Voorbeeldjaarrekening 2019 Pensioenfondsen

Voorbeeldjaarrekening 2019 Pensioenfondsen

Praktische houvast voor de inrichting van de jaarverslaggeving

Wilfred Kevelam

Head of Pensions Audit

KPMG Nederland

E-mail

Gerelateerde content

Woman on stairs

De Voorbeeldjaarrekening die de branchegroep Pensioenen jaarlijks uitbrengt, biedt pensioenfondsen en hun uitvoerders een praktisch houvast voor de inrichting van de jaarverslaggeving. Het model 2019 is de twaalfde editie en voldoet aan alle actuele richtlijnen en eisen die aan de jaarverslaggeving van pensioenfondsen worden gesteld.

Korten van pensioenen

Momenteel is er veel te doen omtrent het al dan niet korten van pensioenaanspraken. Op basis van de huidige regelgeving is korten aan de orde indien de actuele dekkingsgraad lager is dan de kritische dekkingsgraad. Deze korting mag worden verspreid over een periode van maximaal 10 jaren en is, met uitzondering van het deel dat reeds in het eerste jaar is verwerkt, voorwaardelijk. Daarnaast geldt dat pensioenfondsen, die na vijf achtereenvolgende jaren nog niet voldoen aan het minimaal vereist eigen vermogen (MVEV), zodanige maatregelen moeten nemen dat de actuele dekkingsgraad weer op het minimale niveau komt. Een dergelijke korting is onvoorwaardelijk, maar mag ook worden gespreid over een maximale periode van 10 jaren.

Minister Koolmees heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 november 2019) aangekondigd gebruik te maken van zijn ministeriële bevoegdheid (artikel 142 PW) om pensioenfondsen een tweetal vrijstellingen te verlenen. Allereerst wordt de termijn om te herstellen tot het vereist eigen vermogen - onder voorwaarden - verlengd van 10 naar 12 jaar. Pensioenfondsen die gebruik willen maken van deze vrijstelling dienen een actuele dekkingsgraad te hebben van minimaal 90% en in hun herstelplan de keuze - om gebruik te maken van de vrijstelling - te onderbouwen, rekening houdend met de evenwichtige belangenafweging. Deze pensioenfondsen dienen hun deelnemers te informeren over de gemaakte keuzes en de gevolgen voor de premie, opbouw, ambitie en de financiële positie van het pensioenfonds in de komende jaren.
Daarnaast geldt dat vrijstelling is verleend van het zesde meetmoment voor de zogenaamde MVEV-korting tot 31 december 2020. Dit betekent dat pensioenfondsen die ultimo 2019 een dekkingsgraad hebben die onder het minimaal vereist vermogen ligt, geen korting hoeven door te voeren. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende voorwaarden verbonden.

Voor de betreffende pensioenfondsen is het belangrijk een goede toelichting te geven op de keuzes en (evenwichtige) afwegingen die het fonds hieromtrent heeft gemaakt.

Good Pension fund governance

Verder zijn er diverse ontwikkelingen op het gebied van good pension fund governance. Per 13 januari 2019 zijn de wijzigingen in de Pensioenwet uit hoofde van IORP II effectief. Op basis van IORP II dienen pensioenfondsen te beschikken over een doeltreffend governancesysteem, waarbij de drie sleutelfuncties (de risicobeheersingsfunctie, de actuariële functie en de interne auditfunctie) centraal staan. Voor ondernemingspensioenfondsen met een beheerd vermogen van meer dan EUR 1 miljard geldt dat zij per 1 januari 2019 een raad van toezicht ingesteld moesten hebben. In het bestuursverslag dient de raad van toezicht verantwoording af te leggen over de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden. Tot slot heeft de wetgever op 10 juli 2019 het 'Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang' definitief gepubliceerd, waardoor zogenaamde grote pensioenfondsen per 1 januari 2020 worden aangewezen als organisatie van openbaar belang ('OOB'). De status van OOB stelt met name strengere eisen ten aanzien van de kwaliteitsbeheersing en onafhankelijkheid van de accountant bij de controle van de jaarrekening van de betreffende organisaties.

Hoewel de directe gevolgen van bovengenoemde regelgeving voor de jaarrekening veelal beperkt zullen zijn, dienen pensioenfondsen in hun jaarverslaggeving wel toe te lichten hoe zij omgaan met de nieuwe regelgeving en welke keuzes zijn gemaakt, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van de sleutelfuncties.

Pensioenakkoord

In juni 2019 hebben het kabinet en sociale partners een principeakkoord bereikt over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hoewel er sprake is van een akkoord, dienen veel zaken in de komende jaren nader te worden uitgewerkt. Voor pensioenfondsen is het zaak de ontwikkelingen nauwgezet te monitoren en zich voor te bereiden op de wijzigingen die aanstaande zijn. Een toelichting in het bestuursverslag ten aanzien van de wijze waarop het fonds zich voorbereid en de verwachte gevolgen voor de organisatie, al dan niet in de toekomstparagraaf, lijkt ons gerechtvaardigd.

Voorbeeldjaarrekening biedt praktisch houvast

De hierboven beschreven ontwikkelingen zijn nader uitgewerkt in de 2019-editie van de Voorbeeldjaarrekening die KPMG jaarlijks publiceert. Hiermee bieden wij pensioenfondsen en hun uitvoerders een praktisch houvast bij het opstellen van de jaarverslaggeving over boekjaar 2019. In deze editie van de Voorbeeldjaarrekening zijn waar mogelijk voorbeeldteksten opgenomen ten aanzien van bovengenoemde ontwikkelingen. Deze voorbeeldteksten dienen uiteraard aangepast te worden naar de specifieke feiten en omstandigheden van uw fonds.

Wij verwachten met deze nieuwe editie van de Voorbeeldjaarrekening een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2019. Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met een van de auteurs opnemen.

Meer artikelen en blogs over dit thema lezen?

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef uw voorkeuren door.

© 2021 KPMG N.V., een Nederlandse naamloze vennootschap en lid van de wereldwijde KPMG-organisatie van onafhankelijke ondernemingen gelieerd aan KPMG International Limited, een Engelse vennootschap “limited by guarantee”. Alle rechten voorbehouden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today