Voorbeeldteksten COVID-19 voor de jaarverslaggeving van pensioenfondsen

Voorbeeldteksten COVID-19 voor de jaarverslaggeving

In deze brochure beschrijven wij hoe de gevolgen van COVID-19 op basis van de verslaggevingsrichtlijnen verwerkt dienen te worden in de jaarverslaggeving over boekjaar 2019 van pensioenfondsen.

Wilfred Kevelam

Head of Pensions Audit

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Woman on stairs

Ook voor pensioenfondsen zijn de gevolgen van het coronavirus (hierna: COVID-19) aanzienlijk. Niet alleen staan dekkingsgraden in 2020 onder druk, ook de gevolgen voor de aansturing en operationele processen van pensioenfondsen en hun uitbestedingspartners zijn groot. Op het moment dat de gevolgen van COVID-19 zich in alle hevigheid manifesteren, zijn veel pensioenfondsen bezig met de jaarverslaggeving over 2019. In de bijgaande brochure beschrijven wij hoe de gevolgen van COVID-19 op basis van de verslaggevingsrichtlijnen verwerkt dienen te worden in de jaarverslaggeving over boekjaar 2019 van pensioenfondsen. Hierbij bieden wij pensioenfondsen en hun uitvoerders een praktisch houvast door middel van een aantal voorbeeldteksten.

Gevolgen COVID-19 voor pensioenfondsen

Wat eind december 2019 leek op een geïsoleerde uitbraak van COVID-19 in China is sinds 11 maart 2020 volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) een officiële pandemie. Dit is in eerste en belangrijkste aanleg een mondiale gezondheidscrisis waarbij zorgverleners dag en nacht werken om patiënten te helpen. De huidige maatregelen hebben echter ook aanzienlijke economische consequenties, waaronder ontwrichting van bedrijfsactiviteiten, majeure verstoring van bedrijven in kwetsbare sectoren (zoals handel en transport, reis- en toerismebranche, horeca/vermaak/sport, maakindustrie, etc.) en een significante toename in economische onzekerheid. Door de onzekerheid op de financiële markten daalden wereldwijd de koersen van aandelen. Door deze dreiging ontstond een vlucht naar safe havens en zijn diverse rentedalingen doorgevoerd door centrale banken, waardoor de kapitaalmarktrente verder daalde. De impact van de dalende kapitaalmarktrente en aandelenkoersen op de dekkingsgraden van pensioenfondsen is groot.

Ook is de impact op de bestuursactiviteiten van pensioenfondsen en de operationele processen aanzienlijk. Veel processen zullen vanaf thuiswerkplekken moeten worden uitgevoerd, hetgeen een ander en hoger risicoprofiel met zich meebrengt. Het ligt voor de hand dat pensioenfondsen op basis van het continuïteitsplan aanvullende maatregelen treffen om de voortgang van de operationele processen en de interne beheersing hiervan te waarborgen. Het monitoren van de uitvoering van operationele processen, het functioneren van de IT-omgeving, de ontwikkelingen in incidentmeldingen en het naleven van wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke aspecten.

Uitzonderlijke omstandigheden vragen om een goede toelichting

In RJ 160 'Gebeurtenissen na balansdatum' zijn bepalingen opgenomen voor de verwerking van gebeurtenissen na balansdatum die al dan niet nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. Voor pensioenfondsen geldt, net als voor de meeste ondernemingen, dat de impact van COVID-19 op de jaarrekening 2019 een gebeurtenis na balansdatum betreft die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op balansdatum per 31 december 2019. Deze zienswijze is door de Raad voor de Jaarverslaggeving bevestigd in haar RJ-uiting 2020-5. Dit betekent dat de gevolgen van COVID-19 niet in de cijfers over 2019 worden verwerkt. De waardering van de beleggingen, technische voorzieningen en dekkingsgraad van pensioenfondsen wordt per balansdatum 2019 dus niet aangepast. De verslaggevingsrichtlijnen schrijven echter wel voor dat gebeurtenissen na balansdatum die van zodanig belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening nader worden toegelicht.

Gezien het bovenstaande, verwachten wij dat pensioenfondsen zowel in het bestuursverslag als onder de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening aandacht besteden aan de gevolgen van COVID-19. Op 23 april 2020 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving RJ-uiting 2020-6 gepubliceerd met voorbeeldteksten, die bedrijven als handvatten kunnen gebruiken voor de relevante toelichtingen. Deze voorbeeldteksten zijn echter niet specifiek opgesteld voor bijzondere bedrijfstakken, zoals pensioenfondsen. In aanvulling op de Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen die KPMG jaarlijks uitbrengt, hebben wij daarom een aantal voorbeeldteksten voor pensioenfondsen opgesteld naar aanleiding van COVID-19. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de toelichting voor het bestuursverslag en de toelichting voor de Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekening. Pensioenfondsen kunnen deze voorbeeldteksten als uitgangspunt nemen, waarbij de toelichtingen uiteraard specifiek gemaakt dienen te worden, rekening houdend met de specifieke feiten en omstandigheden voor het betreffende pensioenfonds.

De voorbeeldteksten, inclusief een uitgebreide analyse van de relevante verslaggevingsrichtlijnen, zijn opgenomen in de brochure. Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met een van de auteurs opnemen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Frans Glorie.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today