdere ontwikkelingen vragen om een omslag naar een meer data-gedreven woningcorporatie. Het verbindende element is het slim en adequaat gebruik van data. Met een gedegen datahuishouding wordt een data-gedreven corporatie gecreëerd waarin goede kwaliteit data als centraal element zorgt voor sturing en efficiëntie. Dit kan worden bereikt door het introduceren van data management. Data management kan dan gebruikt worden als methode om de kritieke data van de organisatie (voor bijvoorbeeld rapportages of belangrijke interne processen) zodanig te structureren en te beheren dat de kwaliteit van deze data verbetert en de toepassingen ervan sterk verbreden. Denk aan een verbeterde en versimpelde onderhoudsplanning, maar zeker ook aan slimme data-toepassingen als big data en business intelligence.

Maar hoe pak je dit aan? Belangrijk is om te starten met het vormen van een visie en strategie op het gebied van data management, aan de hand van een referentiemodel, zoals bijvoorbeeld het CMMI Data Management Maturity model. Aan de hand van dit model stel je vragen als: wat wil de organisatie bereiken met data management, hoe past dit in de bestaande initiatieven op data-gebied en, belangrijker nog, hoe past dit in de langetermijnvisie van de corporatie? Gezien het afdeling-overstijgende karakter van data management is het verstandig de visie samen met directie en management te formuleren. Wanneer deze basis gelegd is kan er gestart worden met de volgende stap, de inventarisatie. Daarin kijk je welke data de corporatie heeft en in welke processen deze wordt aangelegd, gewijzigd en gebruikt? En welke data is kritiek? Parallel kan er gewerkt worden aan de “data governance”, oftewel de integrale inrichting van de verantwoordelijkheden over de data. Uiteindelijk zal eigenaarschap over de data moeten worden belegd en zullen er een aantal medewerkers beschikbaar moeten zijn voor escalatie en bemiddeling bij afdeling-overstijgende datavragen of –problemen.

Met deze stappen is de basis gelegd voor de “data management organisatie”. Als deze gedegen wordt ingericht, dan biedt dat tal van voordelen voor de corporatie, van verbeterde klantinformatie tot meer inzicht in de assets van de corporatie en minder fouten in de dagelijkse operaties. Daarnaast kunnen de interne en externe rapportagestromen sterk worden verbeterd, waarmee bijvoorbeeld interne rapportages over het vastgoedportfolio of externe rapportages aan het ministerie niet alleen eenvoudiger, maar vooral ook nauwkeuriger worden.

Kortom, door als woningcorporatie de datahuishouding op orde te brengen krijgt men meer grip op de data en datakwaliteit, met alle operationele en compliance voordelen van dien. Data management biedt hier de juiste kaders voor, uiteraard mits gedegen ingericht en met voldoende steun van de organisatie geïmplementeerd. Zo is de corporatie ook in de toekomst voorbereid op de dynamische kaders van alledag.

Auteur

Deze blog is geschreven door Nick Martijn bereikbaar op 06 1015 3957 of per e-mail.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)