Eigen risicobeoordeling – Laat u niet verrassen!

Eigen risicobeoordeling – Laat u niet verrassen!

Veel fondsen stellen het uitvoeren van de ERB nog even voor zich uit. Maar het kan kostenbesparend zijn om de ERB toch eerder uit te voeren.

1000
Veronique de Boer-Achmad

Director Financial Risk Management - KPMG Pensions Advisory

KPMG Nederland

E-mail
Three sky divers against blue sky

Begin 2019 is de IORP II-richtlijn van kracht geworden. De richtlijn introduceert nieuwe vereisten op het gebied van governance en risicomanagement voor pensioenfondsen. Onderdeel hiervan is de eigen-risicobeoordeling, afgekort ERB[1], die minimaal om de drie jaar moet worden uitgevoerd. In de praktijk zien we dat veel fondsen het uitvoeren van de ERB nog even voor zich uitschuiven. Op zich niet vreemd, want de driejaarstermijn loopt voor de meeste fondsen pas eind 2021 af. Toch roepen we u op om alert te blijven: het kan efficiënt en daarmee kostenbesparend zijn om de ERB eerder uit te voeren. Te meer omdat er eerder redenen ('triggers') kunnen zijn die het ook noodzakelijk maken de ERB uit te voeren.

De ERB nader beschouwd

De ERB heeft tot doel pensioenfondsen een integrale analyse en beoordeling te laten uitvoeren van de risico's waaraan het pensioenfonds is of in de toekomst kan worden blootgesteld en daarbij de effectiviteit van het risicobeheer en de beheersmaatregelen die zijn of (kunnen) worden getroffen te evalueren. Het belangrijkste doel van de ERB is pensioenfondsen meer zicht en grip te laten krijgen op risico's, om te voorkomen dat zij overvallen worden door een crisissituatie. De ERB is hiermee vergelijkbaar met de ORSA voor verzekeraars. Een nadere toelichting op de inhoudelijke vereisten van de ERB en de wijze waarop deze pragmatisch in de ERB-rapportage kunnen worden opgenomen is beschreven in het artikel "De Eigen Risico Beoordeling: Een pragmatische aanpak".

De operationele uitvoering van de ERB dient in de praktijk te worden afgestemd op de taak- en rolverdeling binnen het fonds. Bestuurscommissies en de sleutelfuncties vervullen daarbij een belangrijke rol in de voorbereiding. Het bestuur is uiteindelijk eindverantwoordelijk en dient de uitkomsten van de ERB te betrekken in haar strategische besluitvorming. 

Rekening houden met de beleidscyclus

De IORP II-richtlijn schrijft voor dat de ERB ten minste om de drie jaar moet worden verricht. In een Q&A[2] vult DNB aan: "Bij vaststelling van de reguliere frequentie houdt het pensioenfonds rekening met de (strategische) beleidscyclus en met de omvang, aard, schaal en complexiteit van de werkzaamheden." De minimale frequentie van de ERB van drie jaar sluit aan bij de frequentie waarmee de meeste fondsen hun ALM-studie uitvoeren. Omdat enkele belangrijke ingrediënten van een ERB ook in een ALM-context doorgerekend kunnen worden, is het efficiënt en daarmee kostenbesparend de timing van een periodieke ERB te laten aansluiten op de timing van de ALM-studie.

Andere triggers

De richtlijn schrijft ook voor dat de ERB onmiddellijk na een significante wijziging van het risicoprofiel van het fonds moet worden verricht. Dit kan het geval zijn na een voorgenomen strategisch bestuursbesluit, een specifieke externe ontwikkeling of de actuele stand van voor het fonds relevante risico's. Voorbeelden van deze triggers zijn een voorgenomen liquidatie of fusie, een wijziging van uitbestedingspartij of bestuursmodel, gebruikmaken van de mogelijkheid tot eenmalige verhoging van het risicoprofiel in een tekortsituatie, of een significante wijziging van de dekkingsgraad. Dit laatste punt zou bij veel fondsen door de lage rente al kunnen spelen of zich juist kunnen voordoen als de dekkingsgraad door een korting significant wordt verhoogd.
 

Praktische tips

Moet u een ERB opstellen? We geven u graag deze tips mee:
  • Controleer of de governance rondom het ERB-proces op orde is zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Het opstellen van een goede procesbeschrijving kan hierbij helpen.
  • Stem de centrale vraag tijdig af zodat de juiste scenario's en analyses uitgewerkt worden en het proces efficiënt plaatsvindt.
  • Houd bij het uitvoeren van een ALM-studie alvast rekening met eventueel extra benodigde analyses vanuit de ERB.

Meer weten? We helpen u graag bij het uitvoeren van uw ERB. Naast inhoudelijke expertise en projectmanagementvaardigheden kunt u putten uit de 'lessons learnt' die onze adviseurs hebben opgedaan in vergelijkbare trajecten, onder andere bij verzekeraars (ORSA).

Footnotes

[1] Artikel 28, Richtlijn (EU) 2016 / 2341

[2] De Nederlandsche Bank

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today