Renteverlaging is spelbreker voor uw pensioen - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Uw Pensioen sukkelt achteruit

Renteverlaging is spelbreker voor uw pensioen

De afgelopen jaren is de rente meerdere keren verlaagd door de Europese Centrale Bank. Goed nieuws voor het verbeteren van de economische omstandigheden, maar slecht nieuws voor de financiële positie van kapitaalgedekte pensioenstelsels. Pensioenfondsen hebben net als bedrijven een balans. De linkerzijde van deze balans toont de vruchten van de economische opleving door de lage rente, maar aan de rechterzijde is het juist deze rente die maakt dat de (lange termijn) verplichtingen behoorlijk stijgen. Hierdoor worden de positieve effecten grotendeels tenietgedaan. Dekkingsgraden van pensioenfondsen reflecteren dit en lopen slechts langzaam op. Een korte beschouwing.

Pieter Kiveron

Pensions Lead

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Pensioenfondsen

De langzaam oplopende dekkingsgraden maken dat kortingen op nominale pensioenaanspraken verder uit beeld raken. Van indexatie van opgebouwde aanspraken is echter vooralsnog geen sprake. De uitholling van pensioenaanspraken aan de onderkant door inflatie is voor gepensioneerden direct merkbaar en raakt ook de werkenden die actief pensioen opbouwen.

Techniek

Het attendeert ons op een reeds bekende belangrijke les uit de afgelopen crisis: het Nederlandse kapitaalgedekte pensioenstelsel is kwetsbaar voor volatiele financiële markten. De wetgever heeft dit voorzien en dicteert buffervereisten die als airbag kunnen dienen in slechte tijden en die het mogelijk maken om schokken in de tijd (maximaal tien jaar) te spreiden. Zodra buffers in een financiële crisis hun toegevoegde waarde hebben bewezen – pensioenfondsen hebben geen beroep hoeven te doen op overheidssteun – en de economische zon begint weer wat te schijnen, is het zaak deze buffers eerst weer op peil te brengen alvorens financiële ruimte ontstaat die ingezet kan worden voor indexatie.

Politiek

Het probleem zit niet zozeer in het nut/de noodzaak van buffers, maar in de hoogte ervan. Bij een kapitaalgedekt pensioenstelsel met intergenerationele solidariteit zal deze altijd onderwerp van discussie zijn. Het is belangrijk in ogenschouw te blijven houden dat risicodeling een zaak is van sociale partners. Daarbij gaat het met name om het delen van risico’s waarvan het onbekend is wanneer deze zich zullen voordoen. Het sleutelen aan spelregels – zoals buffervereisten – zal direct een bepaalde groep deelnemers bevoordelen en een andere groep benadelen. Dit is (inkomens)herverdeling en wordt in Nederland ingevuld door de politiek.

Publiek

Het Nederlandse kapitaalgedekte pensioenstelsel is technisch geworden tot een systeem dat aan veel Nederlanders niet meer uit te leggen is. En onbegrip leidt tot wantrouwen. Wetgeving en andere initiatieven (b)lijken allemaal tekort te schieten in het streven naar transparantie. We slagen er niet in de systematiek van kapitaalgedekte pensioenen over te brengen aan het grote publiek (velen verwarren het met het omslagstelsel), laat staan de methodiek van intergenerationele risicodeling.

Artistiek

Het overgrote deel van pensioencommunicatie (analoog en digitaal) is rationeel en gericht op de linkerhersenhelft van de ontvanger. Wellicht dat de huidige generatie nog geholpen kan worden met signalen gericht op de rechterhersenhelft (emotie) om uit hun inerte houding te komen?

Dynamiek

Hoe negatief de boodschap van vandaag over de schade door uitblijven van indexatie van pensioenen ook is, zij vraagt om aandacht voor pensioen en kan daardoor bijdragen aan de bewustwording van ieder individu dat financiële planning/pensioenplanning belangrijk is. Het is aan alle stakeholders om hieraan bij te dragen.

Tactiek

Ondertussen wordt al ruim acht jaar nagedacht over hervormingen van ons pensioenstelsel. Onderzoek (commissie-Goudswaard) wees uit dat het slecht gesteld is met de houdbaarheid van ons huidige pensioenstelsel. Maar zelfs over de definitie, laat staan de duiding, van ‘het pensioenprobleem’ zijn verschillende stakeholders het niet eens.

Laten we ons geen illusie maken dat hervormingen pensioenen betaalbaarder gaan maken. Laten we vooral waken om niet opnieuw in slaap gesust worden als de rente weer gaat stijgen en dekkingsgraden zodanig verbeteren dat indexatie ook weer mogelijk wordt.

Moderne tijden vragen om moderne pensioenregelingen, evenals individualistische samenlevingen vragen om mogelijkheden voor maatwerk. Laten we, naar Einstein, het nieuwe pensioenstelsel zo simpel (transparant) mogelijk houden, maar ook niet simpeler.
 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Pieter Kiveron, (020) 656 7632 of per e-mail.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)