close
Share with your friends

Jaunajam uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmam jauna deklarācija

Jaunajam UIN režīmam jauna deklarācija

Valsts ieņēmumu dienests savā mājas lapā publicējis metodisko materiālu par jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa deklarācijas formu un kā tā būtu jāaizpilda. Rakstā uz teorētiska uzņēmuma piemēra pamata sniegts ieskats par to, kā vajadzētu pildīt deklarāciju un par ko būs jāmaksā nodoklis.

Ilze Berga

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Jaunajam uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmam jauna deklarācija

KPMG Nodokļu konsultāciju departmenta direktore Ilze Berga un KPMG Nodokļu konsultāciju departmenta projektu vadītāja Ivonna Balode žurnālā "Bilance" skaidro par jauno deklarācijas formu, kas tiek piemērota jaunajam uzņēmumu ienākuma nodokļa režīmam.

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk-VID) mājas lapā ir publicējis metodisko materiālu par jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa (turpmāk arī UIN) deklarācijas formu un kā tā būtu jāaizpilda. Tā kā jaunais UIN modelis ir svešs Latvijas uzņēmējiem un grāmatvežiem, un pirmā deklarācija būs jāsniedz līdz 20. jūlijam par periodu no 1. janvāra līdz 30. jūnijam, tad šajā rakstā uz teorētiska uzņēmuma piemēra pamata sniegts ieskats par to, kā vajadzētu pildīt deklarāciju, kas jānorāda jau pirmajā deklarācijā un kas tikai finanšu gada pēdējā mēneša deklarācijā, un par ko būs jāmaksā nodoklis.

Ikmēneša deklarācijās ir jānorāda tikai nodokļa bāze, kas rodas no dividenžu izmaksas un neatskaitāmiem izdevumiem. Savukārt citi darījumi, kas veido nodokļa bāzi, ir jādeklarē finanšu gada pēdējā mēneša deklarācijā. Pirmajā deklarācijā par 2018. gada pirmo pusgadu būs jānorāda arī atsevišķas pozīcijas par bilances stāvokli 2017. gada 31. decembrī, lai turpmāk varētu piemērot pārejas noteikumus.  Tā kā aktuālākā ir tieši deklarācija par 2018. gada pirmo pusgadu, tad šajā rakstā vairāk par tādiem darījumiem, kas jādeklarē šajā deklarācijā. 

Situācijas apraksts 

Uzņēmums "Uzgrieznītis SIA" pārdod iekārtu rezerves daļas. Uzņēmumam finanšu gads sakrīt ar kalendāra gadu. 2017. gada 31. decembrī ir zināmi šādi bilances dati: 

■ pamatkapitāls 5000 EUR; 

■ iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa  31.12.2017. — 19 000 EUR, no kā 2017. gada peļņa — 8000 EUR;

■ vispārējie uzkrājumi 600 EUR, kas izveidoti 2016. gadā, kas iepriekš nav atskaitīti nodokļu aprēķina vajadzībām (t.i., par tiem ir bija palielināts apliekamais ienākums UIN deklarācijās);

■ aizņēmums no Latvijas komercbankas — 8000 EUR;

■ uzņēmumam bija noteikti 125 EUR ikmēneša avansa maksājumi 2018. gada pirmajam pusgadam.  

Tāpat par 2017. gadu uzņēmuma darbinieku bruto algu fonds (ieskaitot piemaksas un prēmijas), par kuru ir nomaksāts VSAOI, bija 160 000 EUR. 

Pamatinformācija no iepriekšējiem periodiem

Jaunās UIN deklarācijas formāts tiek solīts maksimāli automatizēts. Deklarāciju sākot aizpildīt, tiks uzdoti 8 jautājumi attiecībā uz vēsturisko informāciju, kā arī par darījumiem un notikumiem, kas bijuši pārskata periodā. Atkarībā no sniegtajām atbildēm («jā»/«nē») EDS vidē tiks uzrādītas tālākās deklarācijas rindiņas, kas jāaizpilda jau ar konkrētām vērtībām. 

Ņemot vērā, ka jaunais UIN režīms paredz pārejas noteikumus ar mērķi mērenākai pārejai no vecā režīma uz jauno, tad, iesniedzot pirmo UIN deklarāciju, būs jānorāda noteikta informācija no iepriekšējiem periodiem.  

Tā kā uzņēmumam ir iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa, kā arī uzkrājumi, kas nav tikuši atskaitīti nodokļa aprēķina vajadzībām, pirmajā UIN deklarācijā par 2018. gada pirmo pusgadu deklarācijas iesniegšanā uz jautājumu «Vai nodokļu maksātājam 2017. gada 31. decembrī ir nesadalītā peļņa, iepriekšējo gadu nodokļu zaudējumi, kuri līdz taksācijas periodam nav pārnesti, vai uzkrājumi?» būs jāatbild «jā». Tad attiecīgi deklarācijā būs 1.1.-1.3. rinda, kas faktiski ir tabulas, pirmajā no tām (1.1.) nodokļu maksātājam būs jānorāda 19 000 EUR nesadalītā peļņa 31.12.2017., savukārt 1.3. tabulā jānorāda uzkrājumu atlikums 31.12.2017., kas koriģēts ar koeficientu 0,75. Piemērā uzņēmumam būs jānorāda 1.3 tabulas 2. kolonnā 600* EUR.  

Citi darījumi 2018. gadā 

Turpmāk aprakstām 2018. gada notikumus un kādu ietekmi tie atstāj uz UIN, kā arī kādas summas jānorāda UIN deklarācijā, par kuru periodu un kurā deklarācijas rindiņā. Ņemot vērā jaunās deklarācijas formātu, lai aizpildītu atsevišķas deklarācijas rindiņas, pirms tam nodokļu maksātājam tiek uzdoti jautājumi par notikumiem pārskata gadā. Atbildot «jā», parādīsies arī attiecīgās deklarācijas rindiņas. Turpmāk rakstā neapskatīsim šos jautājumus, bet jau konkrētas rindiņas, kurās jānorāda informācija aprakstītajā situācijā. 

1. Uzņēmumā tiek aprēķināts pamatlīdzekļu nolietojums katru mēnesi 4500 EUR apmērā. Visi pamatlīdzekļi tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.

Jaunajā UIN modelī finanšu nolietojums par saimnieciskajā darbībā izmantotajiem pamatlīdzekļiem ir atskaitāms nodokļu vajadzībām un nav jāveic nekādas ar nodokli apliekamās bāzes korekcijas. Attiecīgi no 01.01.2018. vairs nebūs jārēķina nolietojums nodokļu vajadzībām. 

2. 2018. gada martā pārdošanas nodaļas darbinieki aizkavējās ilgāk darbā un pasūtīja sev vakariņās picas, par tām samaksājot 50 EUR plus PVN 10,50 EUR. 

Šos izdevumus nevar uzskatīt par personāla ilgtspējas pasākuma izdevumiem saskaņā ar Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma (turpmāk arī UIN likums) 8. panta 4. daļu, jo šādu vakariņu nodrošināšana nav atsevišķa aktivitāte, kuras mērķis būtu motivēt vai saliedēt kolektīvu. Līdz ar to tie nav iekļaujami izdevumos, kas līdz 5% apmērā no iepriekšējā gada bruto darba samaksas ir atskaitāmi nodokļu vajadzībām. 

Tā kā netika uzskaitīts, cik picas gabalu apēda katrs darbinieks, tad nav iespējams personificēt izdevumus uz katru darbinieku un samaksāt algas nodokļus par darbinieku gūto bezmaksas vakariņu labumu. Tāpēc šie izdevumi, ieskaitot PVN, 60,50 EUR apmērā veido ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus, kas jādeklarē deklarācijas par 2018. gada pirmo pusgadu 06.1. rindiņā.

3. 2018. gada aprīlī mārketinga nodaļas diviem darbiniekiem bija dzimšanas diena, kam par godu tika iegādāts ēdiens un ziedi, kopējā vērtībā 30 EUR plus PVN 6,30 EUR. 

Saskaņā ar VID interpretāciju par personāla ilgtspējas pasākumiem darbinieku sveikšana jubilejā nav uzskatāma par personāla ilgtspējas un motivēšanas pasākumu UIN likuma izpratnē. Tā kā divu darbinieku sveikšanas gadījumā nav iespējams kvantificēt katra darbinieka gūto labumu, tad arī šie izdevumi 36,30 EUR apmērā nav saistīti ar saimniecisko darbību un jānorāda deklarācijā par 2018. gada pirmo pusgadu deklarācijas 06.1. rindiņā. 

4. Uzņēmums 2018. gada 15. aprīlī organizē ikgadējo balli visiem darbiniekiem. Izmaksas par balli ir 5000 EUR, ieskaitot PVN. 

Tā kā pieņemts šādus pasākumus organizēt, lai vairotu darbinieku piederību uzņēmumam un saliedētu kolektīvu, tad tas uzskatāms par komandas ilgtspējas pasākumu. Tā kā 5% limits no darbinieku algu izdevumiem 2017. gadā ir 8000 EUR (5% no 160 000 EUR) izdevumi, tad šī pasākuma izdevumi 5000 EUR ir pilnībā atskaitāmi, un tie nav jānorāda UIN deklarācijā. 

Jaunais UIN režīms paredz jaunu izdevumu veidu — personāla ilgtspējas izdevumi, kas līdz noteiktam limitam ir uzskatāms par saimnieciskās darbības izdevumu. Taču PVN vajadzībām šāds jēdziens nav ieviests. Līdz ar to, lai arī izdevums ir atskaitāms UIN aprēķinā, priekšnodoklis joprojām var būt neatskaitāms. «Uzgrieznīša» gadījumā par ikgadējo darbinieku balli PVN nevarēs atskaitīt, līdz ar to visi izdevumi kopā ar PVN tiks attiecināti uz personāla ilgtspējas izdevumiem UIN vajadzībām. 

5. Uzņēmums darbiniekiem nodrošina dzeramo ūdeni. Katru mēnesi izmaksas par ūdens iegādi ir 80 EUR plus PVN 16,80 EUR. 

Dzeramā ūdens nodrošināšanas darbiniekiem izdevumi saskaņā ar Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr. 677 «Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi» (turpmāk arī MK not. Nr. 677) 66. punkta normām ir uzskatāmi par ar saimniecisko darbību saistītiem izdevumiem, tāpēc tie ir pilnībā atskaitāmi — nav jānorāda UIN deklarācijā. 

6. Uzņēmums darbinieku vajadzībām katru mēnesi iegādājas ābolus, kafiju un tēju. Izmaksas mēnesī ir 150 EUR plus PVN 31,50 EUR. 

Tā kā izdevumi nav saistīti ar konkrētu komandas saliedēšanas vai motivēšanas pasākumu, kā arī «Uzgrieznītī» nav darba koplīguma, kurā būtu paredzēti šādi izdevumi, tie nav uzskatāmi par personāla ilgtspējas pasākuma izdevumiem. Nav arī iespējams personificēt, cik ābolu, kafijas un tējas katrs darbinieks patērē, lai samaksātu algas nodokļus par darbinieku saņemto labumu, šie izdevumi uzskatāmi par ar saimniecisko darbību nesaistītiem. Izdevumu summa 181,50 EUR x 6 mēneši jānorāda deklarācijas 60.1. rindiņā, veidojot ar nodokli apliekamo bāzi. 2018. gada pirmā pusgada izdevumi jānorāda deklarācijā, kas jāsniedz līdz 2018. gada 20. jūlijam, un turpmāko mēnešu izdevumi jādeklarē katra konkrētā mēneša deklarācijā, kad izdevumi tiek iegrāmatoti uzņēmuma grāmatvedības reģistros.

7. Darbiniekam Jānim par nostrādātajiem 15 gadiem uzņēmumā uzņēmums uzdāvina jaunu telefonu 800 EUR vērtībā, ieskaitot PVN. 

Tā kā darbiniekam piešķirtā dāvana pārsniedz 15 EUR (likuma «Par iedzīvotāju ienākuma nodokli» 9. panta pirmās daļas 32.1 punkts) un dāvana ir personificējama, tad tas uzskatāms par darbinieka gūto labumu un ir apliekams ar algas nodokļiem. Saskaņā ar UIN likuma 4. panta 3. daļu tādus izdevumus, no kuriem ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, neuzskata par ar saimniecisko darbību nesaistītiem izdevumiem.  Tādējādi dāvinātais telefons veido daļu no darbinieka darba ienākuma un tāpēc ir atskaitāms UIN vajadzībām — nekādas korekcijas deklarācijā nav jāveic. 

8. Uzņēmums 2018. gada maijā veic ziedojumu suņu patversmei «Ķepa» 750 EUR apmērā, kas ir sabiedriskā labuma organizācija. Tajā pašā mēnesī uzņēmums veica ziedojumu sākumskolai 1500 EUR apmērā sporta zāles uzlabošanai.

Ziedojumiem gan sabiedriskā labuma organizācijai, gan skolai, kas ir budžeta iestāde, var piemērot UIN likuma 12. pantā paredzētos nodokļa atvieglojumus, pieņemot, ka ziedojumu saņēmējiem netika noteikts pretpienākums veikt atlīdzības rakstura darbības. Saskaņā ar UIN likuma 12. panta 1. daļas normām uzņēmums var izvēlēties, vai atskaitīt ziedojumus līdz 5% no peļņas pēc nodokļiem vai 2% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras samaksātas VSAOI, vai arī saņemt nodokļu atvieglojumu UIN maksājumam no dividenžu izmaksas. 

Tā kā uzņēmumam ir iepriekšējo periodu peļņa, kas vēl nav sadalīta dividendēs, uzņēmums 2018. gada laikā neplāno izmaksāt ārkārtas dividendēs 2018. gada peļņu, no kuras būtu jāmaksā UIN saskaņā ar jauno režīmu. Tāpēc tas nevar izmantot nodokļa, kas aprēķināts par dividendēm, atlaidi.  Limiti ziedojuma atskaitīšanai nodokļu vajadzībām ir: 

1) 400 EUR (5% no 2017. gada peļņas pēc nodokļiem 8000 EUR); vai  

2) 3200 EUR (2% no 2017. gada uzņēmuma darbinieku bruto algu fonda 160 000 EUR). 

Tā kā ziedojumu kopsumma  2250 EUR nepārsniedz 3200 EUR limitu, tad šie ziedojumi nerada nodokļa maksājumu. Taču, iesniedzot deklarāciju, ir jānorāda, kāds ziedojuma atvieglojums ir izvēlēts. Šajā gadījumā tas ir «Atvieglojums ziedojumam, kurš nepārsniedz 2% no iepriekšējā gada pārskata gadā kopējā darba ņēmējiem aprēķinātās darba samaksas, no kuras samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi». Kā arī uzņēmumam jāaizpilda 9.2. tabula, kurā jāuzrāda ziedotās summas. 

9. 2018. gada 15. maijā iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa tiek daļēji sadalīta dividendēs (10 000 EUR). 

Saskaņā ar UIN likuma pārejas noteikumu 8. punktu peļņu, kas gūta līdz 2017. gada 31. decembrim (kas ir peļņa pēc nodokļu nomaksas), izmaksā dividendēs bez «jaunā» UIN. Tāpēc nerodas nodokļa maksājums, tikai šis nesadalītās peļņas 31.12.2017. samazinājums jāfiksē deklarācijas par 2018. gadu pirmo pusgadu 1.1. rindiņā (tabulā) 5. ailē. 

10. Uzņēmums 2018. gada 2. februārī saņem aizņēmumu no juridiskas personas, kas nav saistīta ar uzņēmumu. Procentu likme ir 3%. Aizņēmuma līgums ir parakstīts uz 2 gadiem par summu 2500 EUR.  

Aizņēmumiem no aizdevēja, kas nav UIN likuma 10. panta 2. vai 5. daļā uzskaitītas finanšu iestādes, ir jāpiemēro UIN likuma 10. panta nodokļu vajadzībām atskaitāmo procentu ierobežojums. Tā kā procentu izdevumi gadā nepārsniegs 3 miljonus EUR, tad jāpiemēro tikai 10. panta 1. daļas kritērijs, saskaņā ar kuru nodokļu bāzē jāiekļauj procentu izdevumi par aizdevumu, ja tā vidējais apjoms pārsniedz četrkāršotu pašu kapitālu finanšu gada sākumā. Tā kā «Uzgrieznītis SIA» pašu kapitāls 01.01.2018. bija 25 000 EUR, tad 2018. gadā procentu izdevumi par aizņēmumiem no nefinanšu iestādēm līdz 100 000 EUR ir pilnībā atskaitāmi. Tā kā «Uzgrieznītis SIA» aizņēmums nepārsniedz šo slieksni, tad tam nav jārēķina neatskaitāmie procenti un deklarācijā nav jāpalielina ar nodokli apliekamā bāze. 

11. Uzņēmums 2018. gada 29. jūnijā izsniedz bezprocentu aizdevumu 15 000 EUR apmērā «māsas» uzņēmumam, par ko tiek noslēgts līgums uz 16 mēnešiem. 

Tā kā «Uzgrieznītim» ir iepriekšējo periodu nesadalītā peļņa, ilgtermiņa aizdevumiem saistītajiem uzņēmumiem, izņemot meitas sabiedrībām, ir jāpiemēro UIN likuma 11. panta normas. Ja aizdevumu kopsumma pārsniedz gada sākumā reģistrēto pamatkapitālu (kas samazināts par saistītajām personām jau izsniegto aizdevumu summu), aizņēmumu no trešajām personām, kā arī saskaņā ar Pārejas noteikumu 34. punktu, nesadalīto peļņu 31.12.2017., pārsnieguma summa ir uzskatāma par nosacītu peļņas sadali un veido ar UIN apliekamo bāzi. 

Šajā piemērā uzņēmums var aizdot saistītajai personai aizdevumu līdz  16 500 EUR (pamatkapitāls 5000 EUR + iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 9000 EUR (jo 10 000 EUR uzņēmums sadalīja dividendēs 2018. gada 15. maijā) + no trešajām pusēm februārī saņemtie aizņēmumi 2500 EUR). 

Tā kā aizdevums «māsas» uzņēmumam nepārsniedz šo slieksni, tad par to nav jāmaksā nodoklis kā par nosacītu peļņas sadali.  

UIN likuma 4. panta otrās daļas 3. punkts nosaka, ka ar UIN apliekamo bāzi veido arī ienākumi, kurus nodokļu maksātājs būtu saņēmis, vai izdevumi, kuri nodokļu maksātājam nebūtu radušies, ja komerciālās un finanšu attiecības būtu veidotas vai nodibinātas pēc noteikumiem, kas būtu spēkā starp divām neatkarīgām personām, un ja šo starp saistītām personām (no kurām viena ir nodokļa maksātājs) slēgto darījumu vērtība būtu atbilstoša tirgus cenai (vērtībai). «Uzgrieznītis» savam «māsas» uzņēmumam aizdeva finanšu līdzekļus bez atlīdzības (t.i., netika piemēroti procenti), kas nozīmē, ka netika gūti ienākumi, kas savukārt tiktu gūti, ja darījums tiktu slēgts atbilstoši tirgus cenai.

Tirgus cenas korekcija par visiem gada laikā veiktajiem darījumiem ar saistītām personām kā ar UIN apliekamā bāze ir jāiekļauj finanšu gada pēdējā mēneša deklarācijā. Līdz ar to «Uzgrieznītim» būs jāveic analīze, kādu procenta likmi vajadzēja piemērot, lai darījums tiktu uzskatīts par atbilstošu tirgus cenām, un negūtos procenta ienākumus uzrādīt kā ar UIN apliekamo bāzi finanšu gada pēdējā mēneša deklarācijas 6.5. rindiņā. 

12. Uzņēmums maijā rīko ikgadējo lielāko klientu pasākumu. Par pasākumu uzņēmumam rodas izdevumi par vieslektoru, telpu nomu un uzkodām. Kopējās pasākuma izmaksas ir 4000 EUR plus PVN 840 EUR. 

Tā kā šāda pasākuma mērķis ir nevis reklamēt noteiktas preces, bet veicināt attiecības ar klientiem un uzlabot «Uzgrieznīša» tēlu klientu acīs, tad šis pasākums uzskatāms par reprezentācijas pasākumu. 40% no PVN izmaksām ir atskaitīti priekšnodoklī, līdz ar to kopējās reprezentācijas izmaksas ir 4504 EUR (4000 + 0,6 X 840).  

Tā kā atskaitāmo reprezentācijas un personāla ilgtspējas izdevumu limits, kas tika noteikts iepriekš, ir 8000 EUR, un 5000 EUR no tiem «Uzgrieznītis» jau izmantoja darbinieku pasākumam, tad tikai 3000 EUR no klientu pasākuma izdevumiem ir atskaitāmi, un 1504 EUR veido ar UIN apliekamo bāzi. 1504 EUR ir jādeklarē deklarācijas par 2018. gada pirmo pusgadu 6.1. rindiņā.

Rezultātā 6.1. rindiņas kopsumma ir 2690 EUR. Attiecīgi ar nodokli apliekamā bāze no (..) nosacīti sadalītās peļņas ir 3363 EUR (2690 : 0,8) — deklarācijas 7. rindiņa.  

No 2018. gada 13. februāra  MK noteikumiem Nr. 93:  Deklarācijā summas norāda tikai euro. Summu līdz 49 centiem atmet, bet summu, sākot ar 50 centiem, noapaļo uz augšu līdz vienam euro.  

13. 2018. gada jūnijā noslēdzās tiesvedība, kā rezultātā uzņēmumam ir jākompensē izdevumi 600 EUR apmērā, par ko iepriekšējos gados bija veikti uzkrājumi. 

Tā kā šie uzkrājumi 2017. un iepriekšējos gados netika atskaitīti nodokļu vajadzībām (par uzkrājumiem to izveidošanas brīdī tika palielināts ar nodokli apliekamais ienākums) saskaņā ar UIN likuma pārejas noteikumu 17. un 19. punktu, uzkrājumu samazināšanas brīdī uzņēmums var samazināt ar nodokli apliekamo bāzi par 75% no uzkrājumu samazinājuma. 

Papildus jāņem vērā, ka pārejas noteikumu 18. punkts paredz, ka uzkrājumu pieaugums, kas izveidojies 2017. gadā (starpība starp uzkrājumu apmēru 2017. gada sākumā un beigās), ir atskaitāms tikai no uzņēmumu ienākuma nodokļa apliekamajā bāzē iekļauto dividenžu vai dividendēm pielīdzinātu izmaksu summu. Šādu uzkrājumu summa, ja tāda būtu «Uzgrieznītim», būtu jānorāda atsevišķi deklarācijas 16. rindiņā (tabulā). 

«Uzgrieznīša» gadījumā nodokļa bāzi, kas izveidojušies ar saimniecisko darbību nesaistītu izdevumu rašanās rezultātā 2018. gada pirmajā pusgadā, var samazināt par 450 EUR (600 x 0,75). 

Tādējādi «Uzgrieznītim» 2018. gada pirmajā pusgadā veidosies ar nodokli apliekamā bāze 2913 EUR (3363 - 450) un nodoklis 583 EUR apmērā. Tomēr, tā kā 2018. gada pirmajā pusgadā «Uzgrieznītis» ir samaksājis 750 EUR avansa maksājumus, tad «Uzgrieznītim» neveidosies nodokļa maksājums par 2018. gada pirmo pusgadu un atliks vēl 167 EUR nodokļa pārmaksa, kuru tas varēs izmantot turpmākajos mēnešos, vai, ja to neizdarīs līdz 2018. gada beigām, tad saskaņā ar MK noteikumu Nr. 677 120. punktu pārmaksu varēs saņemt pēc 2019. gada  20. janvāra. 

 

No UIN likuma Pārejas noteikumiem: 

5. Nodokļa maksātājs, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta noteikto avansa maksājumu apmēru par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam, katru mēnesi līdz 20. datumam iemaksā valsts budžetā uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumu (..)  Minētos avansa maksājumus ņem vērā, veicot nodokļa maksājumu, kas aprēķināts saskaņā ar deklarāciju, par taksācijas periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.  

No MK noteikumiem Nr. 677: 

120. Piemērojot likuma pārejas noteikumu 5. punktu, ja avansa maksājums pārsniedz aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli par periodu no 2018. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 31. decembrim, tad, sākot ar 2019. gada  21. janvāri, pārmaksāto uzņēmumu ienākuma nodokli var atmaksāt likuma 17. panta trīspadsmitajā daļā noteiktajā kārtībā. 

*Uzkrājuma summai nav jāpiemēro tabulas 2. ailē minētais koeficients, to piemēros programma.

© 2019 KPMG Baltics AS, Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu