Als gevolg van de coronasituatie zijn veel bedrijven het afgelopen jaar geconfronteerd met het wegvallen van (grote) delen van hun omzet in combinatie met het door blijven lopen van kosten. Ondanks diverse steunmaatregelen vanuit de overheid zoals NOW, uitstel belastingen en de GO-C-regeling, het verlenen van maatregelen van andere stakeholders zoals de banken en het ingrijpen door bedrijven zelf, heeft de situatie voor veel ondernemingen geleid tot forse druk op de winstgevendheid en liquiditeit. Met het moeten terugbetalen van een deel van deze maatregelen zal er ook post-COVID-19 druk op de liquiditeit blijven, is onze verwachting. Om dergelijke uitdagende situaties zo goed mogelijk aan te pakken, is een herstructureringsproces vaak onvermijdelijk. 

 

Hulp nodig?

Wij helpen u met doeltreffende oplossingen om uw organisatie door de coronapandemie te loodsen.

Neem dan contact op met Lourens van der Zijl of Ewald van Hamersveld.

De dynamiek en veeleisendheid van herstructureringsprocessen

KPMG heeft veel ervaring met het begeleiden van bedrijven door herstructureringsprocessen, welke processen per definitie zijn omgeven door veel onzekerheid. Onze ervaring leert dat het management van ondernemingen die niet bekend zijn met een dergelijk proces zich vaak overvallen voelt door de dynamiek en veeleisendheid van dergelijke situaties.

Bekende valkuilen en gemaakte fouten die KPMG vaak in een dergelijk proces ziet zijn:

1. Onvoldoende focus op en inzage in de korte termijn liquiditeitspositie van de onderneming.

Zonder liquiditeit is er al snel geen perspectief meer voor het bedrijf en het is van cruciaal belang om de doorgaans gespannen liquiditeitspositie zo snel mogelijk te stabiliseren – met de juiste forecast tools voor het overzicht en aansturing, een goed governance model en de vereiste en continue follow-up acties dient zo veel mogelijk liquiditeit te worden behouden, verkregen en geoptimaliseerd.

2. Het belang van goed stakeholdermanagement wordt onderschat.

Of het nu gaat om de financiers, leveranciers of andere stakeholders bij de onderneming, het herwinnen en/of behouden van een zo groot mogelijk vertrouwen bij dergelijke partijen is van cruciaal belang. Enerzijds om de situatie niet te laten verslechteren doordat stakeholders acties ondernemen op basis van wantrouwen of onvolledige informatie, anderzijds als basis voor het vinden van oplossingen voor de situatie met dergelijke partijen. Transparantie en pro activiteit richting deze partijen zijn essentieel in een herstructureringsproces.

3. Maatregelen binnen een integraal plan bekijken en beoordelen in plaats van standalone.

Maatregelen hebben impact op elkaar en kunnen elkaar versterken, maar ook tegenwerken. Zo kan bijvoorbeeld een kostenmaatregel een positief liquiditeitseffect hebben op de korte termijn, maar op de langere termijn het structurele verdienpotentieel van de onderneming aantasten, met mogelijke (grotere) negatieve consequenties tot gevolg. Het is daarom van belang een samenhangend plan op te stellen, waarbij alle relevante effecten op de korte en langere termijn worden meegenomen.

4. Onvolledige informatie op basis waarvan management besluiten moet nemen.

Juist gezien de onzekerheid ten aanzien van de toekomst in dergelijke situaties, dient het management voor de te nemen strategische, operationele en financiële besluiten en maatregelen op korte en langere termijn over alle op dat moment beschikbare en relevante informatie te beschikken. Naast zaken als de financiële impact (waaronder impact op liquiditeit, winstgevendheid en waarderingen) en de implementatieduur van besluiten en maatregelen, dienen daarbij ook de posities en het draagvlak bij stakeholders in ogenschouw te worden genomen evenals de effecten van verschillende scenario's op de positionering van de onderneming op de langere termijn. Als onafhankelijke partij heeft KPMG veel ervaring met het opstellen van een dergelijke informatiebasis op de vereiste momenten in het proces, inclusief het uiteenzetten van de beschikbare opties.

5. Genomen besluiten en maatregelen worden niet volledig, niet juist of niet tijdig geïmplementeerd.

Of het nu gaat om bijvoorbeeld crisis cash management, kostenmaatregelen, het optimaliseren van werkkapitaal of het afstoten van bedrijfsonderdelen, het is van belang dat dergelijke processen de aandacht en toewijding krijgen vanuit de onderneming die noodzakelijk zijn om het tot een succes te maken. Door gebrek aan focus, capaciteit of expertise kan het daaraan ontbreken. Het opzetten van een projectteam dat op een continue basis doelen stelt, acties onderneemt, bijstuurt en voortgang rapporteert naar interne maar soms ook externe stakeholders kan hier uitkomst bieden.

In reactie op de impact van COVID-19 ondersteunt KPMG  bedrijven actief bij herstructureringsprocessen door middel van het creëren van structuur, het bieden van inzicht en uiteenzetten van opties voor het zo goed mogelijk adresseren van de situatie en het bieden van ondersteuning bij de implementatie daarvan. Op deze wijze kan er op de juiste manier omgegaan worden met de uitdagingen die de COVID-19-situatie biedt, kunnen valkuilen worden vermeden en is de kans op een succesvolle uitkomst zo groot mogelijk. 

Heeft u concrete vragen over herstructureringsvraagstukken? Benader Lourens van der Zijl of Ewald van Hamersveld direct.

Meer informatie over hoe we u kunnen helpen? Download onze brochure

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services ondersteunt bij het herzien en aanpassen van uw bedrijfsstrategie, het verbeteren van uw operationele en financiële prestaties en het versterken van uw relaties met alle betrokken belanghebbenden.

Onze aanpak is altijd afgestemd op uw individuele situatie en wensen en op die basis stellen wij ons team ook samen. Vanuit een multidisciplinaire team bieden wij u integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van de pandemie.