De energietransitie is niet langer iets van de energiebedrijven alleen. Consumenten zijn steeds meer zelfstandig op zoek om hun energiebehoefte 100% duurzaam in te vullen en overwegen alternatieve decentrale technologieën om CO2 zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast zijn steeds meer internationaal opererende bedrijven bezig om actief de eigen energietransitie ter hand te nemen en te controleren en/of te versnellen, waar mogelijk. Deze trend zal effect gaan hebben op de gehele energiemarkt en de rol die de diverse partijen hierin spelen.

Er is een transitie gaande van conventionele opwekking naar duurzame energie, er zijn grote variaties in energieprijzen gaande en energiebedrijven worstelen met de veranderende marktomstandigheden. De klimaatdoelstellingen raken de sector tot in haar wezen, net als verregaande liberalisering. Energiebedrijven zullen zich hierop moeten aanpassen en nieuwe spelers zullen toetreden, met name op plekken waar convergentie tussen verschillende sectoren optreedt. Goed voorbeeld daarvan is elektrisch vervoer.
Als KPMG helpen wij bedrijven en overheden zich aan te passen aan deze veranderende marktomstandigheden. Wij ondersteunen onze klanten op het gebeid van strategie, implementatie, technologie, audit & assurance en deal-advies, maar dan met een sectorgerichte aanpak.

Op basis van gesprekken met onze klanten belichten we de volgende relevante thema’s/trends in de markt:

  • Digital customer engagement
  • Verhoogde e-mobiliteit
  • Uitrol van Smart & Micro Grids
  • Corporate Power Purchase Agreements (PPA's)
  • Nieuwe business modellen in de energie keten
  • Investering in waterstof
  • Buitenbedrijfstelling van offshore-activa in NL
  • Kostenreductie en investeringen
  • Chemie: Verlaging van de CO2 en transitie naar groene chemie

Onze visie

Paperwork on desk

Corporate Power Purchasing Agreements

Ondernemingen zijn goed voor twee derde van het eindverbruik van elektriciteit in de wereld. Tegelijkertijd worden milieu- en klimaatveranderingen als de grootste bedreiging gezien voor structurele groei.

De verduurzaming van energieverbruik is een belangrijke optie voor bedrijven om hun CO2-voetafdruk te verlagen, waarbij diverse mogelijkheden te identificeren zijn.

KPMG ondersteunt ondernemingen – zowel binnen Nederland als in een internationale (soms globale) context – bij het ontwikkelen, realiseren en implementeren van een duurzame energiestrategie, volledig afgestemd op de specifieke voorkeuren van deze partijen met betrekking tot gewenst risico, beoogde milieu-impact en operationele aspecten.

Oil pipeline with industries

Waterstof

Waterstof is één van de puzzelstukken in het kader van klimaatneutraliteit, vooral vanwege zijn diverse toepassingsvormen. Waterstof – met name groene waterstof – heeft een zeer divers karakter, zowel in productie (afkomstig van overproductie van groene stroom of van specifieke groene windmolenparken) als in gebruik (als energiedrager ter vervanging van olie en gas of als feedstock voor de chemische industrie).

Voor een werkelijk klimaatneutrale economie lijkt waterstof onontbeerlijk. Dit betekent dat de waardeketen van waterstofproductie, -distributie en -gebruik opgezet moet worden. Dit biedt kansen, maar ook investeringsrisico’s voor partijen die de waterstofeconomie op touw willen zetten.

KPMG helpt ondernemingen en investeerders met het opzetten van nieuwe businessmodellen en met de beoordeling van investeringen in de gehele waterstofwaardeketen. Tevens helpt KPMG ondernemingen in hun afwegingen ten aanzien van het gebruik van elektrificatie, waterstof en andere alternatieven voor klimaatneutraliteit.

Moving car on bridge

E-Mobility

E-mobility is een ontwikkeling die mede vorm geeft aan het nieuwe mobiliteitsecosysteem. Bestaande en nieuwe vervoersmiddelen worden steeds vaker aangedreven door klimaatvriendelijke energiebronnen, wat verstrekkende gevolgen heeft voor bestaande waardeketens en fysieke infrastructuren. E-mobility vormt daarmee zowel een kans als een bedreiging voor bestaande partijen. In combinatie met de trend naar nieuwe gebruiksmodellen en eigendomsvormen ontstaan nieuwe businessmodellen die het mobiliteitslandschap nu al zichtbaar veranderen. Vaak zijn het nieuwe toetreders die met hoog risicokapitaal en platformstrategieën de concurrentie aangaan met conventionele modaliteiten.

De investeringen voor deze ‘transitie binnen de transitie’ zijn, net als de verwachtingen, groot. KPMG helpt ondernemingen en investeerders met de beoordeling van e-mobility investeringen en de inschatting van risico’s voor bestaande verdienmodellen. KPMG helpt ook met een vertaling van nieuwe modellen naar aanpassingen van bestaande processen en modellen. 

Man showing solar panel

Smart grids

Hoewel de energietransitie daadwerkelijk is gestart, staan we toch nog redelijk aan het begin ervan. Er loopt een groot aantal verschillende pilots, maar deze zijn nog niet grootschalig en echt verankerd in de bedrijfsvoering. De netbeheerders, leveranciers en producenten staan voor complexe uitdagingen. Wat wordt het verdienmodel? Welke aanvullende diensten worden straks verwacht met de toenemende fluctuaties in vraag en aanbod?

Smart grids zijn een belangrijke sleutel in de energietransitie. Met technologische toepassingen kunnen de lokale vraag en het aanbod beter op elkaar afgestemd worden en kunnen piekbelastingen voorkomen worden. Maar om smart grids succesvol te kunnen realiseren zijn er onder andere uitdagingen op het gebied van marktmodel, financiering en cybersecurity. KPMG helpt ondernemingen bij het realiseren van deze uitdagingen. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Jaap van Roekel (Partner, Head of ENR sector),   Mark Lof (Partner Technology) of Bud van der Schrier (Partner Deal & Growth Strategy).