Regelarme zorg: meer kwaliteit - minder regels - KPMG Nederland
close
Share with your friends
Regelarme zorg

Regelarme zorg: meer kwaliteit - minder regels

Regelarme zorg

Hoe zorg je voor een betaalbare zorg van goede kwaliteit, met minder regel- en verantwoordingsdruk? KPMG werkt met zorgorganisaties aan regelarme zorg, waarin de kwaliteit, medewerker- en cliënttevredenheid omhoog gaan en ziekteverzuim en kosten omlaaggaan. Onze uitgangspunten: zet bij regelarme zorg de cliënt en medewerker centraal, zorg voor een cultuur van vertrouwen waarin de kwaliteit gewaarborgd blijft, zet de interne processen in het belang van de cliënt, werk aan sterke interne sturing en ga uit van het gezonde verstand van de zorgprofessionals.

Voor goede zorg is ruimte nodig. Zorgverleners kunnen - samen met de cliënt - heel goed bepalen hoe die zorg eruit moet zien, wat er nodig en wat overbodig is. Nu worden zorgprofessionals gehinderd door regels en protocollen, die ervoor zorgen dat ze een groot deel van hun tijd kwijt zijn aan administratie en professionals hinderen om de zorg op maat te kunnen leveren. 

Het begint met een heldere visie

De basis voor het slagen van regelarme zorg is een heldere visie op zorg. Vanuit die visie kan de organisatie bepalen waar zij op wil kunnen sturen en waar niet op, hoe processen eruit moeten zien, welke informatie nodig is om de kwaliteit van de zorg te beoordelen en te waarborgen én sturing te houden op het zorgproces. Bij het verminderen van het aantal (overbodige) regels en processen kan de organisatie checken of dat in lijn is met de visie. 

Zorg: wat houdt het in?

De motivatie van zorgprofessionals heeft de laatste jaren te lijden onder de regeldruk en reorganisaties. De werkdruk is hoog, net als het ziekteverzuim, dus overbelasting is een voortdurend gevaar. De professional heeft meer handelingsruimte nodig om te kunnen handelen vanuit de cliënt en de zorg heeft dus minder regels nodig.

Dat betekent niet: alle regels het raam uit. KPMG helpt organisaties bij het vaststellen van regels die helpen en niet hinderen; vanuit de visie wordt bekeken welke regels en processen overbodig en welke juist nodig zijn en moeten worden vastgelegd. We beginnen projecten met een inventarisatie van de werkprocessen. Uit gesprekken met zorgprofessionals wordt duidelijk welke protocollen ze volgen en welke gegevens ze vastleggen. Wat blijkt? Soms zijn regels niet eenduidig, en worden ze op vergelijkbare afdelingen verschillend geïnterpreteerd. Van andere protocollen is niet duidelijk waar ze voor dienen. Dan worden de regels gevolgd en gegevens vastgelegd omdat dat nou eenmaal moet. Een overzicht van alle werkprocessen en -protocollen biedt inzicht: wat veroorzaakt nu precies die regeldruk?

 

Cultuur van vertrouwen noodzakelijk

Als je met minder regels werkt, hoe zorg je dat de kwaliteit gewaarborgd blijft? Dat kan alleen als je een cultuur van vertrouwen creëert waarin medewerkers de ruimte voelen om dilemma’s en keuzes open met elkaar te bespreken en samen weloverwogen keuzes te maken voor optimale zorg voor de cliënt.

Juist ook aan die cultuur van vertrouwen besteedt KPMG aandacht. Een cultuur waarin mensen het juiste voorbeeld geven, waarin het transparant is als iets niet goed gaat en dat bespreekbaar is. Gaan dingen mis? Dan bespreken zorgprofessionals dat open met elkaar en bespreken verbeteracties indien nodig. Zonder direct nieuwe richtlijnen op te stellen of alles dicht te regelen. In sessies werkt KPMG met zorgorganisaties aan een werkcultuur die uitgaat van professionaliteit, onderling vertrouwen en respect.

Verantwoording aan externe partijen

Een groot deel van de regeldruk komt voort uit interne regels, en het rapporteren over de zorginspanningen aan externe partijen. Om de financiering zeker te stellen, moet de zorgorganisatie rapporteren aan de gemeente, aan het zorgkantoor of aan een zorgverzekeraar – en vaak aan alle drie tegelijk. Elke gemeente of zorgkantoor bepaalt zijn eigen voorwaarden bij het inkopen van zorg.

Hoe kan een zorgorganisatie goed aan deze vraag voldoen? Interne sturing is de basis om te komen tot een andere, efficiëntere manier van verantwoorden. Als de interne sturing echt op orde is, kan een zorgorganisatie helder aantonen met welke informatie ze de geleverde zorg verantwoordt.

Gemeentes, verzekeraars en zorgkantoren zoeken naar manieren om de ingekochte zorg te beoordelen. Als een zorgorganisatie duidelijk heeft vastgesteld hoe en waarop ze wil sturen, kan ze aangeven welke informatie ze kan delen en wat daaruit is af te lezen. Dat kan de aanzet zijn voor overleg met externe partijen over het terugbrengen van de rapportages tot praktische, heldere en efficiënte proporties.

Multidisciplinair, op elk niveau

Samenwerken met KPMG betekent samenwerken met een multidisciplinair team met ruime kennis van de zorg. Het effectief registreren en administreren van zorginformatie heeft te maken met IT, dus we nemen IT-professionals mee. Maar net zo goed gaat het over de juiste cultuur en gedrag, dus werken we met consultants die daar alles van weten.

Daarnaast heeft KPMG een groot netwerk op het gebied van beleidsontwikkeling, op regionaal en landelijk niveau. De inzichten vanuit dat netwerk nemen we mee in het ontwikkelen en realiseren van een toekomstbestendige zorgvisie.

Een verbeteringstraject van KPMG heeft niet als resultaat: een dik rapport. Het resultaat is een organisatie die soepel draait, waar teams en het management goed op de hoogte zijn wat er speelt en waar zorgprofessionals met plezier hun werk doen.

Zeven succesfactoren voor regelarme zorg

  

 1. Visie
  Wat is de strategie van de organisatie? Dat is de basis.
 2. Heldere doelen
  Vertaal de strategie naar het (primaire) zorgproces: wat zijn de doelen en risico’s waarop de organisatie intern stuurt.
 3. Delen van gezamenlijke beelden van doelen en verantwoordelijkheden
  Afstemming in alle lagen van de organisatie. Management bepaalt in grote lijnen wat en de zorgprofessionals nemen zelf beslissingen over het hoe, met de cliënt centraal.
 4. Tijdige en relevante managementinformatie
  Bestuurders en hebben de juiste informatie om te besturen, zorgprofessionals weten wat nodig is om zelf verantwoordelijkheid te nemen.
 5. Open werkcultuur
  De organisatie biedt zorgprofessionals de ruimte om zelf beslissingen te nemen, medewerkers voelen het vertrouwen om de kwaliteit van het werk te evalueren met collega’s.
 6. (Blijven) faciliteren van de lerende organisatie
  Wat gaat goed? Wat kan beter? Een gezonde organisatie blijft zich ontwikkelen.
 7. In gesprek met externe stakeholders
  Overleg hoe de verantwoording van de zorg eruit kan zien, zodat deze aansluit op primaire processen om de administratieve belasting op de werkvloer te minimaliseren.

Succesfactor: stel zorgprofessional en cliënt centraal

KPMG deed onderzoek bij een aantal zorgorganisaties die de afgelopen jaren uitstekende resultaten boekten. Wat doen deze organisaties zo goed? De conclusie: ze stellen zorgprofessional en cliënt centraal. Zorgprofessionals nemen zelf de verantwoordelijkheid. De regels en de registraties in deze organisaties helpen zorgverleners juist om hun werk (nog beter) te doen - en ze durven af te wijken van regels als de situatie daarom vraagt. Lees hier het onderzoek (pdf 1,7 MB).

Meer informatie over regelarme zorg?

Neem contact op met Marijke Ploegman, director bij KPMG Health, (070) 338 2159 of per e-mail of met Jochem Dijkstra, partner audit.