Inleiding

Het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is op 30 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2019 is er een pensioenakkoord gesloten tussen het kabinet en werknemer- en werkgeversorganisaties. Dit wetsvoorstel komt daaruit voort.

De pensioenverwerving wordt door het wetsvoorstel anders. De pensioenpremie wordt voor alle leeftijden gelijk. Ook staan in het wetsvoorstel regels over het overdragen van de pensioenrechten en pensioenaanspraken die zijn opgebouwd onder de huidige wetgeving (‘invaren’). Verder geldt er in de transitieperiode een afwijkend financieel toetsingskader. Naast de herziening van het pensioenstelsel regelt het wetsvoorstel ook de standaardisering van het nabestaandenpensioen, de experimenten voor pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler (werknemerspensioen) en de verkorting van de wachttijd voor uitzendwerknemers.

Wetten die wijzigen

Op grond van dit wetsvoorstel wijzigen de volgende wetten, die wij voor je in Trackchanges hebben gezet, zodat je precies ziet wat er gewijzigd wordt:

  1. Pensioenwet, geldend op 1 januari 2023. Hierin zijn veel wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen doorgevoerd, dus blader gerust de hele wet even door om een indruk te krijgen wat een impact het wetsvoorstel heeft op deze wet. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd.
  2. Wet verplichte beroepspensioenregeling, geldend op 1 januari 2023. Hierin zijn ook veel wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen doorgevoerd, dus blader gerust de hele wet even door om een indruk te krijgen wat een impact het wetsvoorstel heeft op deze wet. Klik hier om te kijken wat er is gewijzigd.
  3. Wet op de loonbelasting 1964, geldend op 1 januari 2023. De wijzigingen naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bevinden zich hier voornamelijk in de artikelen 18 t/m 18ga: hoofdstuk IIB Pensioenregelingen, artikel 19b: afkoop en in de artikelen 38b t/m 38t en 39f: de overgangsbepalingen. Klik hier om door de wijzigingen te bladeren.
  4. Wet op de inkomstenbelasting 2001, geldend op 1 januari 2023. Wijzigingen zijn aangebracht in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen in artikel 3.18: premies voor beroeps-of bedrijfstakpensioenregeling, artikel 3.68: toevoegingen in de oudedagsreserve, artikel 3.127: lijfrente, artikel 5.16b: begrenzing nettolijfrente, artikelen 5.17 t/m 5.17d: vrijstelling nettopensioen, en artikel 10.2b: het percentage jaarruimte en drempelbedrag. Klik hier voor de gehele wet met de wijzigingen.
  5. Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000, geldend op 1 januari 2023. Hierin zijn wijzigingen aangebracht op grond van het wetsvoorstel toekomst pensioenen bij artikel 1: de definities, artikel 4: naleving van statuten en reglementen, artikel 8: bijdrage, artikel 17: toezicht, en artikel 39a: Overgangsrecht in verband met Wet toekomst pensioenen. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
  6. Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, geldend op 1 januari 2023. Hierin is op basis van het wetsvoorstel toekomst pensioenen alleen een artikel gewijzigd, namelijk artikel 8: het onderdeel pensioenen. Klik hier om de wijziging te bekijken.
  7. Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, geldend op 1 januari 2023. Een artikel is in verband met het wetsvoorstel toekomst pensioenen gewijzigd, namelijk artikel 12c: Gelijke behandeling wat betreft pensioenvoorzieningen. Klik hier om de wijzigingen te bekijken.
  8. Wet privatisering abp, geldend op 1 januari 2023. Hierin is in artikel 21 Verplichte deelneming in de Stichting Pensioenfonds ABP een kleine wijziging aangebracht, wederom naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.
  9. Wet op de notarisambt, geldend op 1 januari 2023. Hierin is in artikel 113a: het pensioen een kleine wijziging aangebracht, wederom naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.
  10. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, geldend op 1 januari 2023. Hierin zijn naar aanleiding van het wetsvoorstel toekomst pensioenen de volgende artikelen gewijzigd: in artikel 1, begripsomschrijvingen, artikel 13, het recht op eigen pensioen, artikel 13d, de pensioengrondslag, art. 14 nadere regels, art. 45a (behoort bij het nabestaanden- en wezenpensioen, hoofdstuk 5), artikel 90a (behoort bij het nabestaanden- en wezenpensioen, hoofdstuk 12), artikel 163h (behoort bij het bijzonder nabestaandenpensioen) en slotbepalingen, artikel 165. Klik hier voor de hele wet met de wijziging.

Ten opzichte van de consultatieversie, die op 16 december 2020 is gepubliceerd, is het wetsvoorstel dat uiteindelijk op 30 maart 2022 naar de Twee Kamer is gestuurd niet ongewijzigd gebleven. Wij hebben voor u ook de wijzigingen van het uiteindelijke wetsvoorstel ten opzichte van de consultatieversie in een overzichtelijk document geplaatst. Klik hier om in een oogopslag te zien welke aanpassingen de wetgever nog heeft gemaakt naar aanleiding van de consultatie.

Wij geloven in een multidisciplinaire aanpak voor de transitie en implementatie van het Pensioenakkoord. Voor meer informatie over het Pensioenakkoord kun je terecht op onze speciale pagina over het Pensioenakkoord.

Of neem contact op met Monica Swalef, Head of Pensions Advisory, Nicole Kusters, senior manager Pensions Advisory of Boudewijn Broers, senior pensioenjurist Pensions Advisory.