close
Share with your friends

Semināru privātuma politika

Semināru privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi

Informācija par pārzini un apstrādi

Nodrošinot reģistrēšanos semināram un semināra norisi, tiks veikta personas datu apstrāde  - KPMG Baltics SIA (e-pasta adrese: datu_iesniegumi@kpmg.lv, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013) un KPMG Zvērinātu advokātu birojs (e-pasts: datu_iesniegumi@kpmglaw.lv, adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija) (turpmāk kopā – KPMG) katrs kā atsevišķs pārzinis veiks personas datu apstrādi turpmāk norādītajā apjomā un veidā.

Apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati, apstrādes juridiskais pamats un ilgums

Apstrādes nolūks Apstrādes juridiskais pamats Apstrādes ilgums

Par 1., 3. punktā pieprasīto informāciju - reģistrējoties un piedaloties seminārā, Jums obligāti ir jāsniedz šādi personas dati: semināra dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese, informācija par semināru/-iem, kuru dalībnieks apmeklēs. Šī informācija ir nepieciešama KPMG, lai nodrošinātu semināra dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar semināra dalībnieku par semināra norisi, nosūtītu rēķinu, apliecinājumu par semināra apmeklējumu un semināra novērtējuma anketu. Semināru nebūs iespēja apmeklēt, ja reģistrācijas brīdī KPMG netiks sniegta šī informācija.

 

Par 2. punktā pieprasīto informāciju – Jums ir tiesības sniegt informāciju par semināra apmeklētāja amatu/pozīciju uzņēmumā, lai KPMG būtu iespēja semināra materiālu piemērot semināra dalībnieka profesionālajai darbības nozarei, seminārā iekļaujot specifiskus konkrētajām nozarēm aktuālus piemērus. Šīs informācijas sniegšana nav obligāta un tās nesniegšana neliegs iespēju personai apmeklēt semināru.

 

Par 5. punktā pieprasīto informāciju - ja semināru apmeklēs vairāk kā viens dalībnieks no Jūsu uzņēmuma, sadaļā “Jūsu komentāri vai papildus dalībnieka/-u reģistrēšana”, Jums obligāti ir jāsniedz šādi papildu dalībnieka personas dati: semināra dalībnieka vārds, uzvārds, e-pasta adrese. Šī informācija ir nepieciešama KPMG, lai nodrošinātu semināra dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar semināra dalībnieku par semināra norisi. Semināru nebūs iespēja apmeklēt, ja reģistrācijas brīdī KPMG netiks sniegta šī informācija.

Šo apstrādes darbību juridiskais pamats ir KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu semināra norisi un saglabāt apliecinājumu par semināru kā pakalpojumu sniegšanu un personas dalību seminārā. 6 gadi pēc semināra norises
Par 4. punktā pieprasīto informāciju - ja KPMG izrakstītā rēķina par semināra apmeklējumu adresāts ir fiziska persona, tad sadaļā “Rekvizīti” obligāti ir jānorāda šīs fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, adrese, lai KPMG būtu iespēja izrakstīt likuma prasībām atbilstošu rēķinu kā attaisnojuma dokumentu, pamatojoties uz kuru sabiedrība par pakalpojuma sniegšanu veic ierakstus grāmatvedības reģistros. Semināru nebūs iespēja apmeklēt, ja KPMG netiks sniegta šī rēķina izrakstīšanai nepieciešamā informācija. Nepieciešamība pildīt uz KPMG attiecināmu likumā noteiktu pienākumu un KPMG leģitīmās intereses kontrolēt un saņemt rēķina apmaksu.
Par 6. punktā pieprasīto informāciju – ja vēlaties uz savu e-pasta adresi saņemt informāciju no KPMG, tai skaitā par citiem semināriem, KPMG pakalpojumiem un aktualitātēm KPMG darbības nozarē, lūdzu norādiet savu e-pasta adresi. Šādā veidā Jūs dosiet piekrišanu tam, ka uz šo e-pasta adresi tiks nosūtīta anketa, lai piektos uz KPMG jaunumiem. Šīs informācijas un piekrišanas sniegšana nav obligāta un tās nesniegšana neliegs iespēju personai apmeklēt semināru. Jūsu piekrišana, kuru Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt, sūtot e-pastu uz adresi uz datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv. Līdz piekrišanas atsaukšanai, bet ne ilgāk kā 5 gadus no piekrišanas iegūšanas brīža
Ja rēķins par semināra apmeklējumu tiks izrakstīts juridiskai personai, tad KPMG attiecībā pret šo juridisko personu saglabās informāciju par fiziskās personas (vārds, uzvārds, amats/pozīcija uzņēmumā, ja šī informācija tiks sniegta) apmeklēto semināru šīs juridiskās personas profila veidošanas nolūkā, lai šai juridiskajai personai piedāvātu KPMG pakalpojumus. KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu komercdarbību, efektīvu saziņu ar saviem klientiem, iespējamajiem klientiem, sniedzot šīm personām un to interesēm pēc iespējas piemērotāku informāciju. 4 gadi pēc semināra norises
Semināru laikā KPMG var fotografēt semināra norisi, tai skaitā semināru dalībniekus, un šīs fotogrāfijas publicēt savā interneta vietnē www.kpmg.lv un www.kpmglaw.lv, kā arī savos sociālo tīklu Facebook, Twitter, Instagram profilos, lai sniegtu informāciju par KPMG un tā pakalpojumiem. KPMG leģitīmās intereses nodrošināt efektīvu komercdarbību, sava tēla un komercdarbības popularizēšanu. Ja semināra dalībnieks nevēlas, lai viņa fotoattēls tiek iegūts un izmantots šim nolūkam, semināra dalībniekam ir tiesības pret to iebilst, savus iebildumus sūtot uz adresi datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv. 2 gadi pēc semināra norises

 

 

Ja, reģistrējoties semināram, Jūs sniedzat KPMG citas fiziskas personas personas datus, tad Jūs kā pārzinis esat atbildīgs par šīs datu nodošanas KPMG likumību, tai skaitā Jums ir aizliegs sniegt KPMG personas datus, ja šai apstrādei nepastāv juridisks pamats, kā arī Jums ir jāsniedz Jūsu pieteiktajiem semināra dalībniekiem šajā dokumentā ietvertā informācija.

 

Personas datu saņēmēji

Personas dati, kuri tiek norādīti, reģistrējoties semināram,  var tikt nodoti citām juridiskām personām kā KPMG apstrādātājiem – šie apstrādātāji nodrošina semināra dalībnieku reģistrēšanu semināra apmeklēšanai un rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu KPMG uzdevumā un vārdā. Likumā noteiktos gadījumos personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm kā pārziņiem. Ja netiek veikta rēķina apmaksa rēķinā norādītajā termiņā, tad personas dati var tikt nodoti parādu piedziņas veikšanai parādu piedziņas uzņēmumiem vai citiem pārziņiem (piemēram, tiesai, tiesu izpildītājiem) rēķina apmaksas nodrošināšanai. Šāda personas datu apstrāde notiek, izmantojot KPMG likumā noteiktās tiesības.

 Personas tiesības

Fiziskai personai, kuras personas datus apstrādā KPMG, ir tiesības pieprasīt KPMG piekļuvi tās personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi. Cita informācija par fiziskās personas tiesībām un KPMG veikto personas datu apstrādi ir pieejama KPMG Baltics SIA privātuma atrunas noteikumos (pieejams: https://home.kpmg/lv/lv/home/misc/privacy.html) vai KPMG Zvērinātu advokātu biroja privātuma atrunas – politikas noteikumiem (pieejams: http://kpmglaw.lv/privacy_lv).

Papildu informāciju, jautājumus, pieprasījums vai komentārus ir iespēja iesniegt, sazinoties ar mums pa e-pastu datu_iesniegumi@kpmg.lv (KPMG Baltics SIA) vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv (KPMG Zvērinātu advokātu birojs). Ierodoties uz semināru dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar šajā dokumentā ietverto informāciju un tā viņam ir saprotama.