close
Share with your friends

Privacyverklaring KPMG Alumniprogramma

Privacyverklaring KPMG Alumniprogramma

Datum laatst gewijzigd: 1 februari 2021

 1. Het KPMG alumniprogramma is bedoeld voor alle voormalig medewerkers van KPMG N.V. en haar dochtermaatschappijen. KPMG behoudt zich het recht voor om deelname aan het KPMG alumniprogramma te weigeren. Internationale KPMG-alumni kunnen met ons contact opnemen via alumni@kpmg.nl Ook voor andere vragen kunt u ons bereiken via alumni@kpmg.nl.
 2. U kunt zich inschrijven voor deelname aan het KPMG alumniprogramma door het invullen van het registratieformulier dat u via deze website kunt vinden. Daarnaast kunt u zich inschrijven door bij uw uitdiensttreding in het ‘departure form´ aan te geven dat u deel wilt nemen aan het KPMG alumniprogramma. In het eerste geval verstrekt u de persoonsgegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van het KPMG alumniprogramma zelf bij uw inschrijving. In het tweede geval gebruiken wij hiervoor persoonsgegevens die wij bij uw indiensttreding van u hebben ontvangen.
 3. Voor het uitvoeren van het KPMG alumniprogramma gebruiken wij in ieder geval de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam; datum in dienst; datum uit dienst; emailadres; laatst genoten functie, afdeling en standplaats bij KPMG. De persoonsgegevens van deelnemers aan het KPMG alumniprogramma gebruiken wij onder meer om u per e-mail te informeren over onderwerpen verbonden aan het KPMG Alumniprogramma. Deze informatie kan betrekking hebben op de nieuwsbrief en uitnodigingen voor alumni-bijeenkomsten.
 4. U kunt uw gegevens inzien en laten aanpassen door een bericht te sturen aan alumni@kpmg.nl.
 5. De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens via dit formulier berust is uw toestemming (consent).
 6. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken via de uitschrijfmogelijkheid die in ieder e-mailbericht zal staan die u in het kader van het KPMG alumniprogramma van ons ontvangt. Ook kunt u zich uitschrijven door een e-mail te sturen met een uitschrijfverzoek naar alumni@kpmg.nl.
 7. Wij spannen ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Voor de door u via dit formulier ingevulde persoonsgegevens hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar. Deze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens langer dan 1 jaar niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.
 8. KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.
 9. De persoonsgegevens die wij gebruiken voor de uitvoering van het KPMG alumniprogramma worden in de ‘Alumnidatabase’ van ons relatiebeheersysteem (CRM) opgeslagen. Wanneer uw gegevens al voorkomen in ons CRM-systeem vanwege andere verwerkingen, bijvoorbeeld lopende dienstverlening of salesgesprekken, dan zullen wij eventuele aanvullende gegevens die u verstrekt in het kader van het KPMG alumniprogramma hieraan toevoegen. Hiermee borgen we een eenduidig beeld van u als relatie van KPMG.
 10. Ons CRM-systeem wordt geleverd en gehost door een onafhankelijke derde partij die als onze verwerker toegang heeft tot de opgeslagen gegevens. De leverancier van het CRM-systeem ondersteunt ons ook bij het versturen van e-mailings in relatie tot het KPMG alumniprogramma. Het CRM-systeem wordt gehost vanuit een cloud-omgeving. Dit betekent dat de gegevens mogelijk toegankelijk kunnen zijn vanuit landen buiten de EU met een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens. In lijn met de toepasselijke privacy-wetgeving hebben wij met de leverancier van ons CRM-systeem passende afspraken gemaakt over zorgvuldige omgang met en goede beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens. Dit omvat in ieder geval een verwerkersovereenkomst en de modelclausules voor doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EU.
 11. Voor de uitvoering van het KPMG alumniprogramma kunnen wij ook gebruik maken van diensten van andere derde partijen, zoals IT-diensten en administratieve diensten. Ook deze partijen kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens, mogelijk vanuit landen buiten de EU met een lager beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Daarom hebben wij ook met deze derde partijen in lijn met de toepasselijke privacy-wetgeving passende afspraken gemaakt over zorgvuldige omgang met en goede beveiliging van de opgeslagen persoonsgegevens. Dit omvat in ieder geval een verwerkersovereenkomst en, ingeval van doorgiftes van persoonsgegevens naar buiten de EU, ook de hiervoor genoemde modelclausules.
 12. Voor het overige is toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij deze verwerking (namelijk het beoordelen van de registratie, het informeren van u per e-mail en via de website over onderwerpen verbonden aan het alumniprogramma en het geautomatiseerd toegang geven tot uw eigen profiel) en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 13. U hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld, u kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl.
 14. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens).
 15. Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in ons Online Privacy Statement.

Verwijzingen in deze online privacyverklaring naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen.