Contact information

46th Floor, Zhujiang No 1 Plaza

1 Zhujiang Road

Nanjing,210008

Tel: +86 25 8691 2888

Fax: +86 25 8691 2828

KPMG office

Location