Kā var zināt, cik ilgtspējīgs ir uzņēmums, ja par to nav nekādu datu?

Kā zināt, cik uzņēmums ir ilgtspējīgs, ja nav datu?

Reti kura uzņēmuma vadībai ir pietiekami skaidrs, kāda veida dati būs jāapkopo, lai izpildītu informācijas sniegšanas prasību.

1000
Kā var zināt, cik ilgtspējīgs ir uzņēmums, ja par to nav nekādu datu?

2025. gadā daudziem Eiropas uzņēmumiem būs jāpilda obligātā prasība iekļaut savos finanšu pārskatos informāciju par veiktajiem ilgtspējas pasākumiem, norādot uzņēmuma ietekmi uz apkārtējo vidi un sabiedrību un to, kāda pieeja tiek izmantota uzņēmuma pārvaldībā (skat. informāciju par Eiropas Komisijas piedāvāto Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīvu). Šobrīd gan var secināt, ka reti kura uzņēmuma vadībai ir pietiekami skaidrs, kāda veida dati būs jāapkopo, lai izpildītu šo informācijas sniegšanas prasību. Tikai retais apzinās, ka vairumu nepieciešamo datu nebūs iespējams iegūt tikai no uzņēmuma grāmatvedības sistēmas.

Ar ESG datiem nereti tiek saprasta informācija par uzņēmuma radītajām CO2 emisijām, enerģijas patēriņu un to, cik daudz koku uzņēmuma darbinieki ir iestādījuši, lai kompensētu uzņēmuma radīto kaitējumu dabai. Patiesībā jēgpilna ESG ziņojuma sagatavošanai nepieciešamie dati ir daudz sarežģītāki, jo tiem ir jāparāda uzņēmuma faktiskā ietekme un jāizgaismo jomas, kuras varētu pilnveidot. Sarežģījumus parasti rada tas, ka novērtējamus un salīdzināmus datus ir jāiegūst no tādiem jēdzieniem kā darbinieku labbūtība. Palīdzēt šajā jautājumā uzņēmuma vadībai var dažādi starptautiski ziņošanas standarti (piemēram, GRI), kuros sniegta metodoloģija potenciālās informācijas sniegšanai.

Jāatzīmē, ka ESG nepieciešamie dati noderēs ne tikai tāpēc, lai atskatītos uz to, kādi uzdevumi ir paveikti un kā uzņēmums ir darbojies iepriekš. Šie dati lieti noderēs arī tam, lai nospraustu uzņēmumam jaunus ilgtspējas mērķus un sekotu līdzi to izpildei – ideālā gadījumā – regulāri visa gada laikā. Saprotams, ka šāda mēroga datu apkopošanai un atjaunošanai ir nepieciešama ievērojama cilvēku iesaiste. Par laimi jau šobrīd ir pieejami atsevišķi tehniski risinājumi, kas ļauj to izdarīt gandrīz automātiski, un dažkārt visvienkāršākais risinājums ir standarta infopanelis, kuru daudzi uzņēmumi jau izmanto, lai sekotu līdzīgi uzņēmuma komerciālo mērķu izpildei un darbības rādītāju izmaiņām. Šajā ziņā ESG dati ne ar ko neatšķiras.

Lai izveidotu ESG infopaneli, ir nepieciešams skaidri saprast un definēt, kāda veida dati būs nepieciešami ESG ziņojumam, bet tas, savukārt, ir atkarīgs no būtiskuma novērtējuma. Tādējādi vispirms ir jāsaprot, kas ir svarīgs, un tad ir jādefinē nepieciešamās informācijas avoti. Tikai tad profesionāļi varēs izveidot infopaneli, kurā apkopoti dažādi dati, kas parasti ir atrodami uzņēmuma IT vides visdažādākajās sistēmās.

Bet tam būs vajadzīgs laiks! Lai varētu izpildīt gaidāmās ziņošanas prasības, gatavoties jāsāk jau tagad.

Sazinieties ar mums:

Ieva Kustova, ESG & ilgtspējas pakalpojumu vadītāja KPMG Latvijā

© 2022  KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums