close
Share with your friends

KPMG: "Nederlandse verzekeraars zien premie-inkomsten licht toenemen"

Verzekeraars zien premie-inkomsten licht toenemen

Nederlandse verzekeringsmaatschappijen hebben hun bruto premie-inkomsten in 2018 licht zien stijgen. De totale premie-inkomsten namen toe van € 70,2 miljard in 2017 tot € 72,6 miljard in 2018. De toename is voornamelijk te zien bij de Nederlandse zorgverzekeraars met een stijging van 6%.

Gerelateerde content

KPMG: "Nederlandse verzekeraars zien premie-inkomsten licht toenemen"

Bij de levensverzekeraars was echter sprake van een daling van 7,7% en bij de schadeverzekeraars steeg het premievolume met  4,3%.  Het aantal verzekeraars onder toezicht van De Nederlandsche Bank nam verder af, van 134 in 2017 tot 124 in 2018. Dit aantal zal de komende jaren nog verder dalen door een verdere consolidatie in de markt in 2019 en een aantal aangekondigde overnames die in 2020 hun beslag krijgen. Dit blijkt uit een jaarlijkse analyse van KPMG van de Nederlandse verzekeringsmarkt.

Binnen de levensverzekeringsmarkt is ondanks een toename van de verzekeringstechnische lasten een toename te zien van de netto resultaten van € 3,1 miljard in 2017 tot € 3,3 miljard in 2018. “Het bedrag van de uitkeringslasten is ook dit jaar weer fors hoger dan de premie-inkomsten van de levensverzekeraars”, constateert Ton Reijns, partner in het verzekeringssegment bij KPMG.

Reijns: “De Solvency II ratio’s van de levensverzekeraars zijn in 2018 in het algemeen gestegen ten opzichte van 2017. De verzekeraars schrijven dit vooral toe aan de gunstige marktomstandigheden van 2018. In deze markt blijft Nationale Nederlanden marktleider met een aandeel van 19%. SRLEV claimt een tweede positie met een aandeel van 17,5% en Aegon volgt met 13%.”

Verzadiging schadeverzekeringsmarkt

De analyse van KPMG maakt duidelijk dat de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt duidelijk verzadigd is en te maken heeft met stevige concurrentie. Reijns: “Hierdoor staan de verzekerings- en nettoresultaten flink onder druk. Schadeverzekeraars die autoverzekeringen aanbieden zijn nauwelijks winstgevend. Net als bij de levensverzekeringen staan de resultaten van de inkomensverzekeringen onder druk door de lage rentetarieven. 

Tevens stellen we vast dat de klimaat effecten een steeds groter effect hebben op het resultaat. De storm die in januari 2018 over Nederland trok was de belangrijkste oorzaak van de fors hogere schadelast waarmee de verzekeraars vergeleken met 2017 werden geconfronteerd. Voor schadeverzekeraars wordt het inschatten van de impact van de klimaatverandering op hun business modellen de komende jaren dan ook een van de belangrijkste uitdagingen

Stabiele trend zorgverzekeraars

Bij de zorgverzekeraars zijn de bruto premie-inkomsten en claimlasten in 2018 gestegen ten opzichte van 2017. Reijns: “Opmerkelijk is de ontwikkeling van het netto resultaat dat in 2018 overall positief is geworden en in 2017 nog zwaar negatief was. Dit is met name een gevolg van het feit dat de bedrijven in 2018 de premies hebben verhoogd en het eigen vermogen minder hebben ingezet om de premie laag te houden.

Ook de komende jaren zullen de zorgverzekeraars minder hun eigen vermogen kunnen inzetten voor het laag houden van de premie. De verwachting is dat mede gezien de verder oplopende zorgkosten, de premies verder zullen stijgen. De echte uitdaging voor de zorgverzekeraars is deze oplopende zorgkosten te beteugelen en een nog  nadrukkelijker rol te claimen in de zorgketen.  Dit kan onder meer door nieuwe vormen van contracten met zorgaanbieders aan te gaan, zoals Value-Based Healthcare. Verschillende zorgverzekeraars veranderen daarmee hun strategieën om een ​​meer regionale focus te krijgen.”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)