close
Share with your friends

Pārskatītas transfertcenu dokumentācijas prasības

Pārskatītas transfertcenu dokumentācijas prasības

Jaunas transfertcenu dokumentācijas prasības, kuras šobrīd izstrādā Finanšu ministrija un kas būs piemērojamas jau 2018. gada saistīto pušu darījumiem.

Saistītais saturs

Jaunumi transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas regulējumā

Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas Bāzes erozijas un peļņas novirzīšanas (BEPS) rīcības plāna 13. aktivitātes ietvaros tika globāli pārskatītas transfertcenu dokumentācijas prasības. Izmaiņas paredz trīs līmeņu transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu:

1) starptautiskas uzņēmumu grupas pārskats par katru valsti (valsts pārskats, angliski – Country by country report)*,

2) globālā dokumentācija (angliski – Master File),

3) vietējā dokumentācija (angliski – Local File).

Ņemot vērā starptautiskās nodokļu regulējuma tendences un arī nepieciešamību saskaņot likuma “Par nodokļiem un nodevām” normas ar jauno Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumu, plānots, ka Latvijas nodokļu maksātājiem būs jāsagatavo tāda dokumentācija, kā to paredz BEPS 13. aktivitāte. Svarīgi, ka grozījumi būs attiecināmi uz darījumiem, kas veikti, sākot ar 2018. pārskata gadu.

Kam būs pienākums gatavot transfertcenu dokumentāciju?

Par transfertcenu dokumentāciju starptautiskās transfertcenu vadlīnijas uzskata tādu dokumentāciju, kas ietver globālo dokumentāciju, vietējo dokumentāciju un valsts pārskatu. Par to, kādiem uzņēmumiem ir jāsagatavo valsts pārskats, mēs informējām mūsu lasītājus 2017. gada 11. jūlija un 2017. gada 14. novembra publikācijās.

Turpmāk šajā rakstā par topošajām prasībām Latvijā attiecībā uz globālo un vietējo dokumentāciju. Transfertcenu dokumentācija būs obligāti jāsagatavo un jāiesniedz VID 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu pārskata gada beigām tādiem rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām, kas veic darījumus ar:

1) saistītu ārvalstu uzņēmumu;

2) ar uzņēmumu saistītām fiziskām personām;

3) komercsabiedrībām vai personām, ja tās atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās (ofšoru uzņēmumi).

Grozījumi paredz, ka:

— globālo dokumentāciju būs jāsagatavo, ja izpildās vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

— kontrolēto darījumu kopsumma attiecīgajā pārskata gadā pārsniedz EUR 15 milj.;

— nodokļu maksātāja gada apgrozījums pārsniedz EUR 50 milj. un kontrolēto darījumu kopsumma gadā pārsniedz EUR 5 milj.;

— vietējo dokumentāciju, ja kontrolēto darījumu summa gadā pārsniedz EUR 5 milj.

Vietējā dokumentācija būs jāsagatavo 12 mēnešu laikā pēc attiecīgā finanšu gada beigām un jāiesniedz pēc VID pieprasījuma mēneša laikā uzņēmumiem, kas veic darījumus ar iepriekšminētajiem uzņēmumiem un personām tad, ja kontrolēto darījumu summa gadā pārsniedz EUR 250 tūkst., bet nepārsniedz EUR 5 milj.

Ja nodokļu maksātājs veiks darījumus ar saistītu personu (rezidentu) un, ja darījumu komerciālās vai finanšu attiecības pēc izpildītajām funkcijām, uzņemtajiem, kontrolētajiem vai vadītajiem riskiem vai izmantotajiem aktīviem būs ekonomiski saistītas (notiek vienas piegādes ķēdes ietvaros) ar ārvalstu saistītu uzņēmumu, ar uzņēmumu saistītām fiziskām personām vai ofšoru uzņēmumiem, par šādiem darījumiem būs jāsagatavo vietējā dokumentācija, ja kontrolēto darījumu summa gadā pārsniegs EUR 250 tūkst. 

Šādos gadījumos vietējo dokumentāciju varēs iesniegt 90 dienu laikā pēc VID pieprasījuma un VID, pieprasot vietējo dokumentāciju, izvērtēs, vai pieprasīt sagatavot visu vietējo dokumentāciju, vai tikai tās noteiktas daļas. 90 dienu iesniegšanas termiņu būs iespējams pagarināt par 30 dienām, nodokļu maksātājam iesniedzot motivētu lūgumu VID.

Zemāk pievienotajā attēlā esam sagatavojuši apkopojumu par to, kāda veida dokumentācija būs jāsagatavo un jāiesniedz VID, kā arī tās iesniegšanas/sagatavošanas termiņus.

 

*Spēkā no 2018. gada 1. janvāra

transfertcenas
transfertcenas-kpmg-legend

Pašlaik likuma grozījumi neparedz transfertcenu dokumentācijas formātu, ja saistīto pušu darījumu summa nepārsniedz EUR 250 tūkst. Tomēr paredzams, ka dokumentācijas formāts būs līdzīgs kā līdz šim, tas ir, tas sastāvēs no uzņēmuma, nozares, funkcionālās un ekonomiskās analīzes.

Kāda informācija ir jāiekļauj globālajā un vietējajā transfertcenu dokumentācijā?

Pārskatītās transfertcenu dokumentācijas prasībās, salīdzinot ar esošo dokumentācijas formātu, būs jāiekļauj plašāka informācija par visas uzņēmumu grupas darbībām. Dokumentācijas struktūra ir:

 — Globālā dokumentācija, kurā paredzēts ietvert informāciju par visu grupu, tajā skaitā, par saimnieciskās darbības būtību, vispārējo transfertcenu politiku, ienākumu izvietojumu u.c. Globālajā dokumentācijā ietveramo informāciju var iedalīt šādās kategorijās - grupas organizatoriskā struktūra, darbības veidu apraksts,  nemateriālais īpašums, finanšu darījumi,  finanšu un nodokļu saistības;

— Vietējā dokumentācija, kas ietver detalizētāku informāciju par vietējā uzņēmuma kontrolētajiem darījumiem. Dokumentācijā ietvertā informācija papildina globālajā dokumentācijā ietverto un tās mērķis ir pamatot, ka kontrolētajā darījumā piemērotā cena atbilst tirgus cenai. Vietējā dokumentācija satur transfertcenu analīzi par vietējā uzņēmuma kontrolētajiem darījumiem, attiecīgo finanšu informāciju, pamatojumu transfertcenu metodes izvēlei, salīdzināmības analīzi u.c.

Par to, kas būs jāiekļauj globālajā un vietējā transfertcenu dokumentācijā mēs informēsim lasītājus turpmākajos rakstos.

Dokumentācijas atjaunošanas biežums, formāts un valoda

Lai nodrošinātu, ka transfertcenu dokumentācijā piemērotā metodoloģija un darījumu apstākļi būtu aktuāli, transfertcenu dokumentācija būs jāatjauno katru gadu. Tomēr grozījumi paredz arī iespēju, ka dokumentācija, izņemot tajā iekļautie salīdzināmie finanšu dati, jāatjauno reizi trijos gados. Šī grozījumu daļa ir piemērojama, ja transfertcenu metodoloģiju ietekmējošā situācija, piemēram, tirgus apstākļi vai uzņēmuma cenu politika, nav būtiski mainījušies. 

Transfertcenu dokumentācijai būs jābūt pieejamai elektroniskā formātā, kas pieļauj meklēšanas funkciju tekstā. Gadījumā, ja globālā dokumentācija VID tiks iesniegta angļu valodā, VID būs tiesības pieprasīt visas dokumentācijas vai tās daļas tulkojumu latviešu valodā, un nodokļu maksātājam būs pienākums to iesniegt mēneša laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas.

Soda sankcijas

VID būs tiesības piemērot soda naudu līdz 1% no kontrolētā darījuma summas, par kuru nodokļu maksātājam ir pienākums sagatavot transfertcenu dokumentāciju, bet ne vairāk kā EUR 100 tūkst., ja transfertcenu dokumentācija nav iesniegta noteiktajā termiņā, kā arī, ja nodokļu maksātājs ir būtiski pārkāpis transfertcenu dokumentācijas sagatavošanas prasības. 

Audita pabeigšanas termiņš

Likumprojektā paredzēts, ka tad, kad tiek pārbaudīta transfertcenu atbilstība tirgus cenām, uz auditu neattiecas regulējums par audita termiņiem. 

Atbalsts no VID

Interesanti, ka likumprojektā ir paredzētas VID tiesības pieprasīt no nodokļu maksātāja transfertcenu dokumentāciju, lai pārbaudītu transfertcenu korekciju riskus un konsultētu nodokļu maksātāju par iespējamām transfertcenu korekcijām, piedāvātu labprātīgi labot UIN deklarāciju vai arī uzsākt iepriekšēju vienošanos procedūru ar VID. Tas nozīmē, ka VID nebūs jāuzsāk nodokļu kontroles pasākums (audits vai tematiskā pārbaude), lai pieprasītu nodokļu maksātājam iesniegt dokumentāciju.

Sazinieties ar mums

 

Vēlaties sadarboties ar KPMG?

 

loading image Pieprasījums iesniegt piedāvājumu