close
Share with your friends

Privacy statement Werken bij

Privacy statement Werken bij

Datum laatst gewijzigd: 25 maart 2019

In de zoektocht naar geschikte kandidaten verwerkt KPMG persoonsgegevens. KPMG vindt de privacy van haar interne en externe kandidaten belangrijk en zet zich daarom in om de bescherming en het juiste gebruik van jouw gegevens zeker te stellen. Met dit privacystatement informeren wij jou over het gebruik van jouw gegevens gedurende de verschillende fasen van het sollicitatieproces. Beschreven staat onder meer welke persoonsgegevens wij verwerken, op basis van welke grondslag en met welke (categorieën van) derden deze gegevens eventueel gedeeld worden. In alle gevallen is het vinden van geschikte kandidaten ons doel bij het gebruik van persoonsgegevens.

Verzamelen, gebruiken en bewaren van gegevens

Werving
De eerste fase van de zoektocht naar geschikte kandidaten noemen wij het wervingsproces. Werving vindt plaats door middel van direct search, talentpools en events.

  • Direct Search
    Via internet en social media zoeken onze recruiters naar kandidaten die geschikt kunnen zijn voor een functie bij KPMG. Deze kandidaten benaderen wij via diverse platforms, waaronder LinkedIn. Na toestemming van de kandidaat slaan we hun profiel op, inclusief contactgegevens. Als kandidaten aangeven interesse te hebben in een functie bij KPMG, dan solliciteren ze op een vacature en worden ze meegenomen in het reguliere recruitmentproces. Als kandidaten niet direct interesse hebben, maar mogelijk wel in de toekomst dan vragen wij toestemming om de gegevens 1 jaar te bewaren. Daarna worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, tenzij we opnieuw toestemming krijgen om de gegevens voor 1 jaar te bewaren.

  • Talentpools
    Het komt voor dat kandidaten via de website solliciteren op een vacature of deelnemen aan een event, maar niet direct voor een vacature of event in aanmerking komen (bijvoorbeeld omdat ze nog studeren of omdat er niet direct een positie vacant is). Als deze kandidaten wel geschikt lijken voor KPMG worden zij toegevoegd aan de talentpool. KPMG vraagt dan toestemming aan deze kandidaten om hun gegevens daarvoor te bewaren. Het gaat hier om contactgegevens, CV en motivatiebrief. Wij houden regelmatig contact met deze kandidaten door ze bijvoorbeeld te bellen of een mailing te sturen. Die mailing kan bijvoorbeeld een inhoudelijk artikel, vacature of uitnodiging voor een event bevatten. We verwijderen de gegevens van deze kandidaten maximaal 1 jaar nadat de kandidaat toestemming heeft gegeven, tenzij we opnieuw toestemming krijgen om de gegevens voor 1 jaar te bewaren.

  • Events
    Kandidaten kunnen zich via de website opgeven voor deelname aan een event dat wordt georganiseerd door KPMG. Dit gaat via eenzelfde formulier als bij een sollicitatie. Daarbij worden contactgegevens, CV en motivatiebrief verstrekt. Deze persoonsgegevens bewaren we tot maximaal 4 weken nadat een kandidaat zich heeft opgegeven voor deelname aan een event, behalve als we toestemming van de kandidaat hebben om deze langer te bewaren. In dat laatste geval bewaren we de gegevens 1 jaar. Een jaar nadat de toestemming is verkregen worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, behalve als we opnieuw toestemming krijgen om de gegevens voor 1 jaar te bewaren.

 

Sollicitatie
De volgende fase in het recruitmentproces is de sollicitatiefase. Deze kan uit meerdere onderdelen bestaan, waaronder de sollicitatie zelf, een online assessment, interviews en de contractaanbieding. 

Kandidaten kunnen solliciteren op vacatures op onze website. Vacatures op externe websites leiden altijd terug naar de KPMG vacaturesite. Een kandidaat verstrekt bij een sollicitatie contactgegevens, CV en een motivatiebrief.

Het kan ook voorkomen dat wij de social media profielen van de kandidaat raadplegen als onderdeel van het sollicitatieproces, denk hierbij aan LinkedIn of Facebookprofielen. Dit doen we alleen wanneer dat nodig en relevant is om te bepalen of iemand geschikt is voor een functie bij KPMG. De gegevens van de kandidaten die binnenkomen tijdens de sollicitatie worden alleen gedeeld met de medewerkers betrokken bij het sollicitatieproces.

 

Online assessment
Een online assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure. De kandidaat maakt het assessment in de online omgeving van een extern assessmentbureau. Na afronding krijgt de kandidaat inzicht in de resultaten van het assessment en heeft de kandidaat de keuze deze resultaten door te sturen naar KPMG.

 

Interviews
Na het online assessment vinden de interviews met de kandidaat plaats. De gesprekspartners die aanwezig zijn bij het interview ontvangen de persoonsgegevens van de kandidaat (contactgegevens, CV, motivatiebrief en voor zover beschikbaar de uitslag van het assessment). De kandidaat krijgt na de interviews telefonisch terugkoppeling van de uitkomst. Wij slaan deze terugkoppeling ook op.

 

Contractaanbieding
Na afronding van de interviews kan de recruiter een aanbieding doen aan één van de kandidaten. In dit stadium vragen wij van deze kandidaat een kopie ID op om toe te voegen aan het dossier. Wij zijn wettelijk verplicht om een kopie van het legitimatiebewijs te hebben.

Afgewezen kandidaten ontvangen bericht over hun afwijzing. Hun persoonsgegevens bewaren we tot maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, behalve als we toestemming van de kandidaat hebben om deze langer te bewaren. In dat laatste geval bewaren we de gegevens 1 jaar. Een jaar nadat de toestemming is verkregen worden de persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd, behalve als we opnieuw toestemming krijgen om de gegevens voor 1 jaar te bewaren.
 

Grondslag voor het gebruik

KPMG heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van persoonsgegevens voor de zoektocht naar geschikte kandidaten. Daarbij is altijd oog voor de (privacy)belangen van (potentiele) kandidaten, en zorgt KPMG ervoor dat de inbreuk op de privacy van deze kandidaten zo beperkt mogelijk blijft. In de meeste gevallen is dit gerechtvaardigd belang van KPMG de grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van recruitmentactiviteiten. In een aantal gevallen wordt aan de kandidaten uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor het gebruik of bewaren van hun gegevens. In die gevallen is toestemming de grondslag waarop KPMG de verwerking baseert. Toestemming wordt bijvoorbeeld gevraagd voor het langer mogen bewaren van jouw gegevens. Je hebt het recht een gegeven toestemming op ieder moment in te trekken.

 

Overige

Derden
Tijdens alle hierboven beschreven onderdelen van het recruitmentproces kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van partijen die algemene IT-diensten leveren, zoals hosting en technisch onderhoud, en partijen die specifieke diensten leveren, zoals het uitzetten van assessments. Met de betreffende partijen worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens wordt geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.
Jouw gegevens worden zoveel mogelijk verwerkt binnen de EU. Het kan voorkomen dat het inschakelen van een derde meebrengt dat persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt. KPMG treft de juiste wettelijke (privacy)waarborgen als er persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EU.
 

Beveiliging
KPMG beschermt jouw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen.
 

Rechten
Je hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over jou verwerkt. Daarnaast heb je het recht om KPMG te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen, of de verwerking daarvan te laten beperken, gegeven toestemming in te trekken en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens ten behoeve van het recruitmentproces. Voor dergelijke verzoeken of andere vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. Daarnaast heeft KPMG een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, deze is bereikbaar via FG@kpmg.nl.

Indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op jouw rechten heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

"KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij veelal samen met de KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd terecht bij KPMG Staffing & Facility Services B.V. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.