Gebruiksvoorwaarden KPMG One-App |
close
Share with your friends

Gebruiksvoorwaarden KPMG One-App

Gebruiksvoorwaarden KPMG One-App

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik mag worden gemaakt van de mobiele applicatie ("App") van KPMG STAFFING & FACILITY SERVICES B.V. ("KPMG S&FS"). Voor vragen over de App of de Gebruiksvoorwaarden kun je een mail sturen naar kpmg-one@kpmg.nl.

 

1. Toepasselijkheid 
1.1 De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen, toegevoegd aan een leeslijst, gemarkeerd, doorgestuurd of anderszins verspreid ten behoeve van/middels/vanuit/in de App ("Bijdrage") middels uitingen via Facebook, LinkedIn en/of Twitter account ("Gebruik"). 
1.2 Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan), aanvaard je als gebruiker van de App ("Gebruiker") de Gebruiksvoorwaarden en de PRIVACY POLICY KPMG ONE-APP ("Privacy Policy"). 
1.3 De Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op onze website www.kpmg.com/nl/appinfo
1.4 Indien de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. KPMG S&FS is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy. 
1.5 Indien via de App kan worden deelgenomen aan (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de aanvullende voorwaarden. 
1.6 KPMG S&FS kan de Gebruiksvoorwaarden aanpassen. 

2. Licentie 
2.1 KPMG S&FS verleent aan de Gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App. 
2.2 De Gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van KPMG S&FS. Evenmin mag de Gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
2.3 KPMG S&FS heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door de licentie te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. 
2.4 KPMG S&FS kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Gebruiksvoorwaarden. 

3. Gebruik 
3.1 Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico. KPMG S&FS streeft ernaar juiste en tijdige informatie te verstrekken. KPMG S&FS kan echter geen garantie geven dat dergelijke informatie op de datum waarop zij wordt ontvangen nog juist is of in de toekomst blijft. Daarom adviseert KPMG S&FS de Gebruiker op grond van deze informatie geen beslissingen te nemen behoudens op grond van advies van deskundigen na een grondig onderzoek van de desbetreffende situatie.
3.2 Indien de Gebruiker jonger is dan 16 jaar dient hij voor het gebruik van de App de toestemming van zijn ouder(s) of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te hebben. Door de Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert de Gebruiker dat hij 16 jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s). 
3.3 Nadat de Gebruiker de App heeft gedownload, dient de Gebruiker zich te registreren via de App of kan de Gebruiker gebruik maken van zijn gebruikersnaam van Twitter, LinkedIn en/of Facebook. Op de verwerking van persoonsgegevens via de App is de Privacy Policy van toepassing. Alleen volledig en naar waarheid ingevulde registraties worden in behandeling genomen. Bij eventuele wijzigingen van voornoemde gegevens dient de Gebruiker KPMG S&FS onmiddellijk via kpmg-one@kpmg.nl op de hoogte te stellen. 
3.4 Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de Gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor de daarvoor noodzakelijke apparatuur, systeemprogrammatuur en (internet)verbinding.
3.5 Een Bijdrage zal in geen geval een illegale of aanstootgevende (waaronder seksistische, pornografische, racistische en discriminerende) inhoud hebben of (anderszins) inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van derden. 

4. Intellectuele eigendomsrechten 
4.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij KPMG S&FS, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App. 
4.2 De Gebruiker zal de naam en reputatie van KPMG-entiteiten, waaronder eveneens is te verstaan een KPMG Member Firm  ("KPMG"), te allen tijde in acht nemen en er voor zorg dragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten en/of de reputatie van KPMG. 
4.3 Door het plaatsen van een Bijdrage door de Gebruiker worden de intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten daarop - voor zover deze bij de Gebruiker berusten - overgedragen aan KPMG S&FS, zonder dat KPMG S&FS daarvoor een vergoeding aan de Gebruiker verschuldigd is. Voor zover voor deze overdracht nog een nadere akte is vereist, zal de Gebruiker daartoe op eerste verzoek van KPMG S&FS alle medewerking verlenen. Voor zover de overdracht van intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de Bijdrage van de Gebruiker niet mogelijk is, verstrekt de Gebruiker hierbij aan KPMG S&FS een exclusieve, eeuwigdurende, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het gebruik van de Bijdrage. De Gebruiker doet hierbij jegens KPMG S&FS afstand van alle eventuele aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Door het overdragen, dan wel het in licentie geven van de Bijdrage van de Gebruiker, is KPMG S&FS bevoegd de Bijdrage onbeperkt te gebruiken.
4.4 De Gebruiker garandeert dat indien en voor zover hij een Bijdrage levert, de Bijdrage via de App geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart KPMG S&FS voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het plaatsen van een Bijdrage. 

5. Aansprakelijkheid en vrijwaring
5.1 De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. KPMG S&FS kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. 
5.2 KPMG is niet aansprakelijk voor de (juistheid van) content van de App. Een Bijdrage of andere uiting zal dan ook nimmer worden gezien als een uiting namens en/of door KPMG. 
5.3 KPMG is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App. 
5.4 De beperking van aansprakelijkheid zoals genoemd in dit artikel is niet van toepassing indien en voor zover de aansprakelijkheid voor enige schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevend personeel van KPMG. 
5.5 KPMG behoudt zich het recht voor om (onaangekondigd) een Bijdrage of andere uitingen te verwijderen die op de App worden geplaatst, zonder dat de Gebruiker(s) daar enig recht aan kan ontlenen.
5.6 De Gebruiker vrijwaart KPMG voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het Gebruik van de App. De Gebruiker zal KPMG alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die KPMG als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. 


6. Beëindiging 
6.1 De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren. 
6.2 KPMG S&FS kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent niet beschikbaar stellen voor Gebruiker(s), zonder dat de Gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.


7. Toepasselijk recht, geschillenbeslechting 
7.1 Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
7.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de App vallen onder de exclusieve competentie van de bevoegde Nederlandse rechter. 

 

1. Elke onderneming, waaronder ook KPMG S&FS, die lid is van het (inter)nationale KPMG-netwerk en die verbonden is aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit, danwel direct of indirect onder controle staat van, wordt beheerst door of is verbonden aan één of meerdere ondernemingen die lid zijn van het (inter)nationale KPMG-netwerk en verbonden zijn aan KPMG International, waaronder sub-licentiehouders van KPMG International.