Met behulp van verschillende, zich steeds verder ontwikkelende technologieën, zoals cloud, big data/AI en blockchain, zetten organisaties hun digitale transformatie in gang. Zowel om te groeien en te innoveren, als om de operationele efficiëntie te vergroten. Maar wat zijn nou precies de juridische gevolgen van die transformatie? Om grip te krijgen en controle te houden op zowel de kansen als de uitdagingen van digitale technologie, is inzicht in de eventuele gevolgen essentieel. Met het Digital Law-team levert KPMG niet alleen dit inzicht maar ook doordachte juridische oplossingen in het Digitale Tijdperk.

Technologie en recht

De juridische gevolgen van de ontwikkeling en het gebruik van cloudtechnologie, big data/AI, blockchain en andere digitale technologie worden nogal eens onderschat, terwijl ze doorslaggevend zijn voor het slagen van een digitale transformatie. Het is van groot belang voor organisaties om te weten hoe nieuwe ontwikkelingen in oude wettelijke kaders worden ingepast en welke nieuwe wet- en regelgeving van toepassing is met betrekking tot die nieuwe ontwikkelingen. Deze juridische dimensie bepaalt de kansen én de risico’s waarmee je rekening moet houden én de manier waarop je waarde kunt creëren vanuit digitalisering, bijvoorbeeld door het verzilveren van intellectueel eigendom.

Overstappen naar de cloud, het uitbreiden van datagebruik, het aangaan van nieuwe partnerschappen en andere samenwerkingsvormen: al die veranderingen hebben dus verschillende juridische gevolgen. Wat betekent het bijvoorbeeld als data niet meer fysiek bij de eigenaar ligt opgeslagen? Onder welke voorwaarden heeft een organisatie toegang tot databronnen? Hoe ziet het contractrecht eruit als het om digitale producten gaat?

Digital Law by design

Digital Law is het antwoord van KPMG op de juridische uitdagingen rond digitale transformaties. Naar onze volle overtuiging vereist dit thema een geïntegreerde benadering. Het is van groot belang de juridische dimensie vroegtijdig, vanaf de start van het proces, en volledig in samenhang met alle andere elementen mee te nemen in de strategische besluitvorming: ‘Digital Law by design’. In het volle besef dat zaken zoals regelgeving, contracten, bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom doorslaggevend kunnen zijn voor het behalen van de doelstellingen van de organisatie rondom digitalisering.

Digital Law staat in het teken van zowel het beheersen van de risico's als het signaleren en creëren van de kansen die het juridische domein biedt. In elk van de vier onderdelen van Digital Law komen deze twee invalshoeken terug.

Binnen dit onderdeel identificeren wij het toepasselijke Legal & Regulatory-landschap, niet alleen op nationaal niveau maar vooral ook op het niveau van de EU. De EU is zeer actief met nieuwe wet- en regelgeving in het kader van haar agenda betreffende de ‘Digital Single Market’ en produceert imposante hoeveelheden nieuwe, en soms zeer complexe, regelgeving. Wij verschaffen je inzicht in de verplichtingen die de organisatie heeft op grond van de relevante wetten en regelingen, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt van oude wettelijke eisen naar de nieuwe digitale omgeving en nieuwe wettelijke eisen worden geïmplementeerd. De veranderingen in dat landschap worden vervolgens efficiënt en geautomatiseerd beheerst.

Het belang van intellectueel eigendom (Intellectual Property, IP) als een factor die waarde creëert is door digitale technologie enorm toegenomen. Zonder IP-strategie lopen organisaties enerzijds significante juridische en strategische risico's, terwijl ze anderzijds kansen missen omdat ze hun eigen innovaties en toepassingen niet te gelde kunnen maken. Wij beoordelen integraal de impact van de digitale transformatie op de IP-strategie en het management daarvan en verschaffen met behulp van onze IP-analytische tools relevante inzichten voor de verbetering ervan.

Bij op cloudgebaseerde bedrijfsmodellen is het vaak niet duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is, wie welke bevoegdheden heeft of wie effectieve controle kan uitoefenen op een bepaalde verwerking van gegevens. Wat zijn de rechten en plichten van alle betrokken partijen in de keten? Digital Law geeft inzicht en op grond van dat inzicht zijn wij vervolgens in staat afdwingbare contractuele afspraken op te stellen.

Verandering is de norm in een steeds meer verbonden wereld die constant in beweging is. Hoe kan de onderneming beter samenwerken met de juridische afdeling, zowel in projecten als van dag tot dag? Met onze ruime ervaring opgedaan in eerdere projecten, met diverse methodologieën en tooling (zoals benchmarking) kunnen wij hierin assisteren.

Hoe KPMG je kan helpen

De toekomst van organisaties is nauw verbonden met de digitale transformatie die ze op dit moment doormaken. Digital Law draagt bij aan het succes van die transformatie door de juridische gevolgen ervan in kaart te brengen, voorstellen te doen voor de beheersing ervan en de kansen die hiermee gepaard gaan uit te werken. Daarbij kiezen we voor een integrerende rol: wij brengen de verschillende stakeholders in het ecosysteem bij elkaar en loodsen hen in gezamenlijkheid langs de verschillende juridische uitdagingen. Dat doen we in samenwerking met de drie andere KPMG Digital-teams: de Digital Strategy Group, Digital Transformation en Digital Enablement.

Dit integrale perspectief passen wij ook inhoudelijk toe: de inzichten die wij aandragen, verschaffen uiteindelijk het overzicht van alle relevante juridische gevolgen van de digitale transformatie, en over de wisselwerking tussen die gevolgen en de andere elementen van de transformatie.

Daarom hoort Digital Law thuis in het hart van jouw digitale strategie. Wil je weten hoe dat gerealiseerd kan worden?

Wij gaan graag met je in gesprek hierover.