De trend dat Europese banken zich meer focussen op het financieren van vastgoed is teruggedraaid in vergelijking met voorgaande jaren. Bij nagenoeg alle banken in Europa  is de focus op vastgoedfinanciering afgenomen of gelijk gebleven. Positieve uitzondering hierop zijn Nederland en Tsjechië, waar de focus op vastgoedfinanciering licht is toegenomen. Dit blijkt uit de Property Lending Barometer 2020 van KPMG, een analyse van het sentiment voor vastgoedfinanciering bij zestig Europese banken in elf landen. De bereidheid van Europese banken tot het financieren van beleggingsvastgoed is licht afgenomen ten opzichte van vorig jaar, maar het sentiment is nog steeds positief. Voor het financieren van ontwikkelingsprojecten is de bereidheid tussen de banken uit de verschillende landen erg verschillend. In het algemeen zijn banken terughoudender in de financiering van projectontwikkeling ten opzichte van vorig jaar.

Vooral beleggingsvastgoed

De banken die in Nederland actief zijn hebben een duidelijke voorkeur voor het financieren van beleggingsvastgoed. “Dat uit zich met name in het feit dat Nederlandse banken in tegenstelling tot andere West-Europese banken een groter aandeel beleggingsobjecten in de financieringsportefeuille hebben”, zegt Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory. Mulders: “Onze banken steken veel minder geld in vastgoedprojecten die ontwikkeld moeten worden. Bijna 90% van de vastgoed financiering gaat nu naar beleggingen. Ter vergelijking, twee jaar geleden lag dit percentage met 77% significant lager. Het gevolg hiervan is wel dat het in Nederland in toegenomen mate een uitdaging is geworden om de (her)ontwikkeling of renovatie van projecten gefinancierd te krijgen. Dit is zeker het geval wanneer tevens de huidige vooruitzichten en de steeds strengere voorwaarden die banken stellen worden meegenomen. Met name de waargenomen eis vanuit banken dat er in toenemende mate sprake dient te zijn van additioneel eigen vermogen, variërend van 10% tot 30% extra ten opzichte van voorgaande jaren, bemoeilijkt de financiering van ontwikkelingsprojecten. Daarnaast lijkt er tevens sprake te zijn een verhoging van de benodigde voorverkoop of verhuur vereisten. De huidige marktomstandigheden en het verhoogde risicoprofiel hebben er tevens toe geleid dat banken hogere opslagen rekenen voor de financiering van vastgoed. Ten opzichte van twee jaar geleden is voor beleggingsfinancieringen deze opslag toegenomen met 0,25% tot  1,0%, terwijl voor projectfinancieringen de stijging zelfs tussen de 0,5% en 1,5% ligt. Als gevolg hiervan staan zowel de beschikbaarheid van financiering voor, alsmede de haalbaarheid van, kleinschalige ontwikkelingsprojecten onder druk.”

Groot commercieel belang

Uit het onderzoek van KPMG blijkt wel dat nog steeds meer dan de helft van de Nederlandse banken het financieren van commercieel strategisch van groot belang acht. Mulders: “Zo’n 80% van de Nederlandse banken geeft dan ook aan dat hun aandacht voor onroerend goed onverminderd hoog is, ook al is bij een meerderheid van de banken de bereidheid tot het financieren van nieuwe projecten afgenomen. Als het gaat om traditionele vastgoedfinanciering zien Nederlandse banken vooral niet-lokale commerciële banken als hun grootste concurrent, gevolgd door durfkapitalisten en pensioenfondsen. Daarbij bestaat er in Nederland een groot verschil tussen Nederlandse banken en buitenlandse banken in de gemiddelde omvang van de verstrekte financieringen. De vastgoedleningen van de Nederlandse banken variëren van gemiddeld € 5 miljoen tot € 20 miljoen, terwijl de gemiddelde omvang van de leningen van de buitenlandse banken oploopt van € 15 miljoen tot € 70 miljoen”

Niet-renderende leningen

Door de goede marktomstandigheden van de afgelopen jaren staan de banken er volgens Mulders wel beter voor. Mulders: “Illustratief hiervoor is het aandeel niet-renderende leningen in de vastgoedportefeuille. Door verbeterde marktomstandigheden, herstructureringen en herfinanciering in combinatie met de verkoop van lening portefeuilles, is de gemiddelde kwaliteit van de portefeuille toegenomen. Hoewel de mate en het tempo verschilt, zijn de meeste banken hierin goed geslaagd. Vooral in West-Europa. Bij de Nederlandse banken is het percentage zeer problematische leningen medio 2020 inmiddels afgenomen tot 0,75%. In 2018 was dit nog 5%.”