Het Pensioenakkoord bevat afspraken die beogen dat uw werknemers gezond hun pensioendatum kunnen halen. De komende jaren kunt u wellicht gebruikmaken van de faciliteiten die het kabinet hiervoor beschikbaar stelt. Die zijn bedoeld om u op weg te helpen, want in de toekomst dienen activiteiten gericht op duurzame inzetbaarheid een vanzelfsprekend onderdeel te vormen van uw personeelsbeleid en bedrijfsprocessen. Dit kost tijd, gun uzelf de tijd en ga hier daarom tijdig mee aan de slag!  

Welke ondersteuning biedt de overheid?

In de periode 2021 tot en met 2025 biedt het kabinet de mogelijkheid aan (samenwerkingsverbanden van) sociale partners om een stevige impuls te geven aan hun duurzame inzetbaarheidsbeleid. Naast de temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd zijn het kabinet en sociale partners de volgende maatregelen overeengekomen:

Maatregel Toelichting
RVU-drempelvrijstelling (2021 – 2025)
 • Doel: tijdelijk faciliteren van de mogelijkheid om in sectoren en ondernemingen uittredingsregelingen te financieren. Hiermee krijgen werknemers die overvallen zijn door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en die niet in staat zijn gezond de AOW-leeftijd te bereiken de mogelijkheid krijgen drie jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken.
 • Toepassing: werkgevers en werknemers kunnen maatwerkafspraken maken of sociale partners kunnen sectorale afspraken maken.
Verlofsparen
 • Doel: meer fiscale ruimte bieden om verlof te sparen, mede om vervroegd uittreden mogelijk te maken.
 • Toepassing: werkgevers en werknemers kunnen maatwerkafspraken maken of sociale partners kunnen sectorale afspraken maken.

NB let op de mogelijke financiële impact van verlofsparen en overweeg of u de verlofspaarregeling buiten de risicosfeer van uw organisatie wilt plaatsen. 

Tijdelijke subsidieregeling

(2021 – 2025)

 • Doel: tijdelijk faciliteren van sectorale maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaarheid, langer doorwerken en eerder uittreden.
 • Toepassing: samenwerkingsverbanden op sectoraal niveau van werknemers- en werkgeversorganisaties kunnen een subsidieaanvraag indienen. Er is een beperkt budget beschikbaar voor bovensectorale initiatieven.  
Meerjarig Investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen
 • Doel: werkgevers en werkenden, opdrachtgevers en zzp’ers te bewegen tijdig te investeren in duurzame inzetbaarheid.
 • Toepassing: bovensectorale aanvullende ondersteuning door het creëren van bewustwording via campagnes en het delen van bestaande kennis via een kennis- en ondersteuningsprogramma (kennisplatform en sectorale quick scan). 

Wat wordt van u als werkgever verwacht?

De jaren 2021 tot en met 2025 zijn overgangsjaren die eraan moeten bijdragen dat werkgevers en werkenden zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Vanaf 2025 wordt van werkgevers verwacht dat zij ten aanzien van activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid op eigen benen kunnen staan. De overheid heeft vanaf dat moment nog slechts een ondersteunende rol, met name door het fiscaal faciliteren van (extra) pensioensparen en de structurele verruiming van het fiscaal gefaciliteerde verlofsparen.

Over een aantal jaar moet duurzame inzetbaarheid dus een integraal onderdeel zijn van uw HR-strategie, personeelsplanning en bedrijfsprocessen. Bent u op dit vlak nog niet ‘fit for the future’, dan is nu het moment om hiermee aan de slag te gaan. De overheid onderscheidt vier thema’s die u ook als leidraad kunt hanteren bij het ontwikkelen van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid:

 1. Bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken
 2. Bevorderen van goed werkgeverschap
 3. Stimuleren van leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van uw werknemers
 4. Bevorderen van bewustwording en eigen regie van uw werknemers op hun loopbaan

Hoe pakt u dit aan?

Duurzame inzetbaarheid gaat niet alleen over de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers, maar ook over de gezondheid en vitaliteit van uw organisatie. De inhoud van een passend duurzame inzetbaarheidsbeleid is sterk afhankelijk van onder meer de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfscultuur en de rol van HR binnen uw organisatie. Er is dus geen sprake van een one-size-fits-all beleid. Wel is er één belangrijke gemene deler: een duurzaam inzetbaarheidsbeleid kan alleen effectief zijn als het draagvlak heeft onder uw werknemers én bij het management. De stappen die u de komende jaren neemt zijn hierin cruciaal.

Wij geven graag een aantal suggesties aan u mee om u verder op weg te helpen:    

 • Creëer draagvlak en betrokkenheid. Zorg dat alle geledingen binnen uw organisatie zich bewust zijn van het nut en de noodzaak om een duurzaam inzetbaarheidsbeleid te ontwikkelen en na te leven. Vergeet niet de OR direct te betrekken in het proces.
 • Inventariseer de startpositie van uw organisatie. Welke maatregelen hebt u al genomen? Wat is het effect hiervan? Hoe groot is de veranderingsbereidheid tot nu toe? Hoe ziet uw personeelsbestand er naar verwachting op de korte en lange termijn uit?
 • Bepaal concrete doelstellingen. Waarborg dat de doelstellingen aansluiten bij de wensen en behoeften van uw werknemers. Hebt u hier onvoldoende zicht op? Vraag dit dan uit via een werknemersonderzoek of door het gesprek aan te gaan met uw werknemers. Zorg ervoor dat de doelstellingen realistisch en behapbaar zijn.
 • Stel een plan van aanpak op. Niet alles hoeft in één keer gerealiseerd te worden. Een plan van aanpak met een onderverdeling naar activiteiten op korte en lange termijn is een aanrader.
 • Communiceer en blijf communiceren. Het is niet alleen belangrijk om uw werknemers bij de vormgeving van uw duurzame inzetbaarheidsbeleid te betrekken, maar ook gedurende de uitrol hiervan. Informeer hen bijvoorbeeld over de kleine en grote successen en wees transparant over zaken die minder goed gaan. En daag vooral uw werknemers uit om zelf met ideeën te komen. 

Wilt u meer weten over het Pensioenakkoord en wat dit kan betekenen voor uw organisatie, kijk dan voor meer informatie op onze Pensioeakkoord pagina.

Contactpersonen

Olivier Roodenburg

Senior manager - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail