Standard Business Reporting - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Begrippenlijst Standard Business Reporting

Begrippenlijst Standard Business Reporting

Overzicht van alle relevante begrippen rondom Standard Business Reporting.

Gerelateerde content

Standard Business Reporting (SBR)

SBR is de nieuwe nationale standaard voor rapportages naar de overheid en banken. SBR is standaardisatie van gegevens, processen en techniek wat leidt tot kwaliteit, efficiency, uitwisselbaarheid en integriteit van rapportages. Op dit moment faciliteren de Kamer van Koophandel, het Centraal Bureau van de Statistiek, de Belastingdienst en banken in het deponeren van rapportages via SBR. SBR maakt gebruik van eXtensible Business Reporting Language (XBRL).

eXtensible Business Reporting Language (XBRL)

XBRL is gebaseerd op XML (Extensible Markup Language) en is bedoelt om elektronische inzameling en uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages op een consistente manier mogelijk te maken. Binnen de XBRL-taal zijn allerlei concepten (bijvoorbeeld “Materiële vaste activa”) opgenomen die worden samengebracht in een taxonomie met volgordelijkheid en hiërarchische relaties. Doordat dit op een consistente manier gebeurt kan dit ook op een consistente manier verwerkt worden. O.a. de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en De Nederlandse Bank verwerken XBRL-rapportages.

Element

De Nederlandse taxonomie bestaat hoofdzakelijk uit elementen. Een element kan gezien worden als een post waarover je rapporteert zoals “Grondslagen van activa”, “Liquide Middelen” of “Informatieverschaffing over de resultaatbestemming”.

Preparer extensions

De Nederlandse taxonomie is (deels) naar wens aan te passen door gebruik te maken van preparer extensions. Een preparer extension is een element dat in te taxonomie aangemaakt kan worden, welke extra is of een reeds bestaand element vervangt. Hiermee kan je o.a. specificaties opnemen op plekken waar daar nu geen element voor is (bijvoorbeeld het uitsplitsen van auto’s, bedrijfspanden en grond onder de materiële vaste activa). Verder kun je de namen van elementen in de taxonomie aanpassen, bijvoorbeeld als je in plaats van “nettobedrijfsresultaat na belastingen” “nettobedrijfsresultaat” wil gebruiken.

Logius

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken beheert Logius de Nederlandse Taxonomie. Samen met de uitvragende partijen zoals de Kamer van Koophandel, de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek, De Nederlandse Bank zorgt zij dat de verschillende taxonomieën actueel en relevant zijnJaarlijks brengt zij een nieuwe taxonomie uit waarbij elementen toegevoegd, verwijderd of hernoemd kunnen zijn. Verder kunnen zij nieuwe tabellen toevoegen en verwijderen om bijvoorbeeld bepaalde toelichtingen, uitsplitsing, specificaties of verloopoverzichten te accommoderen in de taxonomie.

Linking & Signing

Het digitaal waarmerken van het jaarverslag waarop de verklaring betrekking heeft en het ondertekenen van die verklaring.

  • Linking zorgt ervoor dat de accountantsverklaring onlosmakelijk aan de jaarrekening (of andere verantwoording) wordt gekoppeld.
  • Signing is het plaatsen van de elektronische handtekening

NT12 (Nederlandse taxonomie)

De Nederlandse Taxonomie is het woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van rapportages gebaseerd op wetten en regels ten aanzien van jaarrekeningen, belastingaangiften en statistiekverplichtingen. NT12 is versie 12 van toepassing voor jaarverslagen over boekjaar 2017.

DigiPoort

Digipoort is de veilige digitale lijn voor de ontvangst, verwerking en aflevering van elektronische berichten die ondernemers of hun intermediairs naar verschillende overheidsorganisaties verzenden (en vice versa). Digipoort wordt gebruikt voor verschillende rapportagestromen.

KPMG SBR Portal (plus functionaliteit)

Het klantportaal van KPMG om SBR-documenten tussen klant en KPMG uit te wisselen en om de elektronische deponering van het jaarverslag via SBR door de klant te faciliteren.

Gerenderde versie

Een XBRL-document dat in leesbare vorm is omgezet. De brontekst van een XBRL instance is voor de mens over het algemeen niet eenduidig te interpreteren. Om een XBRL instance voor de mens begrijpelijk te maken wordt deze, op basis van vastgelegde definities in de taxonomie, omgezet naar een leesbare vorm. Het omzetten naar een leesbare vorm wordt renderen genoemd.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)