Financiële en niet-financiële gebeurtenissen raken steeds meer met elkaar verweven. Dat heeft consequenties voor bedrijven en de manier waarop het bestuur, commissarissen, regelgevende instanties, aandeelhouders en stakeholders het bedrijf moeten beoordelen. Waar leg je de focus? In een virtuele bijeenkomst van KPMG werd antwoord op die vraag gezocht. 

Volgens bestuursvoorzitter Stephanie Hottenhuis van KPMG is op vele vlakken duidelijk wat het belang van lange-termijn waardecreatie en niet-financiële factoren is. Zoals natuurlijk duurzaamheid, maar ook het welzijn van de medewerkers, zeker in deze corona-tijd, en kwaliteit. Voor een firma als KPMG staat dit laatste boven aan de agenda in het licht van de rol die KPMG heeft in de maatschappij. Die maatschappelijke rol van bedrijven vraagt steeds meer aandacht.

Corporate Value in Control

KPMG heeft Corporate Value in Control gestart om  bedrijven beter zicht te laten krijgen op de niet-financiële factoren, die inmiddels 90% van de waarde van een onderneming bepalen. Hoe gaan bedrijven daarmee om en wat vinden investeerders en toezichthouders daarvan?

Mark Didden zette tijdens de bijeenkomst de vijf uitgangspunten uiteen om een bredere blik op de waarde van organisaties te bereiken:

  1. Waarde is meer dan aandeelhouderswaarde alleen. Bedrijven creëren meer dan financiële waarde, zoals hun bijdrage aan de Sustainable Development Goals. Wat bedrijven aan financiële waarde willen bereiken is meestal wel bekend. Wat ze exact aan bredere maatschappelijke waarde willen creëren, kan vaak beter worden gedefinieerd voor betere sturing en rapportage.

  2. Bij niet-financiële waarde gaat het om meer dan duurzaamheid. Ook zaken als innovatiekracht, cybersecurity of werkgelegenheid zijn bijvoorbeeld relevant.

  3. Het is niet voldoende om alleen naar financiële waarde te kijken, niet alleen om over te rapporteren maar ook niet om op te sturen. De belangrijke niet-financiële factoren moeten in verband worden gebracht met de financiële en niet-financiële waarde die een bedrijf wil creëren.

  4. Een lange-termijn blik is belangrijk. De tijd van traditioneel risicomanagement is voorbij en het wordt belangrijk om in scenario’s te denken en de effecten van lange-termijn ontwikkelingen op de onderneming te beschouwen.

  5. In control zijn betekent dat de onderneming is voorbereid op de regelgeving die gaat komen én de interne governance, processen en systemen zo heeft ingericht dat de informatiestromen net zo betrouwbaar zijn als financiële informatie.

Mijntje Lückerath, professor Corporate Governance aan Tilburg University, splitst lange-termijn waardecreatie uiteen in vier kwadranten. Ze vult het begrip ‘Corporate Value’ in met een splitsing in economische en sociale waardecreatie en daarbinnen in interne en externe waardecreatie. Bestuurders en commissarissen zullen de vormen van waardecreatie moeten formuleren en afwegingen maken tussen de verschillende kwadranten. Ieder kan daar op zijn of haar eigen manier naar kijken en daarom is het belangrijk de verschillende waarden en de keuzes die daartussen worden gemaakt met elkaar te bespreken.

De waarde van KPMG

En hoe doet KPMG het zelf op dit vlak? Marc Broskij, Head of Finance bij KPMG, zette de reis van KPMG tot op heden uiteen. Focus is daarbij een kernwoord. Voortbouwend op de woorden van Stephanie Hottenhuis maakte Marc Broskij duidelijk dat het verband tussen niet-financiële cijfers en financiële prestaties helder is, maar dat bij de eerste integratie binnen KPMG de focus nog veel lag op ‘sustainability’ – terwijl public trust de kern is voor KPMG. Het afgelopen jaar heeft KPMG verder aandacht besteed aan het inrichten van het jaarverslag langs de lijnen waarlangs ook gestuurd wordt. De vijf prioriteiten van de Board of Management, naast public trust ook people, clients, digital innovation en financial strength, zijn nu leidend en het verslag is verder teruggebracht naar deze kerngebieden. Uiteraard is KPMG er nog niet en is voortgaande inspanning nodig om de focus in sturing en rapportage verder aan te brengen.

Hierna ontspon zich de discussie met verdere inleidende reflecties van VEB (Paul Koster) en AFM (Hanzo van Beusekom). Van Beusekom kondigde daarin aan dat de AFM begin 2021 de resultaten van een verkenning naar de niet-financiële informatiebehoeften van beleggers en analisten zal publiceren. Om relevante niet-financiële verslaggeving van ondernemingen te stimuleren is het namelijk ook van belang om de vraagkant in de discussie te betrekken om tot betere verstrekking van niet-financiële informatie in de verslaggeving te komen.

Discussie op bestuursniveau

Reagerend op de uiteenzetting van eerdere sprekers werd duidelijk dat het gesprek op Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen-niveau versterkt kan worden. Er is niet altijd voldoende informatie over de niet-financiële waarden en prestaties en de afwegingen tussen de verschillende waarden worden nog niet vaak zo helder gemaakt. 

Duidelijke en open toelichting

Paul Koster bepleitte onder meer verdere aandacht voor een duidelijke ‘narrative’ over en naast de getallen, vooral ook rondom de moeilijke zaken. De niet-financiële informatie is daarbij heel belangrijk om het juiste inzicht te krijgen, met de kanttekening dat rendement altijd nodig is om een bedrijf te kunnen laten voortbestaan en dus op zichzelf belangrijk is.  
Aandeelhouders zijn op zoek naar informatie op grond waarvan zij een economische beslissing kunnen nemen om te investeren of te desinvesteren. Daarvoor moeten ze ook kunnen begrijpen voor welke dilemma’s het bedrijf heeft gestaan en welke keuzes ze uiteindelijk hebben gemaakt.

Geen standaard voor waardecreatie

Meerdere deelnemers bepleitten dat standaard informatie wel wenselijk lijkt, maar dat dat tekort doet aan de uniciteit van bedrijven en hun waardecreatie. Er bestaat niet zo iets als een blauwdruk voor een onderneming in een bepaalde sector en bedrijven moeten de ruimte houden om hun eigen waardecreatieverhaal te vormen en vertellen. Het idee dat die waardecreatie te vatten is in een beperkt aantal uniforme indicatoren doet daar geen recht aan. 

Meer aandacht voor jaarverslag

De reflecties van de deelnemers maken duidelijk dat het jaarverslag zal moeten worden uitgebreid, maar met de juiste focus. Er is een verband tussen zaken als klanttevredenheid, CO2-emissies, innovatie en financiële resultaten. Daarnaast horen  bedrijven steeds nadrukkelijker de  roep om hun ‘purpose’ te definiëren en in te vullen. Door het verband met financiële risico’s en de vergrote wens tot dieper inzicht zal de aandacht van investeerders en toezichthouders hiervoor toenemen.

Nawoord: definieer de waarde(n)

In het werk met klanten van KPMG zien we veel ruimte voor ontwikkeling. Te weinig koppeling tussen niet-financiële informatie en de financiële risico’s of prestaties, te veel niet-relevante informatie oftewel te weinig focus en informatie die nog niet voldoet aan de kwaliteitseisen van robuuste informatie. 

Er is werk aan de winkel om te bepalen wat de invloed van lange-termijnontwikkelingen op het succes van de onderneming kan zijn en deze te vertalen in concrete indicatoren die gekoppeld zijn aan de strategie. Het liefst specifiek en zelfs uniek voor de onderneming en met een goede toelichting. Dan krijgt het jaarverslag de waarde die het verdient.

Meer weten?

Als u geïnteresseerd bent in dit onderwerp, neem dan contact op met Mark Didden of download de whitepaper over niet-financiële waarden. 

Mark Didden

Senior manager Corporate Reporting
KPMG Nederland
+31 (0)20 656 2401
Didden.Mark@kpmg.nl

Whitepaper - Prioriteer uw niet-financiële waarden

Heeft u scherp welke aspecten écht bepalend zijn voor de totale waarde van uw organisatie? De cijfers uit uw jaarverslag zijn belangrijk, maar vertellen niet het hele verhaal. Ook niet-financiële waarden bepalen in hoge mate de financiële waarde van uw onderneming. Wanneer u hier actief op stuurt, heeft dat toegevoegde waarde voor het succes van uw bedrijf.

In dit whitepaper leest u hoe u de stip aan de horizon niet uit het oog verliest en ook de niet-financiële waarden bepaalt, prioriteert en meeneemt in uw verslaglegging en risicobepaling. Dat leidt tot beter management van uw organisatie. U weet waar u op moet sturen waardoor u financieel waarschijnlijk succesvoller zult zijn. Bovendien zorgt u ervoor dat investeerders beter geïnformeerd zijn.