close
Share with your friends

Ready. Aim. Fire! Strategie vertalen naar concrete acties

Ready. Aim. Fire! Strategie vertalen

In de praktijk kunnen pensioenfondsen op een te hoog abstractieniveau blijven steken. Wat zijn de stappen om van een strategie te komen tot een concreet actieplan?

Pieter Kiveron

Pensions Lead

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Darts

Strategie in ruime zin volgt uit de missie en de visie van een organisatie, zo ook bij een pensioenfonds. Waarom een organisatie bestaat (missie) en wat een organisatie wil zijn (visie) resulteert in een aanpak (strategie).

Duidelijkheid omtrent missie en visie helpt om de verschillende stakeholders te informeren en op te lijnen. Bij pensioenfondsen zal dit in lijn zijn met de ambities die sociale partners met elkaar hebben geformuleerd in hun opdracht aan het pensioenfonds.

Richten

De eerste stap is het richten (strategie) op de gewenste situatie op de langere termijn, veelal met een scope van drie tot vijf jaar. We zien in de praktijk dat het bestuur aan de hand van relevante ontwikkelingen en analyses (extern, intern), ambities en kernwaarden zijn strategie in ruime zin definieert en vastlegt in een strategisch plan.

Bijvoorbeeld: een pensioenfonds kan, naast realisatie van de pensioenambities voor de deelnemers, bijvoorbeeld ook streven naar zijn eigen continuïteit bij veranderende marktomstandigheden, zoals het verdwijnen van de verplichtstelling.

Inrichten

Vervolgens is het van belang de strategie te vertalen (inrichten) naar tactisch niveau met een kortere tijdshorizon. In de praktijk gebeurt dit door het bestuur en zijn commissies. Zij stippelen de route uit naar de beoogde situatie aan de hand van meer-jaren-doelstellingen en op hoofdlijnen beschreven acties. Deze worden samen met de namen van de benoemde eigenaren ("trekkers") in beleidsplannen en een bestuurlijk jaarplan vastgelegd.

Bijvoorbeeld: het bestuur van een pensioenfonds formuleert doelstellingen die dicht bij specifieke karakteristieken van de branche/onderneming die het bedient liggen en die eraan bijdragen om eerste keus te blijven. Zo kan de gastvrijheid, die werkgevers hoog in het vaandel hebben staan in hun bedrijfsvoering, aanleiding zijn tot doelstellingen die het fonds zichzelf stelt in zijn relatie tot die werkgevers. Die laatsten moeten de gastvrijheid van het pensioenfonds ervaren met klantgerichte gegevensuitwisseling, helder gespecificeerde premienota's, etc.

Verrichten

Het blijkt in de praktijk veelal lastig om op een niveau lager tot een goed operationeel plan te komen. Een plan dat doelen vertaalt in concrete (SMART[1]) acties, projecten, onderzoeken en andere stappen die het fonds en zijn uitvoerders op korte termijn kan/moet verrichten. Het adresseert de risico's die moeten worden beheerst, het benodigde budget en eventuele middelen die daarbij nodig zijn. Dit plan komt tot stand in een samenspel tussen bestuur, commissies en de uitvoeringsorganisaties.

Bijvoorbeeld: een pensioenfonds gaat met sociale partners aan tafel om voorkeuren bij eventuele stelselwijzigingen te verkennen. Voorafgaand aan cao-onderhandelingen, mogelijke scenario's te verkennen wat betreft haalbaarheid en benodigde implementatietijd. En ander voorbeeld kan een project zijn voor inzet van specifieke technologie bij deelnemerscommunicatie, dat daarmee de appreciatie van de arbeidsvoorwaarde pensioen verhoogt.

Het belangrijkste kenmerk van een goede strategie is niet wat daarvan op papier wordt gezet, maar het proces dat daartoe heeft geleid; bestuurders en de verschillende stakeholders die met elkaar in gesprek zijn en ambities en perspectieven met elkaar delen.

Een pensioenfonds doorloopt dit proces periodiek, evalueert en stuurt waar nodig bij.

Footnotes

[1] Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)