close
Share with your friends

Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen

Ultimate Forward Rate voor Pensioenfondsen

Sinds 30 september 2012 wordt de DNB rentetermijnstructuur (RTS) voor pensioenfondsen bepaald met behulp van de Ultimate Forward Rate (UFR). In eerste instantie werd de ook door verzekeraars gehanteerde UFR van 4,2% gebruikt, maar sinds juli 2015 wordt de UFR gebaseerd op het (voortschrijdend) 120-maands gemiddelde van de 20-jaars forward rate. Voor elke (maandelijkse) publicatie door DNB van de RTS pensioenfondsen wordt dus ook de UFR herrekend.

Gerelateerde content

UFR

UFR per 31 december 2020: 1,8%

Wat doet de UFR?

De UFR-methode zorgt ervoor dat vanaf looptijd 20 de forward rates (dus niet de disconteringsrentes zelf) geleidelijk naar het niveau van de UFR toe groeien. Dit gebeurt op basis van een mechanisme waarbij ook marktinformatie (lees: swaprentes) tussen looptijden 20 en 50 nog wordt meegenomen. Met deze forward rates wordt een rentecurve afgeleid die voor lange looptijden hoger is dan de RTS van vóór september 2012, die alleen op de op marktinformatie gebaseerde swaprentes was gebaseerd. Zoals in grafiek 1 is te zien heeft de (huidige) UFR een aanzienlijk effect op de rentepercentages voor lange looptijden.

Op 12 juni 2019 is het Advies van de Commissie Parameters verschenen, waarin onder meer een aangepaste UFR-methode wordt geadviseerd. De belangrijkste wijziging in de UFR-methode is dat de UFR pas van invloed wordt vanaf looptijd 30 in plaats van looptijd 20. Daarnaast is de berekening van de UFR zelf gebaseerd op de 30-jaars forward rate in plaats van de 20-jaars forward rate. Per eind december 2020 is de UFR volgens de nieuwe methode 1,6%. Tot slot groeit de rentecurve in de nieuwe methode langzamer naar de UFR toe.

 

Rentecurves

Grafiek 1

Met de UFR wordt de rentecurve dus op dit moment kunstmatig hoog gehouden. Aangezien echter de UFR elke maand wordt herrekend als het gemiddelde over de afgelopen 120 maanden, wijzigt de UFR ook regelmatig. Bij de introductie van de nieuwe methode in juli 2015 bedroeg de UFR 3,3% en eind december 2020 was dit 1,8%. Indien de swaprente op het huidige lage niveau blijft, zal de UFR verder blijven dalen. Immers, zoals in grafiek 2 is te zien liggen de hoogste waarden van de 20-jaars forward rate aan het begin van de middelingsperiode van 10 jaar en zullen deze er dus met het verloop van de tijd uit vallen.

De UFR onder de nieuwe methode

Per eind december2020 is de UFR volgens de nieuwe methode 1,6%. DNB heeft besloten om de nieuwe UFR-parameters over een periode van vier jaar stapsgewijs in te voeren. Op deze manier wordt de impact van de nieuwe UFR gespreid over een langere periode. Door middel van deze stapsgewijze invoering zal de nieuwe UFR volledig van kracht zijn begin 2024. In de periode van 2021 tot 2024 is de rentetermijnstructuur gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de rentetermijnstructuur op basis van de huidige en de nieuwe UFR-parameters, waarbij de gewichten jaarlijks op 1 januari met gelijke stappen aangepast worden. Daarnaast heeft DNB besloten om de rentetermijnstructuur de komende jaren te blijven baseren op renteswaps met 6-maands EURIBOR in plaats van over te stappen op de €ster als onderliggende rentebenchmark. Alhoewel de nieuwe UFR-methode momenteel nog niet van kracht is, zijn de effecten van de stapsgewijze invoering van de nieuwe UFR parameters ter illustratie opgenomen in grafiek 1.

 

20 Jaars Forward Rate

Grafiek 2

Gevolg langdurig lage rente voor UFR

Onderstaande tabel laat zien hoe de UFR zich sinds juli 2015 heeft ontwikkeld en hoe de UFR zich in de komende periode ontwikkelt indien de huidige swaprente (per eind december 2020) ongewijzigd zou blijven. Verder zijn ter illustratie de geprojecteerde rentecurves eind 2021 en eind 2022 weergegeven in grafiek 3, in de veronderstelling dat de huidige swaprente ongewijzigd blijft (er is dus alleen een effect voor looptijden hoger dan 20). Per saldo is er dus bij ongewijzigde rentestanden een daling van de te hanteren rente en een daarmee samenhangende stijging van de waarde van de verplichtingen te verwachten.

Datum UFR
Juli 2015 3,3%
Oktober 2015 3,2%
Maart 2016 3,1%
Juni 2016 3,0%
September 2016 2,9%
Februari 2017 2,8%
Juni 2017 2,7%
Oktober 2017 2,6%
Februari 2018 2,5%
Mei 2018 2,4%
Oktober 2018 2,3%
Juni 2019  2,2%
Oktober 2019 2,1%
Februari 2020 2,0%
Augustus 2020 1,9%
Novemberr 2020 1,8%
Januari 2021* 1,7%
mei 2021* 1,6%
September 2021* 1,5%
Januari 2022 1,4%


*Geprojecteerd op basis van de huidige rente

Geschatte rentecurves

Grafiek 3

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Olivier Roodenburg, +31 6 5354 3550 of met Ernst Visser, +31 6 5164 2612.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)