close
Share with your friends

Actuariële certificering voor pensioenfondsen

Actuariële certificering voor pensioenfondsen

Dienstverlening KPMG FRM: Actuariële certificering voor pensioenfondsen.

Contact

Olivier Roodenburg

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Actuariële certificering voor pensioenfondsen

Binnen KPMG beschikken wij over actuariële professionals met ruime ervaring om de werkzaamheden op het gebied van actuariële certificering goed te vervullen. U kunt er daarom voor kiezen om de actuariële certificering door KPMG te laten uitvoeren.

Actuariële certificering door KPMG

 • Heldere communicatie
 • Kennis van (toekomstige) wet- en regelgeving (bijv. nFTK, IORP II)
 • Bekendheid met controleproces van accountant
 • Concrete aanbevelingen
 • Strikte scheiding tussen certificeren en adviseren

Werkzaamheden certificerend actuaris

KPMG zal als certificerend actuaris beoordelen of is voldaan aan artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet (PW). Voor deze beoordeling zullen zij onder andere de volgende aspecten toetsen:

 • de vaststelling van de technische voorzieningen;
 • de vaststelling van de (gedempte) kostendekkende premie;
 • het technische resultaat over het boekjaar;
 • de toereikendheid van de middelen van het pensioenfonds;
 • de voortgang van het herstelplan;
 • de mate waarin de pensioenen in relatie tot de ambitie geïndexeerd kunnen worden;
 • of er in geval van een premiekorting consistentie is tussen gewekte verwachtingen, financiering en realisatie van voorwaardelijke toeslagen;
 • of het beleggingsbeleid in overeenstemming is met de ‘prudent person’-regel.

Onze aanpak

Vernieuwing is van belang in een markt waar continu sprake is van verandering. Als actuariële professionals zijn wij ook continu op zoek naar vernieuwing in onze aanpak. Deze aanpak is top-down en risicogeoriënteerd. Hierbij zullen wij, voor zover mogelijk, gebruikmaken van uw risicoraamwerk, de door u geïdentificeerde sleutelrisico’s en risk/control matrices. De certificering richt zich enerzijds op de beheersingsmaatregelen en controles die reeds door u zijn geïmplementeerd, maar kent anderzijds ook een aantal gedetailleerde cijfermatige actuariële controles. Bij onze certificering maken wij, waar mogelijk, gebruik van reeds eerder door ons ontwikkelde tools en templates om de beheersingsmaatregelen en onze werkzaamheden te kunnen vastleggen.

Onze tarifering

KPMG streeft ernaar om het certificeringstraject zo efficiënt mogelijk in te richten. Derhalve kunnen wij u een zeer scherpe prijs offreren voor onze werkzaamheden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)