close
Share with your friends

Nomas standarta teorētiskie un praktiskie aspekti

Nomas standarta teorētiskie un praktiskie aspekti

Saskaņā ar SFPS 16 prasībām, sākot ar 2019. gadu, nomniekiem bilancē būs jāuzrāda lielākā daļa nomas darījumu. Jaunās prasības ietekmēs plašu sektoru klāstu - no aviokompānijām, kas nomā lidmašīnas, līdz tirgotājiem, kas nomā veikalu platības.

Inga Lipsane
Inga Lipšāne

Asociētā direktore, Revīzijas pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Kādēļ bija nepieciešams jauns standarts par nomu?

Nomai ir nozīmīga loma daudzu uzņēmumu saimnieciskajā darbībā, un ir svarīgi, ka nomas līgumu klātesamību finanšu pārskatu lietotāji skaidri un saprotami var redzēt uzņēmumu finanšu pārskatos. Iepriekšējais nomas standarts tika kritizēts, jo tas ne vienmēr ļāva lietotājam patiesi uztvert un redzēt pilnu ainu par uzņēmumu aktīviem un saistībām. Atbilstīgi tika izstrādāts jaunais Starptautiskais finanšu pārskatu standarts "Nomas" (SFPS 16), kas stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

Kādēļ Latvijas uzņēmumiem, kas savus pārskatus var sagatavot saskaņā ar Latvijas likumdošanu, būtu svarīgi apsvērt SFPS 16 piemērošanu nomas darījumu uzskaitei?

Latvijas likumdošanā nomas līgumu uzskaite ir līdzīga vecajam nomas standartam SGS 17, kas nosaka nomas klasifikāciju finanšu nomas un operatīvās nomas darījumos. Jaunajā SFPS 16 šāda nomas līgumu klasifikācija nomniekiem nav vairs paredzēta un nomniekiem bilancē jāuzrāda aktīvi un saistības pie jebkāda veida nomas līgumiem. Tomēr, kā paredz Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums, pamatotu iemeslu dēļ sabiedrība var atzīt, novērtēt, norādīt finanšu pārskatā bilances aktīva vai pasīva posteņus un sniegt paskaidrojošu informāciju par šiem posteņiem saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem. Izvēles priekšā ir tāda koncerna meitas sabiedrība, kuras mātes sabiedrība sagatavo koncerna finanšu pārskatu saskaņā ar SFPS.

  • Viena iespēja ir uzturēt divas paralēlas uzskaites: vienu gada pārskata sagatavošanai atbilstoši LV likumdošanai un otru — ziņošanas vajadzībām mātes sabiedrībai tās konsolidēto pārskatu sagatavošanas vajadzībām.
  • Otra iespēja ir visus nomas līgumus uzrādīt bilancē arī 2019. gada finanšu pārskatā, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, atbilstoši finanšu pārskatā aprakstot atkāpšanās iemeslus un atklājot informāciju par nomu, kā to prasa SFPS 16. 

SFPS 16 — pārskatāmāka nomas uzskaite nomniekiem

Jaunais nomas standarts būtiski ietekmēs tieši nomnieku finanšu pārskatus un finanšu rādītājus. Jo lielāks nomas portfelis, jo lielāka ietekme uz galvenajiem finanšu rādītājiem. Visi uzņēmumi, kas piemēros SFPS 16 un savā pamatdarbībā izmantotos aktīvus operatīvajā nomā, izjutīs uzrādīto aktīvu un saistību pieaugumu.

Nomas definīcija — jaunais tests nomniekam un atvieglojumi standarta piemērošanā, kurus nomnieks var izvēlēties

Noslēdzot līgumu, uzņēmumam ir jāapsver, vai līgums ir noma vai tas ietver nomu. Jaunā nomas definīcija ir koncentrēta uz to, vai par atlīdzību tiek iegūtas tiesības kontrolēt aktīva izmantošanu laika periodā. Tā ir joma, kurā nepieciešams spriedums, un SFPS 16 piemērošanas noteikumi sniedz vadlīnijas apsvērumiem. Definīcija kalpo kā jaunais tests nomniekam — ir vai nav «tiesības izmantot aktīvu» jārāda bilancē.

Trīs galvenie elementi, kas jāapsver, lai noteiktu, vai līgums ietver nomu

1. Aktīva identificējamība: vai aktīvs ir skaidri norādīts līgumā un vai tas ir nešaubīgi nodalāms brīdī, kad tas kļūst pieejams nomniekam izmantošanai. Piemēram, ja piegādātājam pieder tikai viens aktīvs, kas atbilst nomnieka prasībām, tad tas, bez šaubām, ir nodalāms. Ja, piemēram, līgums paredz nodrošināt 50% no kopējās iznomātāja noliktavas platības dažādās nejauši brīvās noliktavas vietās, tad aktīvs nebūs uzskatāms par identificējamu. Savukārt, ja glabāšanas vietas noliktavā būtu iezīmētas iepriekš (fiziski nodalītas), nevis noteiktas nejauši, tad aktīvu varētu uzskatīt par identificējamu. Otra iespēja uzskatīt aktīvu par identificējamu būtu, ja nomniekam tiek nodota pēc būtības visa pieejamās noliktavas jauda. 

Ceturtais stāvs desmit stāvu ēkā vai tehnika, kas pielāgota nomnieka specifiskajām vajadzībām, visticamāk, būs identificējami aktīvi.

Jāapsver arī līgumā iznomātājam noteiktas neatkarīgas aktīva aizvietošanas tiesības ar citu aktīvu. Piemēram, nomas automašīna, ja tā nav speciāli pielāgota nomnieka vajadzībām, kuru iznomātājs var neatkarīgi lemt aizstāt ar citu, visticamāk, norāda uz neatkarīgām aizvietošanas tiesībām no iznomātāja puses (substantive substitution rights). Apsverot neatkarīgas aizvietošanas tiesības, ir jāņem vērā gan tas, vai iznomātājam ir praktiska iespēja aizvietot aktīvu, gan arī tas, vai aizvietošana tam ir ekonomiski izdevīga. Ja tā ir, tad aktīvs nebūs identificējams aktīvs. Aizvietošana garantijas nolūkos, lai nodrošinātu nomniekam aktīvu lietošanā nav uzskatāma par iznomātāja neatkarīgām aizvietošanas tiesībām. 

2. Ekonomiskie labumi: vai nomnieks saņem būtībā visus ekonomiskos labumus? Aktīva izmantošanas ekonomiskie labumi iekļauj pamata labumus (produkciju, jaudu) un blakus labumus, ko iegūst no aktīva, un citus ekonomiskos labumus, kas varētu realizēties no komerciāla darījuma ar kādu trešo pusi (piemēram, apakšnoma).

3. Kurš nosaka, kā aktīvs tiks lietots un izmantots? 

Ir jāanalizē pēc būtības un jāapsver — kurš visā aktīva izmantošanas laikā pieņem lēmumus attiecībā uz to, "kā un kādiem mērķiem" aktīvu izmantot.

  • Ja klientam ir tiesības noteikt, kā un kādam mērķim aktīvs tiks izmantots līguma periodā -> Līgums ir nomas līgums vai arī tas ietver nomas elementu, ja izpildās citi kritēriji;
  • Ja līguma nosacījumi iepriekš paredz, kā un kādam mērķim aktīvs tiks izmantots -> Nepieciešams veikt dziļāku analīzi un izdarīt spriedumu, kas var būt visai sarežģīti;
  • Ja izmantošanu nosaka piegādātājs -> Līgums ir pakalpojuma līgums un neietver nomu.

Ja visi attiecīgie lēmumi par to, kā un kādam mērķim aktīvs tiks lietots, ir iepriekš noteikti līgumā, tad, visticamāk, var uzskatīt, ka nomas līgums pastāv, ja:

  • klientam ir tiesības izmantot aktīvu (vai noteikt citiem, kā aktīvu izmantot), nepastāvot iespējai piegādātājam mainīt iepriekš noteiktos nosacījumus, vai
  • klients pats ir izplānojis aktīvu un tas ir pielāgots, lai aktīvs būtu izmantojams tam nepieciešamajām vajadzībām izmantošanas periodā.

Tomēr ne visi nosacījumi, kas līgumā paredz izmantošanas nosacījumus, ir jāapsver.

Piemērs: Klients izmanto cita uzņēmuma iekārtas savā ražošanas procesā. Apsvērumi par atbilstošiem lēmumiem/tiesībām, kuri attiecas uz spriedumu par to, kurš nosaka izmantošanu:

Nosacījumi līgumā Atbilstība sprieduma veikšanai
Līgums paredz klientam iespēju pagarināt līgumu. Šis nosacījums neattiecas uz aktīva izmantošanas veidu.
Līgums paredz iekārtu apkopju grafiku un to, kuri uzņēmumi var veikt apkopes. Šis nosacījums neattiecas uz lēmumu par to, kā un kādiem mērķiem izmantos aktīvu.
Lēmums, vai mašīna tiek vai netiek darbināta. Šis nosacījums tieši ietekmē labumu, ko no aktīva gūst, un tas ir lēmums par to, kā un kādiem mērķiem izmantos aktīvu. Ja to nosaka klients, tad līgums var ietvert nomu (izpildoties kritērijiem)
Ierobežojums iekārtu izmantot maksimāli 12 stundas diennaktī. Šis noteikums ir atbilstošs. Ja klientam nav tiesības to noteikt, līgums, visticamāk, ir pakalpojuma līgums un neietver nomu.
Nosacījums par iekārtas maksimālo jaudu. Šis nosacījums tiek noteikts sākumā - iepriekš saskaņojot nosacījumus, nevis izmatošanas perioda laikā. Tādēļ tas nav atbilstošs sprieduma veikšanai.

 

Lai arī ar SFPS 16 piemērošanas uzsākšanu nomas līgumu nepaliek vairāk, uzņēmumam tomēr vajadzētu apsvērt — kādus citām personām piederošus aktīvus tas izmanto savā saimnieciskajā darbībā. Vārds «noma» līgumā var arī nebūt iekļauts. Līgums var būt nomas līgums vai ietvert nomu visdažādākajās situācijās, kad vien darījuma nosacījumu rezultātā uzņēmumam pēc būtības ir tiesības par atlīdzību izmantot citai personai piederošu aktīvu, kurš ir identificējams, no kura izmantošanas pēc būtības visus ekonomiskos labumus saņems uzņēmums, ar nosacījumu, ka uzņēmums aktīva izmantošanas laikā pieņem lēmumus attiecībā uz to, «kā un kādiem mērķiem» aktīvu izmantot.

Šis nosacījums neattiecas uz aktīva izmantošanas veidu
 

Nomnieku uzskaite - pamatprincips

Nomas uzsākšanas datumā:

  • tiek aplēsta nomas maksājumu pašreizējā vērtība un atzītas nomas saistības;
  • tiek aplēstas tiesību izmantot aktīvu (TIA) izmaksas un bilancē atzītas tiesības izmantot aktīvu.

TIA tiek amortizēts nomas perioda laikā, bet nomas saistības dzēstas ar maksājuma daļu, kas pārsniedz procentu izmaksas.

Izņēmumi — atbrīvojumi nomniekiem, kas atvieglo standarta piemērošanu

Ir divi būtiski izņēmumi, kas piemērojami pēc izvēles:

1. Bilancē var neuzrādīt īstermiņa nomas līgumus, kas paredz izmantošanu uz 12 mēnešiem vai īsāku periodu. Jāievēro, ka:

a) termiņš tiek noteikts uzsākšanas datumā — kad iznomātājs nodrošina aktīvu pieejamību nomniekam (commencment date);

b) ja līgums ietver izpirkšanas iespēju, tad nomu nevar uzskatīt par īstermiņa nomu;

c) atvieglojumu piemēro konsekventi katrai aktīva klasei. 

2. Bilancē var neuzrādīt mazas vērtības aktīvu nomu. SFPS 16 nenosaka summu — kāda vērtība būtu uzskatāma par mazu vērtību. Tomēr SFPS 16 pavadošais pielikums "Pamats secinājumiem" (Basis for conclusions) min, ka SFPS Padomei bija doma par 5000 ASV dolāru lielu summu.

Jāievēro, ka:

d) jāapsver aktīva vērtība tad, kad tas ir jauns, ignorējot to, ka kāds aktīvs, par kuru tiek izdarīts spriedums, ir nolietojies. Tādēļ, piemēram, automašīna — arī veca — nekad nebūs mazas vērtības aktīvs;

e) uz aktīviem, kurus paredzēts nodot apakšnomā, atbrīvojums neattiecas;

f) izvēli izdara katram līgumam atsevišķi.

Raksta oriģināls publicēts žurnālā "Bilance", 23.11.2018.

© 2020  “KPMG Baltics AS”, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Apvienotajā Karalistē reģistrētu privātu garantiju sabiedrību “KPMG International Limited”, globālās organizācijas dalībfirma. Visas tiesības aizsargātas.

Detalizētu informāciju par KPMG globālās organizācijas struktūru var iegūt, apmeklējot https://home.kpmg/governance.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

Mans profils

Pirmklasīgs saturs, kas piemeklēts tieši Jums

Icon tag