KPMG is door het ministerie van Financiën gevraagd om de technische en invoeringsaspecten van een mogelijke systeem van Betalen naar Gebruik te onderzoeken. Dit onderzoek vloeit voort uit de afspraken die het kabinet heeft gemaakt omtrent het Klimaatakkoord, waarin staat omschreven dat het huidige kabinet voor de mobiliteitssector, ten behoeve van de volgende kabinetsformatie, onderzoek zal doen naar verschillende varianten van Betalen naar Gebruik (BNG)1.

Het onderzoek is in nauwe samenwerking met Arup B.V, Stibbe N.V. en Eubelius CVBA uitgevoerd. Deze samenwerking heeft geresulteerd in een rapport waarin belangrijke overwegingen en implicaties behorend bij de invoering van een systeem van Betalen naar Gebruik in kaart zijn gebracht. Hierbij zijn naast een overzicht van de relevante juridische kaders, governance en verwachte kosten ook een integrale blauwdruk voor een toekomstbestendig stelsel ontwikkeld. Op basis hiervan zijn de nog te maken beleidskeuzes bij een mogelijke implementatie van Betalen naar Gebruik weergeven. Het volledige rapport is opgeleverd aan de Tweede Kamer en is ook hieronder te downloaden.

1 Klimaatakkoord, hoofdstuk Mobiliteit, 28-06-2019

 

Contact

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Michiel Aalders of Wesley Willemse.