Inzicht in eigen pensioenpot is schijntransparantie. | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Persoonlijke pensioenpot leidt niet tot gewenste eenvoud en transparantie

Inzicht in eigen pensioenpot is schijntransparantie.

Nu de verkiezingsdatum van 15 maart steeds dichterbij komt, neemt ook de intensiteit van de verkiezingscampagnes navenant toe. Wat daarbij opvalt, is dat het onderwerp pensioen goed in het daglicht staat. Veel politieke partijen spreken zich uit voor een nieuw pensioenstelsel dat wordt gekenmerkt door een persoonlijke pensioenpot met collectieve risicodeling. Het is echter maar de vraag of deze variant voldoet aan de breed gedeelde wens voor een eenvoudig en transparant pensioensysteem.

Contact

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Automotive

Schijntransparantie

Veel politieke partijen stellen een nieuwe variant op de beschikbare premieregeling voor, waarin de deelnemer continu inzicht heeft in de hoogte van zijn eigen pensioenrekening. Dit wordt weergegeven in de vorm van een aanwezig individueel pensioenvermogen: de eigen pot met geld. Inzicht in de hoogte van het eigen potje met geld klinkt transparant, maar is schijntransparantie. Het zal immers niet voor iedere deelnemer duidelijk zijn hoe deze totale eigen pot met geld zich uiteindelijk vertaalt in een periodieke pensioenuitkering. Kortom, kan de deelnemer wel de vertaalslag maken van pensioenvermogen naar een periodieke pensioenuitkering? Daar komt nog bij dat deze uitkering (in veel voorliggende varianten van de individuele pensioenrekening) onzeker is en kan fluctueren. Dit komt de doorzichtigheid niet ten goede.

Collectieve risicodeling

Daarnaast is het goed denkbaar dat in de jaarlijkse aangroei van het eigen
pensioenvermogen onduidelijkheden ontstaan door de collectieve risicodeling die onderdeel is van het pensioencontract. Om de beleggingsrisico’s met elkaar te delen, worden hoge beleggingsrendementen afgeroomd ten gunste van een collectieve buffer die wordt ingezet bij lage of negatieve beleggings-rendementen. Simpel gesteld wordt de buffer gevuld bij goede beleggings-rendementen en aangesproken in tijden van slechte beleggingsrendementen. En de zogeheten biometrische risico’s (o.a. de onzekerheid in hoe lang men leeft) worden door middel van een technisch verdeelmechanisme gedeeld.
Het hanteren van een collectieve buffer en de mechanismen voor het delen van de biometrische risico’s zullen voor deelnemers moeilijk te begrijpen zijn.
De hoogte van het pensioenvermogen mag dan inzichtelijk zijn voor de deelnemer, de ontwikkeling ervan – vertroebeld door mutaties vanuit de buffer voor beleggingsrendementen of aanpassingen vanwege biometrische effecten – is niet uit te leggen.

Ontwikkeling persoonlijk pensioenvermogen opbouwende fase

Loze belofte

Onze conclusie is dan ook tweeledig. Weliswaar hebben de deelnemers, in geval van het persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling, inzicht in hoeveel pensioenvermogen zij op enig moment bezitten. Echter, de werking van de beleggingsbuffer en de deling van biometrische risico’s zijn ingewikkeld en verbeteren het inzicht van deelnemers niet. Los daarvan zal het voor de deelnemer niet altijd op voorhand duidelijk zijn hoe het pensioenvermogen zich vertaalt in de uiteindelijke hoogte van de pensioenuitkering. Ondanks alle mooie verkiezingsplannen lijkt de doelstelling van een transparant pensioenstelsel dus een loze verkiezingsbelofte.

Meer weten?

Vanuit de branchegroep Pensioenen ondersteunen wij pensioenfondsen op een breed scala van strategische en actuariële vraagstukken. Daarnaast helpen wij
pensioenfondsen met onderwerpen als regulatory compliance, integriteit van
IT-systemen, actuariële certificering en controle van de jaarrekening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de schrijvers van dit stuk: Victor Vincent en Olivier Roodenburg.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig