close
Share with your friends

Als gevolg van de coronasituatie zijn veel bedrijven in een paar maanden tijd geconfronteerd met het wegvallen van (grote) delen van hun omzet. Mede daardoor dienen de verwachtingen en bestaande begrotingen voor het komende jaar vaak materieel te worden aangepast. De situatie heeft in veel gevallen geleid tot forse druk op de winstgevendheid van ondernemingen en de liquiditeitspositie.

Ons KPMG TTR-team heeft veel ervaring met herstructureringsprocessen van bedrijven die per definitie zijn omgeven door veel onzekerheid. Bekende valkuilen en gemaakte fouten die we vaak in een dergelijk proces zien zijn:

  • Onvoldoende focus op en inzage in de korte termijn liquiditeitspositie van de onderneming. Zonder liquiditeit is er al snel geen perspectief meer voor het bedrijf en het is van cruciaal belang om de doorgaans gespannen liquiditeitspositie zo snel mogelijk te stabiliseren – met de juiste forecast tools voor het overzicht en aansturing, een goed governancemodel en de vereiste en continue follow-up acties dient zo veel mogelijk liquiditeit te worden behouden, verkregen en geoptimaliseerd.  
  • Het belang van goed stakeholdermanagement wordt onderschat. Of het nu gaat om de financiers, leveranciers of andere stakeholders bij de onderneming, het herwinnen en/of behouden van een zo groot mogelijk vertrouwen bij dergelijke partijen is van cruciaal belang. Enerzijds om de situatie niet te laten verslechteren doordat stakeholders acties ondernemen op basis van wantrouwen of onvolledige informatie, anderzijds als basis voor het vinden van oplossingen voor de situatie met dergelijke partijen. Transparantie en proactiviteit richting deze partijen zijn essentieel in een herstructureringsproces.
  • Maatregelen standalone in plaats van binnen een integraal plan te bekijken en beoordelen. Maatregelen hebben impact op elkaar en kunnen elkaar versterken, maar ook tegenwerken. Zo kan bijvoorbeeld een kostenmaatregel een positief liquiditeitseffect hebben op de korte termijn, maar op de langere termijn het structurele verdienpotentieel van de onderneming aantasten, met mogelijke (grotere) negatieve consequenties tot gevolg. Het is daarom van belang een samenhangend plan op te stellen, waarbij alle relevante effecten op korte en langere termijn worden meegenomen.
  • Onvolledige informatie op basis waarvan management besluiten moet nemen. Juist gezien de onzekerheid ten aanzien van de toekomst in dergelijke situaties, dient het management voor de te nemen strategische, operationele en financiële besluiten en maatregelen op korte en langere termijn over alle op dat moment beschikbare en relevante informatie te beschikken. Naast zaken als de financiële impact (waaronder impact op liquiditeit, winstgevendheid en waarderingen) en implementatieduur van besluiten en maatregelen, dienen daarbij ook de posities en het draagvlak bij stakeholders in ogenschouw te worden genomen evenals de effecten van verschillende scenario's op de positionering van de onderneming op de langere termijn. Als onafhankelijke partij heeft KPMG veel ervaring met het opstellen van een dergelijke informatiebasis op de vereiste momenten in het proces, inclusief het uiteenzetten van de beschikbare opties.
  • Genomen besluiten en maatregelen worden niet volledig, niet juist of niet tijdig geïmplementeerd. Of het nu gaat om bijvoorbeeld crisis cash management, kostenmaatregelen, het optimaliseren van werkkapitaal of het afstoten van bedrijfsonderdelen, het is van belang dat dergelijke processen de aandacht en toewijding krijgen vanuit de onderneming die noodzakelijk zijn om het tot een succes te maken. Door gebrek aan focus, capaciteit of expertise kan het daaraan ontbreken. Het opzetten van een projectteam dat op een continue basis doelen stelt, acties onderneemt, bijstuurt en voortgang rapporteert naar interne maar soms ook externe stakeholders kan hier uitkomst bieden. 

Gezien de variëteit aan vraagstukken die op het management van ondernemingen af komt in de huidige situatie – van strategische, operationele tot strategische vraagstukken – is het van belang om de relevante elementen en opties voor de onderneming en andere stakeholders van de onderneming op een integrale wijze bij elkaar te brengen en vervolgens goed te implementeren. Op die wijze kan er op de juiste manier omgegaan worden met de dilemma's van de COVID-19-crisis en is de kans op een succesvolle uitkomst zo groot mogelijk. Het KPMG TTR-team heeft veel ervaringen met herstructureringsprocessen van bedrijven.

Meer informatie? Neem dan contact op met Lourens van der Zijl of Ewald van Hamersveld.