Zorgaanbieders kunnen onderling kosten vergelijken |
close
Share with your friends

KPMG: "Benchmark stelt zorgaanbieders in staat onderlinge kosten te vergelijken"

Zorgaanbieders kunnen onderling kosten vergelijken

In de laatste zes maanden van vorig jaar heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Gerelateerde content

Voor het onderzoek zijn de gemiddelde kostprijzen berekend van de aanbieders van ouderenzorg (VV), gehandicaptenzorg (ghz) en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). De resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NZa en de koepels Actiz, ZN, VGN en GGz Nederland.

Bijna 700 zorgaanbieders hebben informatie over kosten, inzet van personeel en productie aangeleverd. Op basis van deze gegevens, die betrekking hebben op 2016, zijn de kostprijzen voor bijna alle Wlz-prestaties en de drie elv-prestaties (eerstelijnsverblijf) berekend.

Op 25 januari is het eindrapport met de resultaten van dit kostenonderzoek gepubliceerd. 

 

Individuele benchmark maakt eigen kosten beter inzichtelijk

"Om de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg breed te kunnen delen met alle betrokkenen heeft KPMG, in opdracht van de NZa, samen met de koepels en een aantal zorgaanbieders een benchmark ontwikkeld", zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG Health.

Kuperus: "Deze benchmark geeft niet alleen de NZa inzicht in de kostprijzen, maar ook de betrokken zorgaanbieders krijgen op deze wijze inzicht in de voor hun instelling berekende kostprijzen. Door middel van een online interactieve omgeving zijn zij in staat de eigen kostprijzen te vergelijken met de kosten die andere aanbieders maken. Deze vergelijking kan naar eigen inzicht en op basis van verschillende variabelen worden samengesteld, zoals de omzetgrootte, het aandeel PNIL (mensen die niet in loondienst zijn) en het wel of niet bieden van verblijfszorg.

Naast inzicht in de kostprijzen geeft de benchmark inzicht in de opbouw van de kostprijzen aan de hand van kostensoorten. Vanaf vandaag krijgen alle zorgaanbieders die informatie hebben aangeleverd voor het kostenonderzoek toegang tot hun eigen online omgeving en kunnen zij hun kosten vergelijken met andere aanbieders."

Vervolgstap: bepaling tarieven voor 2019

De eerste fase van het kostenonderzoek is hiermee afgerond. In de tweede fase worden de tarieven voor 2019 bepaald op basis van de berekende kostprijzen.

Kuperus: "Hiervoor vindt aanvullend onderzoek plaats en gebruikt de NZa kwalitatieve en kwantitatieve informatie en normatieve elementen, zoals de personele inzet. Voor enkele prestaties was het in de eerste fase niet mogelijk om een betrouwbare kostprijs te berekenen, mede als gevolg van het volume. Voor langdurige zorg die thuis verleend wordt, zijn de gegevens bijvoorbeeld nog onvoldoende betrouwbaar.

Met een aantal zorgdeskundigen wordt op dit moment gekeken op welke manier ook voor deze prestaties passende en toekomstbestendige tarieven kunnen worden gerealiseerd."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, persvoorlichter.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig