Op 1 januari 2021 is de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) in werking getreden. Door gebruik te maken van deze regeling kan een onderneming met voldoende levensvatbaarheid waarde behouden en een dreigende faillissementsprocedure voorkomen door een akkoord met haar schuldeisers te sluiten. Tijdens het doorlopen van het proces houdt de ondernemer controle over de onderneming. 

Waarom is WHOA waardevol voor ondernemers

De WHOA wordt als een goede aanvulling op de bestaande herstructureringspraktijk gezien, die tot de invoering van de WHOA bestond uit een proces waarbij alle betrokken partijen moesten instemmen (consensus) of uit een faillissementsprocedure.

Onder de WHOA is het echter onder voorwaarden mogelijk om niet-instemmende minderheden (binnen de klasse) maar ook tegenstemmende klassen te binden aan het akkoord. Daarbij is wel van belang (en dit wordt getoetst door de rechter) dat het akkoord waardeverhogend is en dat de betrokken partijen niet slechter af zijn dan in een faillissementsprocedure.

De verwachting is dat met de WHOA het huidige consensusproces zal worden versterkt als drukmiddel naar partijen die op onredelijke gronden oplossingen blokkeren. De regeling zal daarnaast als zelfstanding mechanisme een nuttig herstructureringsinstrument voor bedrijven en hun schuldeisers zijn.

Belangrijke stappen in het WHOA-proces

Om het WHOA-proces succesvol te doorlopen zijn verschillende elementen van belang zoals ook uit onderstaand overzicht blijkt:

  • het verkrijgen van een scherp beeld van de financiële en juridische posities van schuldeisers van de onderneming,
  • het bepalen van de waarde van de activa in verschillende scenario’s,
  • het opstellen van een gedegen herstructureringsplan dat moet leiden tot toekomstige liquiditeit en winstgevendheid,
  • een proactief stakeholdermanagement en
  • een gedegen procesmanagement.

Met zijn multidisciplinaire team is KPMG uitstekend gepositioneerd om u hierbij te ondersteunen.

Voorbereiding van en fases in een WHOA-procedure

Het starten van een WHOA-procedure vereist een gedegen voorbereiding:

  • Inzicht verkrijgen in financiële en juridische positie van schuldeisers
  • Vaststellen van liquidatiewaarde en reorganisatiewaarde van activa van de onderneming
  • Voorbereiden van een herstructureringsplan of akkoord
  • Keuze maken tussen openbare en besloten WHOA-procedure
whoa

Fase 1: Start van proces

De onderneming kan zelf een WHOA-proces starten, al of niet ondersteund door een herstructureringsdeskundige. Daarnaast kunnen schuldeisers, aandeelhouders of OR via een door de rechtbank aangestelde herstructureringsdeskundige een WHOA-proces starten. Met de start van het proces wordt toegang verkregen tot verschillende voorzieningen, waaronder een afkoelingsperiode.

Fase 2: Aanbieden van akkoord

De onderneming of de herstructureringsdeskundige kan een akkoord aanbieden aan de schuldeisers, welk akkoord vormvrij is. In het akkoord zijn de schuldeisers onderverdeeld in verschillende klassen met dezelfde rang/rechten, waaronder bijvoorbeeld preferente crediteuren, crediteuren met zekerhedendekking, concurrente crediteuren en aandeelhouders.

Fase 3: Stemmen op akkoord

Per klasse schuldeisers vindt er een stemming plaats. Schuldeisers die buiten het akkoord worden gelaten stemmen niet. Een klasse stemt in met het akkoord indien 2/3 van het vertegenwoordigde kapitaal (schuld of eigen vermogen) voor stemt. Ook operationele crediteuren mogen over het akkoord stemmen als hun overeenkomst wordt gewijzigd, bijv. een huurovereenkomst.

Fase 4: Goedkeuren van akkoord

De rechtbank onderzoekt of het akkoord voldoet aan alle voorwaarden. Als dat het geval is en ten minste één (in de money) klasse heeft voor het akkoord gestemd, dan zal de rechtbank het akkoord goedkeuren (homologeren). Daarmee is het akkoord bindend voor alle betrokken klassen van schuldeisers, ook als ze tegen hebben gestemd.

KPMG heeft de expertise in huis om samen met u het WHOA-proces op een juiste manier in te vullen, zodat u als bestuurder de levensvatbaarheid van uw onderneming kunt blijven waarborgen.
 

Meer informatie? Neem contact op met onze specialisten

Lourens van der Zijl

Director en Head of Restructuring
KPMG Nederland
vanderZijl.Lourens@kpmg.nl

Marcel Groenedijk

Partner Corporate Finance
KPMG Nederland
Groenedijk.Marcel@kpmg.nl

Sander Mulder

Partner Valuations
KPMG Nederland
Mulder.Sander@kpmg.nl

Gerelateerde content