Alleen met steun van alle stakeholders kan een organisatie groeien en innoveren. Veranderingen zijn succesvol en transformaties slagen omdat er vertrouwen is in wat de organisatie doet en van plan is; vertrouwen van klanten, medewerkers, leveranciers, toezichthouders, financiers en de gemeenschap waarbinnen een organisatie opereert. Hoe verkrijgt uw organisatie dat vertrouwen, hoe blijft het behouden en hoe kan het hersteld worden als het beschadigd is geraakt.

Vertrouwen is onmisbaar voor vernieuwing

Mensen zijn gewoontedieren. Ze staan niet meteen te springen om verandering, zeker niet als ze tevreden zijn met het bekende. Maar uw organisatie wil juist vooruit, wil groeien, wil vernieuwen. Daarom is vertrouwen onmisbaar voor vernieuwing: alleen als uw stakeholders positieve verwachtingen hebben bij het doen en laten van uw organisatie, zullen ze openstaan voor de verandering en vernieuwing die u brengt.

Vertrouwen komt daarbij te voet en gaat te paard. De voorbeelden daarvan zien we geregeld voorbijkomen in de huidige, steeds kritischer wordende maatschappij. Ook organisaties die schijnbaar vanzelfsprekend lijken te kunnen rekenen op loyaliteit, aanzien en vertrouwen raken beschadigd. Actief werken aan vertrouwen is daarom een opgave waaraan geen enkele organisatie zich kan onttrekken.

In dit tijdperk van ingrijpende veranderingen en disruptie is dat des te belangrijker. De snelheid waarmee de ontwikkelingen elkaar opvolgen neemt alleen maar toe en het is cruciaal geworden elke stakeholder bij de organisatie te betrekken, gerust te stellen en zekerheid te geven. U heeft van ieder van hen het vertrouwen nodig om samen de noodzakelijke stappen te zetten, samen risico's te nemen, samen kennis te delen, et cetera.

Een dynamische aanpak van risicomanagement

Met het oog hierop heeft KPMG het Trusted-concept ontwikkeld. Trusted is een dynamische aanpak van risicomanagement, die in het bijzonder aandacht schenkt aan (compliance met) wet- en regelgeving, duurzaamheid (ESG) en cyberveiligheid, de risicogebieden die centraal staan in fundamentele veranderingen die veel sectoren doormaken.

Bovengenoemde onderwerpen zijn geen zaken die u achteraf regelt, maar centrale elementen in het veranderingsproces dat uw organisatie ondergaat. Het ligt voor de hand dat een project zoals de digitalisering van de frontoffice in eerste instantie alle aandacht naar zich toetrekt en de bewonderende blikken krijgt. Maar wat als de risico's van die digitalisering niet gedisciplineerd worden aangepakt? Wat als incidenten de kop op steken, wat als stakeholders niet ervaren dat de organisatie in hun belang handelt? Dan blijkt dat vertrouwen een voorwaarde is voor alles wat de organisatie doet: alleen op basis van vertrouwen kunt u die nieuwe technologieën toepassen, die nieuwe markten betreden, die nieuwe klantervaringen aanbieden. Met Trusted creëert u dat vertrouwen.

Trusted imperative

Wat betekent een Trusted-organisatie?

Concreet betekent Trusted dat u consequent en in elk onderdeel van de organisatie de verschillende aspecten van vertrouwen versterkt. In onze visie gaat het met name om kundigheid, menselijkheid en integriteit. U wekt vertrouwen op bij uw stakeholders als zij deze kenmerken terugzien en herkennen in alles wat de organisatie doet: in de doelstelling en de strategie, in de cultuur, in het leiderschap en het management, in de governance , in de systemen en processen en natuurlijk in de producten, de diensten en de bedrijfsvoering.

Embedding Trustwhorthiness

Oog hebben voor risico's en de belangen van de verschillende stakeholders begint aan de top van de organisatie. Heeft de organisatie een doelstelling die maatschappelijk waarde toevoegt? Delen leiders en medewerkers gezamenlijke overtuigingen, waarden en gedragsnormen die vertrouwen geven? Kan de onderneming vervolgens dat vertrouwen waarmaken als het gaat om producten, diensten en bedrijfsvoering? Zijn de organisatiestructuur en governance op het niveau dat daarvoor nodig is?

Specifiek qua risicomanagement gebruikt KPMG in deze aanpak de Risk Story. Daarin is de aandacht gericht op de belangrijkste risico’s, gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie. Het risicolandschap is in kaart gebracht en wordt – genoodzaakt door de continue veranderingen om ons heen – voortdurend gemonitord. Vervolgens is nagedacht over de manier waarop de risico’s worden beheerst. De controles die daaruit voorkomen zijn steeds vaker preventief van karakter en worden steeds vaker geautomatiseerd geïmplementeerd.

De incidenten die ondanks een goede werking van dit systeem toch kunnen ontstaan (bijvoorbeeld een fraude of een privacyschending) worden zorgvuldig onderzocht en geanalyseerd en leveren input op voor verdere verbetering van het beheerssysteem.

Hoe u een betrouwbare en transparante organisatie realiseert

Klanten, medewerkers, leveranciers, toezichthouders, financiers en de gemeenschap waarbinnen een organisatie opereert, zien hun belangen vertegenwoordigd in een Trusted-organisatie. Zo'n organisatie gedraagt zich verantwoordelijk, voldoet aan verwachtingen en eisen en treedt proactief op als er onverhoopt toch iets mis mocht gaan. Een Trusted-organisatie verwerft op deze manier vertrouwen, in het diepe besef dat dit vertrouwen van essentieel belang is voor haar voortbestaan.

KPMG helpt u bij het creëren van een Trusted-organisatie door op een moderne wijze risico-, control- en compliancefuncties in te richten. Efficiënt, want preventie en automatisering staan centraal. En effectief, want deze aanpak verzekert u ervan dat de organisatie functioneert in lijn met de verwachtingen van álle stakeholders. Welke keuzes maakt u bijvoorbeeld als het gaat om duurzaamheid en cyberveiligheid, de twee grootste risicothema’s van dit moment? En kunt u vervolgens het waarom achter die keuzes goed uitleggen? 

Download de publicatie

The Trusted Imperative

Lees de publicatie en krijg inzicht in hoe u betrouwbaarheid in uw organisatie kunt verankeren om het vertrouwen van uw stakeholders op te bouwen en te behouden.Download de publicatie ⤓Trusted-services

Maak kennis met onze specialisten