Latvijā ievieš transfertcenu pārskatu prasības | KPMG | LV
close
Share with your friends

Latvijā ievieš transfertcenu starptautisko uzņēmumu grupas pārskatu prasības

Latvijā ievieš transfertcenu pārskatu prasības

Šī gada 4. jūlijā Ministru Kabinets (turpmāk – MK) pieņēma noteikumu projektu “Starptautiskas uzņēmumu grupas pārskata par katru valsti noteikumi”, ar ko tiek ieviestas prasības no ES Padomes Direktīvas 2016/881, kas groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligātu automātisku informācijas apmaiņu nodokļu jomā un ieviešot automātisku informācijas apmaiņu ar starptautisko uzņēmumu grupas pārskatiem (turpmāk – valstu pārskats). Rakstā aplūkojam galveno, kas būs jāievēro nodokļu maksātājiem un kādas darbības jāveic jau līdz šī gada 31. augustam.

Vecākais Projektu vadītājs, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Latvijā ievieš transfertcenu starptautisko uzņēmumu grupas pārskatu prasības

Kas ir valstu pārskats?

Valstu pārskats ietver informāciju par katra grupas uzņēmuma ieņēmumiem (gan no saistītām, gan nesaistītām pusēm), peļņu, samaksātajiem un uzkrātajiem nodokļu maksājumiem, darbinieku skaitu, kapitālu, nesadalīto peļņu, materiālajiem aktīviem u.c. Papildus tam, valstu pārskats iekļauj informāciju, par katra grupas uzņēmuma uzņēmējdarbības lokāciju un funkcionālo darbības veidu.

Nosacījumi, kuriem iestājoties, ir jāiesniedz valstu pārskats

Latvijas nodokļu maksātājiem paredzēts iesniegt valstu pārskatu, ja tie ietilpst starptautiskā uzņēmumu grupā, kuras konsolidētais apgrozījums pārsniedz EUR 750 miljonus. Izpildoties šim nosacījumam, MK noteikumi paredz detalizētākus nosacījumus par valstu pārskatu iesniegšanu, proti:

—  starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmums, kas ir rezidents nodokļu vajadzībām Latvijā, 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada pēdējās dienas sagatavo un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk – VID) valstu pārskatu;

—  starptautiskas uzņēmumu grupas sastāvā esoša vienība, kura nodokļu vajadzībām ir rezidents Latvijas Republikā, bet nav grupas mātes uzņēmums, sagatavo un sniedz VID valstu pārskatu, ja:

 mātes uzņēmumam nav pienākuma sniegt valstu pārskatu, piemēram, attiecīgajā jurisdikcijā pārskats ir jāiesniedz tikai, sākot ar 2017., ne 2016. taksācijas periodu;

—  ar mātes uzņēmuma valsti nav spēkā esošs kompetentās iestādes līgums, lai dalītos ar valstu pārskatu(a);

—  tas ir aizstājējmātes uzņēmums starptautiskās grupas ietvaros.

Tātad primāri valstu pārskats būs jāiesniedz starptautiskas uzņēmumu grupas mātes uzņēmumam, bet šo pārskatu arī drīkstēs iesniegt jebkurš cits šīs grupas uzņēmums, ja par to attiecīgi vienojas starptautiskās uzņēmumu grupas ietvaros. Gadījumos, ja mātes vai aizstājējmātes uzņēmums būs iesniedzis valstu pārskatu attiecīgajai nodokļu administrācijai un ir dalībvalsts rezidents vai arī tādas valsts rezidents ar ko Latvija ir noslēgusi līgumu par automātisko informācijas apmaiņu ar valstu pārskatiem, Latvijas nodokļu maksātājam atsevišķi nebūs jāiesniedz valstu pārskats VID.

Uz kuru periodu attiecas valstu pārskats un kad tas ir jāiesniedz?

Latvijā valstu pārskata gads sākas 2016. gada 1. janvārī un tas ir jāiesniedz 12 mēnešu laikā pēc pārskata gada pēdējās dienas. Tātad Latvijā šāds pārskats par 2016. finanšu gadu ir jāiesniedz līdz 2017. gada 31. decembrim. Zīmīgi, ka citās valstīs, kuras valstu pārskata iesniegšanas prasības jau ir ieviesušas krietni ātrāk, minētais pārskats ir jāiesniedz tikai no 2017. taksācijas perioda.(b)


Ja Latvijas nodokļu maksātājs kvalificējas valstu pārskata iesniegšanas prasībām, tam ne vēlāk kā pārskata gada pēdējā dienā ir jāpaziņo VID, vai tam ir pienākums sagatavot un iesniegt pārskatu. Ja tam nav pienākums iesniegt valstu pārskatu, nodokļu maksātājs informē VID par valstu pārskata sniedzošo uzņēmumu un tā rezidences valsti. Minēto informāciju par pirmo pārskata gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī, ir jāpaziņo līdz 2017. gada 31. augustam.

Automātiskā apmaiņa ar valstu pārskatiem

VID 15 mēnešu laikā pēc starptautiskas uzņēmumu grupas fiskālā gada pēdējās dienas, uz kuru attiecas pārskats, nodrošinās, ka tas tiek pārsūtīts attiecīgo iesaistīto valstu kompetentajām iestādēm.

VID apmaiņu ar valstu pārskatiem par pirmo pārskata gadu, kas sākas 2016. gada 1. janvārī, veiks 18 mēnešu laikā pēc pārskata fiskālā gada pēdējās dienas, tas ir, sākot ar 2018. gada 1. jūliju.

Kā reaģēt uz valstu pārskatu sagatavošanu?

Tā kā daudzas valstis jau ir ieviesušas valstu pārskatu sagatavošanas prasības par 2016. gadu un ir nostiprinājušas to vietējos normatīvajos aktos, Latvijas nodokļu administrācija ne tikai saņems no, bet arī dalīsies ar attiecīgo valstu pārskatiem ar citām jurisdikcijām jau par 2016. gadu. Tādēļ, VID saņems informāciju par ienākumu un peļņas sadalījumu starp visiem grupas uzņēmumiem, lai novērtētu transfertcenu risku un to, vai uzsākt transfertcenu auditu vai nē.

Lai izvērtētu potenciālos transfertcenu riskus daudznacionālas uzņēmumu grupas ietvaros par 2016. gadu, grupas uzņēmumiem ir jāsaskaņo nepieciešamo informāciju pirms tā tiek iesniegta, piemēram, Latvijas VID. Noteikti būtu vērts pievērst uzmanību, piemēram, vai gūtie ieņēmumi atspoguļo faktisko vērtību tam, ko veic uzņēmumi dažādās nodokļu jurisdikcijās? Vai ir izstrādāta vienota transfertcenu noteikšanas metodoloģija, kas vienlaicīgi iesniedzama dažādu valstu nodokļu administrācijām?

 

(a) Skatīt pilnu valstu sarakstu, kuras ir noslēgušas kompetentās iestādes
līgumu
.

(b) Detalizēts pārskats par valstu pārskatu prasībām.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt