close
Share with your friends

KPMG darbinieku atlases privātuma politika

KPMG darbinieku atlases privātuma politika

KPMG darbinieku atlases privātuma politika

  • Informācija pēdējo reizi atjaunota 04.09.2019.

“KPMG Baltics AS”, reģ.Nr.40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija un KPMG Zvērinātu advokātu birojs, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija (turpmāk arī KPMG,  vai mēs), katrs kā patstāvīgs personas datu apstrādes pārzinis apņemas, veicot personas datu apstrādi, aizsargāt Jūsu personas datu privātumu.

KPMG veiktajai personas datu apstrādei piemērojama Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), kā arī citi spēkā esoši Latvijas Republikas ārējie normatīvie akti.

Mums ir svarīgi informēt Jūs par KPMG veikto Jūsu personas datu apstrādi, tādā veidā nodrošinot šī procesa caurskatāmību un saprotamību, dodot iespēju Jums paredzēt personas datu nodošanas KPMG sekas. Tāpēc esam sagatavojuši un publicējuši šo politiku

KAS IR PERSONAS DATI UN TO APSTRĀDE

Personas dati ir jebkura informācija vai informācijas daļas, kas attiecas uz fizisku personu (datu subjekts), kuru var tieši (piemēram, atsaucoties uz jūsu vārdu, uzvārdu) vai netieši (piemēram, atsaucoties uz e-pasta adresi) identificēt.

Tas nozīmē, ka personas dati var būt Jūsu elektroniskā pasta / dzīvesvietas adrese, mobilā tālruņa numurs, lietotājvārdi, attēls, personiskās vēlmes un informācija par izglītību un iepriekšējo darba pieredzi.

Personas datu apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana.

UZ KO ATTIECAS ŠĪ POLITIKA

Šī privātuma politika attiecas uz personas datu apstrādi, kas tiek veikta, saņemot un izskatot fizisku personu pieteikumus darbam KPMG.

Mēs novērtējam Jūsu interesi par darba iespējām KPMG, un esam priecīgi saņemt Jūsu pieteikumus gan uz aktuālajām vakancēm, gan vēlākiem kandidātu atlases procesiem.

KAD UN KĀDUS PERSONAS DATUS JŪS MUMS NODODAT

Lai Jūs varētu piedalīties KPMG darbinieku atlases procesā, mums ir nepieciešami šādi Jūsu personas dati:

—   uzvārds;

—   vārds;

—   valodu prasmes;

—   izglītība;

—   telefona numurs;

—   e-pasta adrese;

—   informācija par iepriekšējo darba pieredzi;

—   pieteikuma dokumentos ietvertā informācija (pieteikuma dokumenti ir: motivācijas/pieteikuma vēstule, CV, atsauksmes, sertifikāti un citi).

Uzskaitīto personas datu iesniegšana ir obligāta, lai Jūs varētu piedalīties KPMG darbinieku atlases procesā.

Aicinām Jūs nesniegt KPMG tādus personas datus, kas nav norādīti iepriekš kā obligāti nepieciešami dalībai KPMG darbinieku atlases procesā, piemēram Jūsu:

—   fotogrāfiju;

—   informāciju par vecumu;

—   informāciju par nacionālo vai etnisko izcelsmi;

—   informāciju par grūtniecību;

—   informāciju par sodāmību;

—   informāciju par veselības stāvokli;

—   informāciju par ģimenes stāvokli;

—   informāciju par piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas;

—   informāciju par reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas;

—   informāciju par seksuālo orientāciju.

KPMG ir tiesības dzēst tam nosūtītos personas datus, kas nav nepieciešami pieteikuma KPMG vakancēm izvērtēšanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATOJUMS – PIEKRIŠANA

A.    Piekrišana, piesakoties uz konkrētu amatu vai amatiem

Ja Jūs piesakieties uz konkrētu amatu vai amatiem KPMG, tad šādas rīcības rezultātā KPMG saņem un izmanto Jūsu personas datus uz Jūsu piekrišanas pamata tikai konkursos uz Jūsu izraudzīto amatu vai amatiem.

Piekrišana tiek sniegta ar Jūsu darbību – pieteikuma un tam pievienotās informācijas, tai skaitā personas datu, iesniegšanu KPMG.

Piekrišanu ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt, nosūtot pieprasījumu uz datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv. Šādā gadījumā visi kandidāta uz konkrētās piekrišanas pamata iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Iesniedzot KPMG savu pieteikumu, tai skaitā savus personas datus, lai kandidētu uz amatu KPMG, Jūs aplieciniet, ka esiet vismaz 18 gads vecs.

B. Piekrišana citiem amatu konkursiem, Jūsu datu saglabāšanai KPMG kandidātu datu bāzē

Ja pēc savas kandidatūras pieteikšanas Jūs netiekat izraudzīts amatam KPMG, uz kuru esiet iepriekš pieteicies, bet vēlaties, lai KPMG Jūsu pieteikumu, tai skaitā personas datus, ir tiesīgs saglabāt un izmantot citos amata konkursos, tad Jums ir iespēja, veicot atzīmi, dot savu piekrišanu un tās rezultātā KPMG var saglabāt un izmantot Jūsu personas datus divus gadus pēc to iesniegšanas KPMG. Šādas personas datu saglabāšanas un izmantošanas tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana un KPMG tādā veidā rodas iespēja efektīvi veikt darbinieku atlasi, veidojot kandidātu datu bāzi nākotnes amatu konkursiem un neizsludinot amatu konkursus publiski.

Šo piekrišanu Jums ir tiesības nedot, kā arī gadījumā, ja esat to devis, tad pēc tam jebkurā brīdī atsaukt, nosūtot pieprasījumu uz datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv. Šādā gadījumā visi kandidāta uz konkrētās piekrišanas pamata iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Citu personas datu iesniegšana

Jums ir tiesības iesniegt KPMG citu personu personas datus tikai izņēmuma gadījumā, piemēram, iesniedzot tās personas datus, kura sniedz vai varētu sniegt KPMG atsauksmi par Jūsu iepriekšējo darba pieredzi. Šādos gadījumos Jūs kā pārzinis esiet atbildīgs par šo personas datu iesniegšanas KPMG tiesisko pamatu un citu attiecināmo prasību izpildi.    

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Uz Jūsu piekrišanas pamata iegūtie Jūsu personas dati tiek glabāti līdz šādas piekrišanas atsaukšanai, bet jebkurā gadījumā, ne ilgāk kā sešus mēnešus (A. Piekrišanas gadījumā) vai divus gadus (B. Piekrišanas gadījumā) pēc personas datu iesniegšanas dienas.

KĀ KPMG AIZSARGĀ JŪSU PERSONAS DATUS

Lai aizsargātu Jūsu personas datus un nodrošinātu to drošību, KPMG veic attiecīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Mēs regulāri atjauninām un pārbaudām mūsu drošības sistēmas. KPMG nodrošina, ka Jūsu personas dati ir pieejami tikai tām KPMG personām, kurām tie ir nepieciešama, lai pildītu savus darba pienākumus Jūsu pieteikuma izvērtēšanas ietvaros. Tostarp, KPMG veic regulāras darbinieku apmācības datu privātuma, drošības un konfidencialitātes nodrošināšanai.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem, tostarp Regulas 12. – 22. pantu, Jums ir šādas tiesības attiecībā uz KPMG veikto Jūsu personas datu apstrādi:

—   Iegūt papildu informāciju par KPMG veikto Jūsu personas datu apstrādi un pieprasīt KPMG rīcībā esošo Jūsu personas datu kopiju;

—   Lūgt labot Jūsu personas datus (ja konstatējat, ka KPMG rīcībā esošā informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības lūgt KPMG tos labot);

—   Atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei (Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei);

—   Lūgt Jūsu personas datu dzēšanu, apstrādes pārtraukšanu;

—   Lūgt ierobežot personas datu apstrādi (KPMG rīcībā esošo Jūsu personas datu iezīmēšana ar mērķi ierobežot to apstrādi nākotnē);

—   Lūgt datu pārnesamību (iespēja saņemt savu personas datus mašīnlasāmā formātā);

—   Iebilst pret datu apstrādi, kas pamatota ar KPMG leģitīmajām interesēm.

Šīs tiesības nav absolūtas un to izpilde var tikt ierobežota. Piemēram, KPMG ir tiesības atteikt personas datu apstrādes pārtraukšanu, ja KPMG norāda uz pārliecinošiem leģitīmiem apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām.

Lai izmantotu savas tiesības, Jums ir jāvēršas pie KPMG ar pieprasījumu nosūtot to uz e-pasta adresi: datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv, vai nosūtot vēstuli uz Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, to adresējot “KPMG Baltics AS” vai KPMG Zvērinātu advokātu birojam.

IESPĒJAMIE DATU SAŅĒMĒJI

Jūsu personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Var būt situācijas, kad Jūsu personas dati tiek nodoti apstrādei KPMG pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, mūsu (IT) sistēmu nodrošinātājiem, personāla atlases speciālistiem, vairāk informāciju par KPMG izmantotajiem personas datu apstrādātājiem vai pārziņiem ir pieejama KPMG vispārīgajā privātuma politikā.

Šādu pakalpojumu sniedzēju loma Jūsu personas datu apstrādē ir apstrādātājs un KPMG kā Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir atbildīgs par tā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju veikto Jūsu personas datu apstrādi. KPMG izmanto pakalpojumu sniedzējus, ja tie atbilst ārējos normatīvajos aktos noteiktajiem personas datu apstrādes un drošības standartiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

“KPMG Baltics AS”, reģ.Nr.40003235171, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija un KPMG Zvērinātu advokātu birojs, juridiskā adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija.

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar Privātuma politiku vai par KPMG veikto Jūsu personas datu apstrādi, vai arī ja Jums ir radušies citi jautājumi, papildus informāciju Jūs varat saņemt, rakstot pieprasījumu uz e-pasta adresi: datu_iesniegumi@kpmg.lv vai datu_iesniegumi@kpmglaw.lv, vai nosūtot pieprasījumu uz Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija, to adresējot “KPMG Baltics AS” vai KPMG Zvērinātu advokātu birojam.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU

Mūsu darbības attiecībā uz personas datu aizsardzību uzrauga Datu valsts inspekcija. Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, lūdzam Jūs vispirms sazināties ar KPMG. Ja Jūs neesat apmierināts ar saņemto atbildi vai citos gadījumos, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011; e-pasts: info@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131).