U weet dat de balans van uw onderneming u niet vertelt hoeveel de onderneming echt waard is. De waarde wordt bepaald door de winstcapaciteit. Maar wat bepaalt die winstcapaciteit nu echt? Niet-financiële factoren, zoals uw innovatiekracht of maatschappelijke ontwikkelingen, zijn op de lange termijn van grote invloed. Het is dus van groot belang om inzicht te hebben in welke niet-financiële factoren de meeste invloed hebben op uw organisatie; uw daadwerkelijke value drivers.

Het is duidelijk en begrijpelijk dat de waarde van een onderneming tegenwoordig niet direct valt af te lezen uit de balans. Zeer opvallend is het feit dat de balans van een onderneming tegenwoordig nog maar 15% van de waarde weergeeft, waar dat vroeger 85% was. De immateriële factoren zijn duidelijk veel belangrijker geworden: medewerkers, het klantennetwerk, het intellectuele eigendom en de mate waarin u bijdraagt aan en voorbereid bent op duurzaamheidsontwikkelingen.

Als u de waarde van de onderneming wilt optimaliseren, zult u dus ook op die niet-financiële waarden willen sturen. Dit kunnen interne/intrinsieke factoren zijn – zoals uw innovatiekracht, of het kennisniveau van de workforce – of extern. De laatste, zogenoemde externaliteiten, zijn die factoren waarbij u impact heeft op de omgeving, maar die nog niet tot een kostprijs of opbrengst voor uw bedrijf leiden. Denk aan CO2-emissies.

Het is nu zaak om de juiste value drivers te identificeren en die dan onderdeel te maken van de management & control cyclus. Ze moeten in uw dashboard terugkomen. Want dan kunt u effectief sturen.

Value drivers identificeren

Om value drivers te kunnen identificeren moet u feitelijk uw kasstromen uiteenrafelen in de factoren die ervoor zorgen dat die ingaande kasstromen (inkomsten/omzet) en uitgaande kasstromen (uitgaven/kosten) ontstaan. U stelt zich dus de volgende vragen:

  • Wat zorgt ervoor dat we omzet genereren?
  • Wat zorgt ervoor dat de kosten omhoog of omlaag gaan?

In praktijk zijn dit over het algemeen niet-financiële factoren. Om de relevante en belangrijkste te selecteren voor sturing, is het voor elk van die factoren belangrijk dat de vraag beantwoord kan worden hoe en in welke mate een wijziging in een niet-financiële factor kan leiden tot een wijziging in uitgaven, inkomsten of waarde.

Dat gaat zoals beschreven zowel om interne als externe factoren én het is essentieel dat u een lange termijn in ogenschouw neemt – want anders kan een relevante ontwikkeling als belastingheffing op CO2-emissies ten onrechte buiten beeld blijven.

Wat bepaalt de waarde van een accountantskantoor?

Stel, u heeft als belegger de mogelijkheid te kiezen tussen twee accountants- en advieskantoren. Dan wilt u natuurlijk de beste keuze maken; welk van de twee levert u op de lange termijn het meeste op? Een logische stap is om de financiële gezondheid van beide kantoren met elkaar te vergelijken. Zoals de winst en omzet. Maar wat bepaalt nu echt het toekomstige succes van de organisatie en waarom?

Vijf indicatoren ter illustratie van het denken in value drivers:

Indicator #1: kwaliteit

Kwaliteit is cruciaal voor de geloofwaardigheid en reputatie van een accountantskantoor. Dat gaat natuurlijk over de kwaliteit van de accountantscontroles, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de beoordelingen van interne en externe reviews van uitgevoerde controles. Kwaliteit heeft ook een nadrukkelijk klantenperspectief: wat is de specifieke beoordeling van klanten?

Indicator #2: klanttevredenheid

Klanttevredenheid is uiteraard een belangrijke indicator voor het succes van een organisatie. Deze wordt mede beïnvloed door de kwaliteit die een organisatie levert (indicator 1). Het klantverloop is daarin een interessante indicator. Als klanten niet blijven of terugkomen, dan is er iets niet in de haak. Onderliggend kan dit betekenen dat het kantoor niet de juiste kwaliteit levert in de ogen van klanten – en dat heeft op termijn effect op de omzet en resultaat.

Indicator #3: medewerkerstevredenheid

Wat geldt voor klanttevredenheid, geldt net zo goed voor medewerkers. Een hoog verloop en lage tevredenheidscijfers betekenen dat veel investeringen zijn gemoeid met het steeds weer aantrekken en inwerken van talent. Het betekent waarschijnlijk ook dat het beste talent niet meer bij het kantoor komt werken en dat de productiviteit lager is. Dat heeft dus effect op de kosten van personeel, op de omzet en de marge.

Indicator #4: innovatiekracht

Accountants- en advieskantoren innoveren tegenwoordig continu. Onder andere de digitale transformatie zorgt daarvoor. Succesvolle innovatie leidt tot behoud van klanten, maar ook tot nieuwe diensten en dus nieuwe omzet. Zie daar het financiële belang van een de niet-financiële innovatiekracht. De succesratio van innovatie is zo’n indicator die in toenemende mate wordt gerapporteerd. Heeft één op de tien innovaties succes, of vijf op de tien?

Indicator #5: maatschappelijk netwerk

Een accountants- en advieskantoor heeft toegang nodig tot de mensen in organisaties die beslissingen kunnen nemen. Hoe sterker dus het netwerk van contacten op bestuursniveau, hoe succesvoller het kantoor financieel zal blijven. Evenzo zijn de connecties met universiteiten belangrijk voor de instroom van nieuw talent. En ook met politiek, NGO’s en toezichthouders om op langere termijn de belangen van het kantoor te dienen.

Ten slotte zijn goede mediacontacten erg waardevol. Dit is omzet-gerelateerd maar ook waarde-gerelateerd, kijkend naar reputatie. Als het kantoor positief in de krant komt, zal dat klanten en talent aantrekken. Evenzo, als het kantoor negatief in de krant dreigt te komen, kunnen mediarelaties ervoor zorgen dat er nuance in de berichtgeving is. Kortom: het maatschappelijk netwerk bepaalt ook in belangrijke mate de waarde van een organisatie.

De gouden bullet: kleine dingen die een groot verschil maken

Hierboven staan een aantal indicatoren die de prestaties over de tijd gestructureerd en geaggregeerd, over de lange termijn, kunnen meten. Soms gaat het echter om de kleine dingen die direct tonen hoe het ervoor staat.

De band Van Halen zette op de lijst met zaken die ze geregeld wilden zien voor optredens (de zogenaamde rider) een pot M&Ms zónder bruine M&Ms. De reden? Het maakte de band onmiddellijk duidelijk of de organisator op alle details van het contract had gelet. Een bruine M&M was voor de band een indicatie dat er wel eens meer mis kon zijn met de voorbereiding (en zo is ook meermaals gebleken).

Wat is dan de test voor een accountantskantoor? Het klinkt bijna te makkelijk, maar het tijdig beantwoorden van e-mails is een teken van kwaliteit. En als u vraagt om contact te leggen met een bepaalde CEO, dan kent u ook direct de kwaliteit van het netwerk: als dat niet snel lukt, dan valt het wel mee met dat netwerk. Zo toont een detail wat wel eens de beste investering kan zijn. Lees hier ons artikel over de externe factoren die de waarde van uw organisatie kunnen bepalen.

Wat doet KPMG?

KPMG heeft een methode om de juiste niet-financiële factoren te identificeren. We hebben rationales ontwikkeld voor niet-financiële factoren om te bepalen waarom ze financieel relevant zouden zijn. Wij zien de beweging naar brede waarde – corporate value – als een onontkoombare beweging en willen het samenspel tussen financiële waarden en niet-financiële waarden versterken.

Samen met de expertise van KPMG bepaalt u welke waarden er écht toe doen in uw bedrijf. Zowel voor uzelf, als voor uw omgeving. Daarbij kijken we naar de juiste termijnen. En we helpen u helder te krijgen voor wie u welke waarde wilt creëren. Met een heldere blik op welke waarden voor uw organisatie ertoe doen.

 

Contact

Voor meer informatie over onze services, kunt u contact opnemen met Mark Didden, senior manager Corporate Reporting.