Ga voor administratieve lastenverlichting | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Regelarm werken in de zorg

Ga voor administratieve lastenverlichting.

In 2011 is VWS met het Experiment Regelarme Instelling (ERAI) gestart. De toenmalige staatssecretaris sprak de hoop uit dat deze experimenten zouden bijdragen aan een andere kijk op zorg. Is het mogelijk om de kwaliteit van zorg anders te benaderen en meer rekening te houden met de behoefte van de cliënt? Hoe krijgt de cliënt meer zeggenschap in de beslissingen die betrokkenen in de zorgketen maken? En op welke manier kunnen zorgverleners meer ruimte krijgen in hun dagelijkse werkzaamheden, zodat maximaal aangesloten kan worden bij de behoefte van de cliënt? De roep om administratieve lastenverlichting is luider dan ooit en vertaalt zich in meer regelruimte en meer steun op vertrouwen.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Draaimolen Regelarm

Wat is Regelarm?

Regelarm heeft als doel om de verantwoording naar externe instanties aan te laten sluiten bij uw eigen processen, en niet andersom. Het uitgangspunt is: ‘als de cliënt tevreden is en de medewerkers tevreden zijn, dan mag je ervan uitgaan dat de zorg die is geleverd rechtmatig is’.

Hierbij wordt wel door de accountant vastgesteld dat de uitgaven passen binnen het budgettair kader. Ook kijkt hij of er aansluiting is tussen de zorg in het zorgregistratiesysteem en de declaraties die zijn ingediend bij het zorgkantoor. 

Regelarm betekent niet dat u niets meer hoeft te doen. Sterker nog, als organisatie moet je heel goed weten hoe het werkt. Het vraagt om een volwassen organisatie, waardoor er grip is op zowel de harde als de zachte factoren van uw bedrijfsvoering. Dat is de visie van KPMG. Wij hebben de tool ‘Quickscan Regelarm’ ontwikkeld waarmee zorginstellingen zichzelf kunnen toetsen op de elementaire onderdelen van regelarm. Nieuwsgierig of uw organisatie klaar is om meer regelarm te werken? Vraag bij ons de scan aan.

 

Onderdeel van de jaarrekeningcontrole

De accountant voert in het kader van de controlewerkzaamheden onder meer werkzaamheden uit ten aanzien van de geregistreerde en gedeclareerde zorg. Hij kijkt of er aansluiting is tussen de zorg en het zorgregistatie-systeem en de declaraties die zijn ingediend bij het zorgkantoor. Regelarm kan leiden tot het loslaten van de AO/IC-regeling. Dit kan wanneer de accountant meekijkt in de dagelijkse praktijk en toetst op soft controls. Hierdoor vinden de controlewerkzaamheden onder andere plaats op de werkvloer. Dit leidt tot een accountantsverklaring waarin een directe relatie is tussen de geboden ondersteuning en de processen en geldstromen.

Aansluiting externe verantwoording bij primair proces

De focus op de verantwoording ligt bij Regelarm op het primair proces. Stuurinstrumenten voor het primair proces (cliënt- en medewerkerstevredenheid) worden gebruikt om te verantwoorden naar externe stakeholders. Op die manier wordt de verantwoording eenvoudig en doeltreffend ingericht. Dit leidt tot minder administratieve lasten en draagt tegelijk bij aan een hogere tevredenheid van de cliënt en medewerker.

Visie KPMG

Om organisaties met ambitie op dit vlak op een goede manier te faciliteren en op een integrale manier te ondersteunen, ontwikkelt KPMG een aanpak die organisaties gefaseerd klaarmaakt om op basis van de uitgangspunten van Regelarm verantwoording af te leggen aan zowel in- als externe stakeholders. Een traject gericht op horizontaal toezicht kan een eventueel sluitstuk zijn ten aanzien van het in control zijn op de financieel administratieve processen met betrekking tot de productieregistratie.

Regelarm wordt gedragen door het ministerie van VWS, CIZ, CVZ, de Algemene Rekenkamer, de IGZ, het CAK en Zorgverzekeraars Nederland.

Meetbaar maken van cultuur en gedrag

Het loslaten van de AO/IC-kaderregeling gaat niet vanzelf goed. Veel hangt af van de cultuur binnen de zorginstelling en het gedrag van het management en de zorgprofessionals. KPMG werkt met een basisset van acht wetenschappelijk ontwikkelde ‘soft controls’. Soft controls zijn alle niet-tastbare maar wel gedrags-beïnvloedende factoren in organisaties die kunnen helpen bij het realiseren van doelen en het managen van risico’s. De acht ‘soft controls’ zijn hieronder individueel toegelicht. De soft controls komen niet in de plaats van regels, protocollen of procedures. Ook hard controls zijn nodig, om duidelijk te maken wat het gedrag is dat de organisatie verlangt. Maar hard controls blijken ineffectief als die, bij afwezigheid van goed ontwikkelde soft controls, verkeerd worden begrepen, omzeild of zelfs misbruikt. Hard en soft controls beïnvloeden samen het gedrag van mensen. Hoe prominenter deze zogenoemde ‘soft controls’ in een netwerkorganisatie aanwezig zijn, des te groter is de kans op gewenst gedrag en des te kleiner de kans op risico’s en incidenten. Middels monitoring en toetsing van deze elementen binnen organisaties kan grip worden verkregen op beïnvloeding van cultuur en gedrag, wat ten goede komt aan realisatie van doelstellingen.
 

Hoe kunnen wij u helpen?

Graag gaan wij met u in gesprek over de rol die wij kunnen vervullen in het kader van Regelarm. Als u meer informatie wilt over de dienstverlening van KPMG op het gebied van Regelarm, dan kunt u contact opnemen met Sikko Bruinsma, partner bij KPMG Health en expert op het gebied van Regelarm werken en Horizontaal Toezicht.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig