close
Share with your friends

Fresh Ideas Challenge over gezond eten levert bijna dertienhonderd ideeën op voor Ahold Delhaize

Ahold Delhaize Fresh Ideas Challenge

Onder het motto Better Together zag de Fresh Ideas Challenge het levenslicht. Chief Sustainability, Transformation & Communications Officer Marc Croonen en Innovation Advisory Partner bij KPMG Ank van Wylick blikken terug. En vooruit.

Contact

Ank van Wylick

Partner Advisory, FinTech lead

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Inleiding:

Met vestigingen in de Verenigde Staten, Europa en Azië is Ahold Delhaize tegenwoordig één van de grootste retailers ter wereld. Maar hoe innoveer je op deze schaal? Om met verschillende merken en winkelformules wereldwijd samen te innoveren werd er, in samenwerking met KPMG, een innovatie platform opgezet: de Fresh Ideas Challenge. Met behulp van dit open innovatie platform wist Ahold Delhaize twintig verschillende brands met elkaar te verbinden. Zo zijn er op het platform bijna 1.300 ideeën gegenereerd in een challenge op het eerste thema: Healthy Eating. Op dit platform werden meer dan 37.000 medewerkers uitgenodigd om hun ideeën plaatsen, waarna anderen erop konden reageren. Met Chief Sustainability, Transformation & Communications Officer Marc Croonen en Innovation Advisory Partner Ank van Wylick keken we terug. In dit interview evalueren zij het programma en blikken zij vooruit.

Lokale brands kregen vanaf dag 1 de kans om zichzelf op hun eigen manier in de lokale markt neer te zetten. Wat is daarachter de gedachte?

Marc: ‘We hebben een sterke corporate strategie waarbij brands de verbinding maken met hun eigen klanten in de markt die ze het best kennen. Dat komt tot uiting in zaken als productontwikkeling, de manier waarop je de verbinding legt met klanten en de wijze waarop je de producten in supermarkten uitstalt. Ieder brand koos dus zijn eigen weg en dat maakt je natuurlijk sterk in die markten. Tegelijkertijd merkten we dat het door die lokale focus ook moeilijker was om goede ideeën en best practices met elkaar te delen.

De schaalvoordelen op het terrein van innovatie

Ank: ‘Innovatie vindt dus lokaal plaats, die drive hebben retailers van nature. Dat besef is ook in de strategie van Ahold Delhaize verankerd. Maar dan moet je daar wel een platform naast zetten om medewerkers samen te brengen, om in contact met elkaar te werken aan ideeën en het delen van ervaringen. Om een gevoel te stimuleren dat hun merk onderdeel is van een groter geheel.’

Marc: ‘In dat besef zijn we met KPMG gaan werken aan de zogeheten Fresh Ideas Challenge, die we uiteindelijk via een transparant platform hebben uitgerold. Vanaf oktober vorig jaar werkten we steeds intensiever samen, om uiteindelijk op 20 februari 2018 het platform te kunnen openen. Tot de sluiting ervan op 23 maart gingen meer dan zesduizend mensen met elkaar in gesprek.’

Ank: ‘Waar je normaal gesproken in dit soort trajecten al blij bent met een respons van 10%, hebben we bij Ahold Delhaize een engagement van 17% gehaald, Dat zegt wel iets over de kracht hiervan en over de behoefte om te delen.’

Marc: ‘Het woord challenge moet je daarbij lezen als: elkaar uitdagen, minder als een wedstrijd die je wilt winnen. De prijs die je kon winnen motiveerde minder –dat kregen we terug van de deelnemers- dan jezelf gehoord voelen, kunnen meepraten.’

Ank: ‘En het bleek dat het mensen ook stimuleerde als ze merkten dat hun ideeën werden opgepikt en praktische uitwerking kregen: “Hé, mijn mening doet ertoe!”.’

Werd de vrije hand gegeven aan de ideevorming, of hebben jullie inhoudelijke piketpaaltjes geslagen?

Marc: ‘We kozen een relevant thema waar iedereen in het bedrijf voeling mee heeft, en dat ook nog eens een centraal issue in onze corporate strategie is: healthy eating. Hoe stimuleer je gezond eten bij medewerkers en klanten? Deze vraag raakt de mensen van al onze merken in hun hart en stimuleert iedereen als professional. Iedereen in de groep heeft ook wel ideeën over gezond eten; medewerkers wereldwijd bleken er op hun eigen manier al mee bezig te zijn.’

Klinkt logisch, maar was het ook makkelijk om al die mensen daadwerkelijk met elkaar aan de praat te krijgen?

Ank: ‘Wij hebben als team uitgebreide ervaring met grote innovatietrajecten, zowel op het gebied van open innovatie met startups als binnen grote multinationals. We hebben geleerd dat je veel hobbels kun al vroeg kunt voorzien. Maar dat betekent niet dat het er eenvoudiger op wordt. Stel je eens voor: op de eerste dag stuurden wij 36 duizend mensen een e-mail. Zorg er dan maar eens voor dat die niet in SPAM-bakken terecht komen. Daar zit heel wat voorbereiding achter.’

Marc: ‘De schaalgrootte vormde dus een hele uitdaging, en een leerproces voor zowel KPMG als Ahold Delhaize. We hebben het als een pilot ingericht waarbij we gaandeweg steeds konden bijsturen. Dat is goed gegaan.’

Zoals?

Marc: ‘Nou, je noemde het al, krijg al die mensen maar eens met elkaar aan de praat als Engels niet hun moedertaal is. Uit Indonesië kregen we aanvankelijk geen respons, terwijl collega’s daar normaal gesproken juist heel snel reageren. Dat bleek dus aan de Engelse taal te liggen die lang niet iedereen met goede ideeën beheerste. Daar hebben we met collega’s in hun nabijheid moeten werken die vertalingen verzorgden.’

Ank: ‘En het eerste idee dat op 20 februari binnenkwam, was in het Tsjechisch opgesteld. Daar stonden we ook wel even van te kijken. Wij hebben toen snel ingegrepen en de Engelse vertaling op het platform geplaatst, zodat dat de rest in het Engels ging.’

Marc: ‘Iets anders dat heel belangrijk bleek, was het creëren van draagvlak onder leaders van de twintig brands. Commitment in de top is een absolute randvoorwaarde. Natuurlijk vinden de brands zo’n challenge al snel een goed idee, maar dat is iets anders dan er volledig achterstaan en het initiatief actief ondersteunen. We hebben ook gezien dat de brands waar het leadership er vol voor ging het meest opleverden. We hebben daar ook actief aan getrokken, bijvoorbeeld door in de vertaling van het thema aansluiting te zoeken bij lokale prioriteiten. Het bleek daarbij soms ook lastig te zijn om over de landsgrenzen heen data uit te wisselen. Dat soort obstakels moet je eerst tackelen.’

Kun je de interactie tussen deelnemers beschrijven?

Ank: ‘Wat mij aansprak in de Fresh Ideas Challenge is dat er zowel ideeën werden gegenereerd als best practices gedeeld. Je zag dat geopperde ideeën van de ene brand in andere landen al een best practice waren, of dat er al mee geëxperimenteerd werd. In duo’s en trio’s gingen mensen daarover dan gelijk in gesprek om elkaar te verrijken: prachtig. Je zag hier in de praktijk wat wij altijd benadrukken: ideegeneratie is van vitaal belang voor innovatieve organisaties. En dan niet alleen het opwekken van de ideeën, maar ook de praktische vertaling ervan.’

Verschilde de input uit de landen sterk?

Marc: ‘De landen verschilden in dat opzicht wel licht van elkaar, gekleurd door hun achtergrond, maar veel oplossingen kwamen toch wel globaal op hetzelfde neer: hoe motiveer je klanten en medewerkers gezonder te eten –door het simpelweg beschikbaar te stellen- en hoe ga je met kinderen contact maken, zodat hun bewustzijn van eten stijgt en hun ouders om de gezonde producten vragen – door het aantrekkelijker te presenteren. Het is in ieder geval niet zo dat de thema’s in Nederland anders waren dan in Griekenland. Wel is het zo dat er verschil in respons geweest. En sommige landen daagden elkaar sterker uit dan andere.’

Ank: ‘In het algemeen vond ik de interactie tussen de verschillende brands mooi.’

Marc: ‘Mensen van diverse brands reageerden inderdaad op elkaar en verrijkten elkaars inzichten.’

Ank: ‘Op 80% van de ideeën hebben meerdere Brands samengewerkt in het verrijken van de ideeën.'

Krijg ik de vernieuwingen nu te zien in de Albert Heijn bij mij op de hoek?

Marc: ‘Dat zou kunnen, bijvoorbeeld de plannen om groenten attractiever te maken voor kinderen, door ze hippe namen te geven, ze als lekkere snacks te positioneren en met versieringen te werken. Maar het hoeft niet altijd zo te gaan. Soms vormen de ideeën een stukje van een groter geheel, iets waar een marketingafdeling toch al aan werkte, of mensen van communicatie of productontwikkeling. Of de reguliere innovatieteams. Waar uiteindelijke resultaten precies vandaan komen, is dus soms wel lastig te achterhalen. Er zijn in deze challenge in totaal bijna 1.300 ideeën gegenereerd. Ook de ideeën die buiten de prijzen vielen vinden hun weg wel op de een of andere manier. Gelukkig zien mensen die ooit ergens een idee geopperd hebben wel wat er met hun inbreng is gebeurd. Daar moeten we voor zorgen.’

Wat vond je persoonlijk het mooiste idee?

Marc: ‘Ik zou er niet specifiek één uit willen lichten. Het idee dat gewonnen heeft: zorgen dat kinderen in scholen, crèches en gemeenschappen uitgelegd krijgen hoe zij gezonder kunnen eten. Niet het meest revolutionaire idee misschien, maar dat viel me sowieso op: de meer ingrijpende oplossingen -bijvoorbeeld handige, maar misschien wat complexe apps- kregen uiteindelijk wat minder steun van de kiezers in de uiteindelijke contest dan zaken die voor een duidelijke herkenning zorgden. Zo hadden mensen in de organisatie veel met dat educatieve plan dat vanaf 22 oktober 2018 in Servië uitgevoerd wordt. We richten daar een bus in met allerlei spellen en voorlichtingsmateriaal. Daarmee gaan we naar scholen en plekken waar veel kinderen samenzijn.’

Is deze challenge ook ingezet om een transformatie in de organisatie op gang te krijgen, een cultuurverandering misschien zelfs?

Marc: ‘In zekere zin wel. Innovatie en transformatie kunnen hand in hand gaan. Toen we dit project startten wilden we –los van de ruimte die lokale brands al kregen- connecties tussen verschillende brands leggen. Door allerlei verbanden op diverse niveaus te creëren in de organisatie weten mensen elkaar nu daadwerkelijk te vinden, ook nu de challenge voorbij is. Ze blijven elkaar opzoeken rondom bepaalde thema’s. Ook op individueel niveau, ik weet dat een Griek, iemand uit Maine en een Belg regelmatig samen over een innovatie overleggen. Gezonde voeding bindt op die manier dus ook op een organisatorische manier.’

Ank: ‘ Dit was ook het eerste project voor Ahold Delhaize waarbij medewerkers van de verschillende merken over hun eigen brand heen konden communiceren, met mede-retailers bij andere sterke merken, een nieuwe invulling van Better Together.’

Is er ook andere mooie bijvangst van de challenge?

Ank: ik heb ook nieuw leiderschap waargenomen, of misschien beter gezegd: eigenaarschap. Mensen grepen echt hun kans, en ze lieten hun stem horen; er ontstonden nieuwe verhoudingen, omdat mensen in innovatie elkaars gelijke zijn. Een winkelmedewerker kan een minstens even goede verbetering opperen als een beleidsmedewerker op kantoor. Zo ontstonden thought leaders op alle niveaus.’

Marc: ‘Andere bijvangst is dat zo’n challenge echt als middel blijkt te werken om met elkaar tot verbeteringen te komen. We beginnen er echt plezier in te krijgen, ook op management niveau. Korte pitches geven en dan elkaar scherp bevragen en helpen om de plannen samen te verbeteren.’

Hoeveel mankracht heeft dit project gekost?

Ank: ‘Het team bij Ahold Delhaize telde in totaal 120 medewerkers over de brands heen, daarnaast werkten er vijftien op centraal niveau aan, bijvoorbeeld vanuit Sustainability, Legal, Transformatie, Marketing en Communicatie. Bij KPMG waren er vijf mensen voor in de weer.’

Is er iets dat jullie zouden willen meegeven aan multinationals die ook zoiets van plan zijn?

Marc: ‘Belangrijkste tip: start zoiets als een pilot. Wij hebben geleerd, en hebben kunnen bijsturen. En ten tweede, zoals gezegd: je moet echt commitment zien te krijgen. Denk ook goed na over de manier waarop je communiceert met landen. Een boodschap valt in de ene cultuur gewoon heel anders dan in de andere. Bovendien heb je met verschillende talen te maken. Niet iedereen voelt zich comfortabel met Engels als voertaal.’

Ank: ‘Begin niet zomaar. Werk vanuit een duidelijke innovatie visie en strategie toe naar welke middelen je daarvoor moet inzetten. Zoals Marc aangeeft heb je commitment vanuit het hoogste niveau nodig om succesvol te zijn. Maar niet elke probleemstelling is per definitie op te lossen door een interne challenge op te zetten. Neem bijvoorbeeld het onderwerp plastic reductie in de retail of voedselverspilling. Twee thema’s die per definitie met andere partijen in de waardeketen moeten worden opgepakt om echt impact te maken. Daarnaast is mij opgevallen dat je voor innovaties die op de lange termijn gericht zijn andere vragen moet stellen. De vraagstelling bepaalt wat je krijgt.’

En hoe nu verder?

Marc: ‘We zijn nog niet klaar. De ideeën die gewonnen hebben zijn vaak niet de meest ingrijpende, maar ook onconventionele input willen we onderzoeken. Daarom zijn we clusters gaan maken om in beeld te krijgen wat er overbleef, want er schuilt ook in die complexe ideeën vaak veel potentie.

Ank: ‘En we gaan samen verder bouwen. Er komt een mooie nieuwe challenge: Save for Our Customer.’ 

Marc: ‘Save for our Customer is een belangrijk onderdeel van de Ahold Delhaize-strategie die we na de fusie hebben gelanceerd. Door kosten te besparen of efficiënter te werken kun je uiteindelijk je klanten weer iets teruggeven. Daarover gaan we nu vragen of mensen willen meedenken. Je ziet, de insteek van deze challenge is wat rationeler, een droger thema dat om een wat ander type communicatie vraagt. Dat misschien ook weer andere deelnemers zal aantrekken.’

Gaan jullie dingen verder wezenlijk anders doen?

Marc: ‘Het platform blijft gewoon hetzelfde, maar we laten mensen nu wel communiceren in hun eigen taal, en werken dan met vertalers om de wereldwijde interactie op gang te houden.’

Ank: ‘We werken vervolgens toe naar een selectie van de beste ideeën per brand en deze komen op een global platform, voor alle brands toegankelijk. Op deze manier verwachten we enerzijds de drempel voor participatie te verlagen en anderzijds het delen van de beste ideeën internationaal te versterken.’

Ahold/Delhaize

  • Actief in Europa, de Verenigde Staten en Indonesië
  • 20 brands
  • 370 duizend medewerkers in ruim 6.600 winkels
  • Per week zo’n 50 miljoen klanten
  • Netto omzet 62,9 miljard euro in 2017 (pro forma netto omzet EU 62,7 miljard)
  • Netto winst EU1.817 miljoen euro in 2017
  • In Nederland actief met Albert Heijn, bol.com, Gall & Gall en Etos
  • In Amerika als grootste merk Stop & Shop
  • In Amerika wordt ongeveer 60% van de omzet gerealiseerd, in Europa ongeveer 35%

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)