close
Share with your friends

Nederlandse ondernemingen die zich primair inzetten voor de maatschappij willen een andere rechtsvorm waardoor hun maatschappelijke missie beter erkend en herkend wordt. Sociale ondernemingen ervaren dat BV's worden gezien als puur commerciële organisaties en stichtingen als ideële organisaties. Sociale ondernemingen geven ook aan dat een combinatie van rechtsvormen niet ideaal is. Zij zoeken dan ook een tussenvorm tussen enerzijds de maatschappelijke uitstraling van de traditionele non-profitorganisaties en anderzijds de commerciële uitstraling van de traditionele for-profitorganisaties.

Kenmerkend voor sociale ondernemingen is dat zij hun maatschappelijke missie vooropzetten en hun economische activiteiten voornamelijk ontplooien om aan die missie bij te dragen. De maatschappelijke missie is bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van arbeidsparticipatie en het beschermen van natuur en milieu. Maar ook andere missies komen voor, zoals het tegengaan van voedselverspilling door Instock en het inzetten op circulariteit door Closing the Loop.

Onderzoek: Stimuleren van (h)erkenning van sociale ondernemingen

Onlangs rondde KPMG, samen met Nyenrode Business Universiteit, een groot onderzoek af in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) waaruit blijkt dat bijna 70% van de bedrijven met een maatschappelijke missie hiervoor erkenning zoekt in een aparte rechtsvorm of andere juridische status. In het onderzoek is ook gekeken wat belangrijke elementen zijn om een sociale, of maatschappelijke, onderneming te definiëren.

Ten slotte is onderzocht op welke wijze de overheid het beste kan voorzien in de behoefte aan een betere (h)erkenning van sociale ondernemingen. De onderzochte opties welke door het ministerie geïdentificeerd waren, zijn bijvoorbeeld het invoeren van een nieuwe rechtsvorm aan het ondernemingsrecht, het wettelijke verankeren van een registratiesysteem zoals de Code Sociale Ondernemingen of het aanmoedigen van zelfregulering door de sector.

De beleidsmaatregelen die de hoogste acceptatie- en adoptiegraad hadden, waren de nieuwe rechtsvorm, de BVm, en het wettelijk verankeren van de Code Sociale Ondernemingen (eventueel met toekenning van een wettelijke status 'BVm'). KPMG raad dan ook aan om deze voorkeursopties verder uit te werken. De bedrijven hebben een voorkeur voor de introductie van een nieuwe rechtsvorm omdat deze de herkenbaarheid vergroot, en in een betere positie komen om zaken te doen met de inkooporganisaties van de overheid. Deze rechtsvorm is ook duidelijker herkenbaar voor andere stakeholders en consumenten. Bovendien is de BVm ook internationaal beter herkenbaar en sluit hij aan bij de rechtsvormen die de afgelopen jaren in andere EU-lidstaten zijn geïntroduceerd.

Opvolging door de overheid op de resultaten van het KPMG onderzoek

Het onderzoeksrapport werd op 30 april 2020 door de Staatssecretaris van EZK naar de Tweede Kamer gestuurd. Op 10 juli stemde de ministerraad in met een brief aan de Tweede Kamer waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke BV wordt aangekondigd: een aparte juridische erkenning voor maatschappelijke ondernemers. Hiermee volgt zij de conclusie uit het KPMG-rapport op. De maatschappelijke BV gaat door het kabinet de komende periode wettelijk worden uitgewerkt. De Staatssecretaris heeft daarnaast aangegeven dat de definitie van sociale ondernemingen zoals geformuleerd in het KPMG-rapport het uitgangspunt vormt bij de verdere uitwerking van de regeling voor de maatschappelijke BV.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Arjan de Draaijer of Andrea Bolhuis.

Partner Sustainability

KPMG Nederland

E-mail