close
Share with your friends

XBRL en IFRS

XBRL en IFRS

De IFRS-taxonomie maakt digitaal rapporteren van een IFRS/XBRL-jaarverslag mogelijk voor commerciële organisaties en bevat ook de rapportage-eisen...

De IFRS-taxonomie maakt digitaal rapporteren van een IFRS/XBRL-jaarverslag mogelijk...

De IFRS-taxonomie maakt digitaal rapporteren van een IFRS/XBRL-jaarverslag mogelijk voor commerciële organisaties en bevat ook de rapportage-eisen voor financiële instellingen.

Hoe is de taxonomie ontstaan?
In mei 2005 heeft een internationale IFRS-taxonomiewerkgroep een definitieve versie van de IFRS/XBRL-taxonomie opgeleverd. De IFRS-taxonomie maakt digitaal rapporteren van een IFRS/XBRL-jaarverslag mogelijk voor commerciële organisaties en bevat ook de rapportage-eisen voor financiële instellingen. Deze versie van de taxonomie bevat alle IFRS-regels tot en met 31 december 2004 en zal in 2005 niet meer wijzigen. Het vormt tevens een belangrijk onderdeel van versie 0.9 van de Nederlandse taxonomie die in opdracht van de Nederlandse overheid wordt opgesteld.

De IFRS-taxonomie is gecreëerd, of beter gezegd, eerst ontstaan en later verder geëvolueerd gedurende de afgelopen jaren. De bouw begon met een kleine groep van IFRS-specialisten werkzaam bij de grote kantoren die medewerking verkregen van de IASCF (International Accounting Standards Committee Foundation). Dit team kreeg de hulp en feedback van diverse geïnteresseerden. Ieder accountantskantoor hanteert een eigen model om volgens IFRS-standaarden te rapporteren. De IFRS-werkgroep probeerde echter om tot een consensus te komen om uiteindelijk één model van jaarverslaggeving voor IFRS in XBRL te verkrijgen. 

Wat is een taxonomie?
De taxonomie zelf is geen XBRL-jaarverslag. De taxonomie geeft een overzicht van financiële data-elementen die kunnen voorkomen in een IFRS-jaarverslag. De maker van een IFRS-jaarverslag kan uit dit overzicht de voor de onderneming van belang zijnde concepten kiezen, door deze te koppelen aan jaarverslagposten in het financiële systeem. (Zie ook het artikel XBRL in vier stappen

Een IFRS-data-element wordt weergegeven als een element in de IFRS-taxonomie. De taxonomie bevat de elementen en relaties tussen de elementen. In de taxonomie is per element een verwijzing opgenomen naar de IFRS-literatuur waarin het IFRS-concept staat beschreven. Bijvoorbeeld: het element Property, Plant and Equipment, Gross verwijst naar IAS 16, paragraaf 73d. 

De taxonomie zal blijvend aan verandering onderhevig zijn, vooral ingegeven door de wijzigingen in de IFRS-regelgeving. De IFRS-regels bepalen de vorm en inhoud van de IFRS-taxonomie. De IASCF werkt aan plannen waarin het eigenaarschap van de taxonomie, het onderhoud en het beheer nader wordt uitgewerkt. 

Waar kan ik de IFRS-taxonomie vinden?
Via de site van de IFRS Foundation is zowel de documentatie over de taxonomie als de taxonomie zelf terug te vinden. Deze IFRS-taxonomie heet officieel de IFRS-GP versie 2005-05-15 taxonomie, waarbij GP staat voor General Purpose. Het te downloaden bestand: 'ifrs-gp-2005-05-15.ZIP' bevat een aantal bestanden. De verschillende bestanden met XSD- en XML-extensie vormen samen de daadwerkelijke taxonomie. Wat staat er in de IFRS-taxonomie? 

Bekijk hier de verklarende figuur PDF-teken 83 kB.
(Bron: ifrs-gp) 

 

In XBRL is het mogelijk om een drietal verschillende typen relaties tussen elementen te definiëren: Presentatie, Calculatie en Definitie. Op de website zijn overzichten van de presentatie- en calculatierelaties (tussen elementen) terug te vinden. Zie afbeelding 2. De IFRS-taxonomie maakt geen gebruik van de Definitie-relaties. Een onderneming kan overwegen om eigen definitierelaties in de IFRS-taxonomie te definiëren in het kader van de beheersing van de informatiestroom. 

Per type relatie kan in XBRL een clustering van elementen worden gedefinieerd die het mogelijk maakt om relevante delen van de taxonomie apart te bekijken of gebruiken. Afbeelding 2 toont een deel van het IFRS 'Balance Sheet, Classified Format' cluster. De IFRS-taxonomie kent in totaal 21 clusters voor de Presentatie-relaties: 

 • Balance Sheet, Classified 
 • Balance Sheet, Order of Liquidity
 • Balance Sheet, Net Assets 
 • Income Statement, by Function 
 • Income Statement, by Nature
 • Cash Flow, Direct Method
 • Cash Flow, Indirect Method
 • Statement of Changes in Equity, General Purpose
 • Accounting Policies, General Purpose 
 • Disclosures, General Purpose 
 • Disclosures, First Time Adoption of IFRS 
 • Classes, General Purpose  
 • Other, General Purpose  
 • Code Lists, General Purpose 
 • Balance Sheet, Portfolio 
 • Basis Income Statement, Financial Institutions 
 • Cash Flow, Direct Method, Financial Institutions 
 • Cash Flow, Indirect Method, Financial Institutions 
 • Accounting Policies, Financial Institutions 
 • Disclosures, Financial Institutions 
 • Classes, Financial Institutions 

De calculatierelatie-clusters wijken iets af van bovengenoemde presentatierelatie-clusters. Voor de calculatierelatie-clusters zijn er niet 21 maar 19 cluster in de IFRS-taxonomie opgenomen. Voor 'Code Lists, General Purpose' en 'Accounting Policies, Financial Institutions' zijn er geen calculatierelatie clusters opgenomen. In deze clusters zijn elementen terug te vinden die gekoppeld zijn aan tekst, waardoor van optellen of aftrekken geen sprake is. 

Hoe is de taxonomie opgebouwd en hoe werkt het?
Het hart van de IFRS taxonomie bestaat uit het schema bestand (ifrs-gp-2005-05-15.XSD), dit bestand bevat alle elementen. Het 'ifrs-gp-2005-05-15.XSD' bestand is met behulp van de juiste software te openen. De software zorgt ervoor dat alle XSD en XML bestanden als een soort ketting meegetrokken worden. Belangrijk is dus dat het juiste bestand eerst wordt opent zodat alle andere bestanden in de juiste volgorde ingelezen worden. In de taxonomie zijn de verschillende schakels van de taxonomie in de juiste volgorde gekoppeld. Door de modulaire opzet van de IFRS-taxonomie, is het is mogelijk om slechts delen van de taxonomie te gebruiken waardoor flexibele toepassing mogelijk is. Zie figuur 2. 

Bekijk hier de verklarende figuur PDF-teken 124 kB.
(Bron: IASCF 2005) 

 

Mocht u zonder zelf over XBRL-software te beschikken toch de taxonomie willen zien - en niet de overzichten - dan is dat mogelijk met behulp van een online viewer die op de IASB website aangegeven staat als 'Taxonomy Viewer'. De online viewers bevatten de gehele IFRS-taxonomie. 

Wat betekenen de XBRL afkortingen?
Bekijk hier de verklarende figuur PDF-teken 98 kB.
(Bron: ifrs-gp) 

 

In de PDF- en XLS-overzichten waarin de IFRS-elementen zijn terug te vinden, staan diverse afkortingen opgenomen. Zie afbeelding 3. De afkortingen staan voor een aantal eigenschappen of attributen die in een taxonomie aan de elementen worden meegegeven en die medebepalend zijn voor de manier waarop software met de elementen omgaat: "ID" staat voor identifier. Is vooral bedoeld om het snel opzoeken van elementen voor technici te vergemakkelijken. Dit is een voor XBRL relatief onbelangrijk attribuut."Bal" staat voor balance of balans type. Dit kan een "D" voor debet zijn of een "C" voor credit. Indien hier niets voor ingevuld staat is er geen balanstype gedefinieerd. Bij een toelichting is dit bijvoorbeeld het geval."Per" staat voor Period of periode type. Een "D"staat voor duration ofwel duur van een periode en wordt voornamelijk gebruikt voor een Winst- en Verliesrekening. De "I" staat voor instant en wordt gebruikt voor een stand, bijvoorbeeld per balans datum."Nil" staat voor 'nillable attribute value' en geeft aan of het gebruikte element bij rapportage leeg gelaten (geen waarde) mag worden."Type" slaat op het soort data type van een element en is vooral voor technici van belang."NS" staat voor namespace. De namespace geeft aan uit welke (deel)taxonomie het element toegevoegd is aan een taxonomie. In dit geval is er sprake van een taxonomie die geheel uniek is daarom zul je maar een namespace tegenkomen te weten: ifrs-gp."Name/Labels" geeft de naam van het element weer, eventueel gevolgd door de labels die daaraan zijn gehangen. De IFRS taxonomie is al in een aantal verschillende talen, waaronder Nederlands beschikbaar. De reden dat er toch nog verschillende labels kunnen zijn zoals, "Period start label" is dat elementen in verschillende situaties meerdere keren kunnen voorkomen of dat een onderneming eigen labels wil definiëren voor de jaarverslag."Reference" staat voor de referentie naar de - in dit geval - IFRS-literatuur waarin het betreffende element wordt gedefinieerd.

Meer informatie
Voor algemene vragen of informatie over XBRL en de dienstverlening van KPMG kunt u contact opnemen met Paul Rothwell, manager KPMG Management Consulting, (020) 656 8095. 

U kunt ons ook bereiken via XBRL desk zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)