Svarbiausios 2017 m. mokesčių kalendoriaus datos

Svarbiausios 2017 m. mokesčių kalendoriaus datos

2016 m. atnešė reikšmingų pasikeitimų mokesčių administravimo srityje, iš kurių bene svarbiausias yra Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) startas. Tačiau verta prisiminti ir kitus mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie nustato naujas mokesčių deklaravimo ir mokėjimo taisykles 2017 metams.

Autorius

Ignas Ričkus

Mokestinių paslaugų darbo grupės vadovas

KPMG Lietuvoje

El. paštas

Dar nuo 2016 m. spalio 1 d. atsirado naujos prievolės per i.MAS kas mėnesį (arba kas pusmetį) teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenis elektroniniu formatu naudojantis i.SAF posistemiu bei teikti važtaraščius naudojantis i.VAZ posistemiu. Be to, nuo spalio 1 d. deklaracijos VMI teikiamos tik elektroniniu būdu, išskyrus tam tikras išimtis.

Nuo 2017 m. keičiasi įmokų į Garantinį fondą mokėjimo tvarka, didėja valstybinio socialinio draudimo įmokos individualią veiklą vykdantiems bei teikiantiems paslaugas pagal autorines sutartis asmenims, atsiranda naujos socialinio draudimo prievolės gaunantiems tantjemas ar kitą atlygį už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete.

Priėmus Pelno mokesčio (toliau – PM) įstatymo pakeitimus buvo suvienodintos ir supaprastintos mokesčių mokėjimo ir deklaravimo prievolės, t. y. nuo šių metų bus taikoma PM sumokėjimo ir deklaravimo vienos datos taisyklė – 15-ta atitinkamo mėnesio diena.

Žemiau pateikiamame 2017 m. mokesčių kalendoriuje nurodomos svarbiausios su mokesčių deklaravimu ir mokėjimu susijusios datos. Kalendoriuje detalizuojamos tik pagrindinių Lietuvoje mokamų mokesčių prievolės, t. y. gyventojų pajamų mokesčio (toliau - GPM), PM, nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM), PVM, socialinio draudimo įmokų.

Kas mėnesį teikiamos GPM, PVM deklaracijos, akcizų, socialinio draudimo ataskaitos ir įmokos aptariamos tik prie sausio mėn. prievolių ir toliau ši informacija nekartojama.

Calendorius

Pagrindiniai su deklaravimu ir mokėjimu susiję pakeitimai įsigaliosiantys nuo 2017 m. sausio 1 d.:

• Metinė PM deklaracija (forma PLN204) turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15-os dienos (t. y. iki 2017 m. birželio 15 d., jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai), o paskutinio mokestinio laikotarpio – ne vėliau kaip per 30 d. nuo veiklos pabaigos.

• Apskaičiuojant avansinį PM pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, avansinio PM deklaracija bus teikiama: už pirmuosius 6 mėn. – iki kovo 15 d., o už likusius 6 mėn. – iki rugsėjo 15 d. Apskaičiuojant ir deklaruojant avansinį PM pagal numatomą mokestinio laikotarpio PM sumą, deklaracija pateikiama iki kovo 15 d. Avansinis PM turės būti sumokėtas ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 dieną (atitinkamai kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d. ir gruodžio 15 d., jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais). Mokesčių mokėtojai, kuriems nustatytas kitoks (su kalendoriniais metais nesutampantis) mokestinis laikotarpis, 2016 m. prasidėjusio mokestinio laikotarpio avansinį PM deklaruoja ir sumoka 2016 m. galiojančia tvarka.

• Asocijuotų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (forma FR0528) kartu su metine PM deklaracija turi būti pateikiama ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio 6 mėn. 15 dienos (2017 m. birželio 15 d. jei mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai). Paskutinio laikotarpio FR0528 forma kartu su metine PM deklaracija turi būti pateikiama per 30 d. nuo vieneto veiklos pabaigos.

• Dividendų PM deklaracija (forma FR0640) privalo būti pateikiama ne vėliau kaip iki mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį buvo išmokėti ir/ arba gauti dividendai ir/ arba iš neapmokestinto pelno paskirstytas pelnas (ar jo dalis) buvo išmokėtas fiziniams asmenims, 15 dienos.

• Žemės mokestis bus skaičiuojamas nuo visos mokestinės vertės (nebebus taikomas žemės mokestinės vertės mažinimas).

• Duomenys apie kiekvienam nuolatiniam ir nenuolatiniam gyventojui išmokėtas A klasės apmokestinamas ir neapmokestinamas išmokas turės būti nurodomi vieną kartą metuose – FR0573 formoje su priedais (priedai A ir U).

• Pildoma ir mokesčių administratoriui teikiama tik pagrindinė FR0572 formos dalis (be priedų), kurioje nurodoma nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams išmokėtos A klasės pajamos ir nuo jų išskaičiuotas GPM tik bendromis sumomis. FR0572 forma privalės būti teikiama net ir tuo atveju, jeigu per ataskaitinį mėnesį nuolatiniams ir nenuolatiniams gyventojams nebuvo išmokėta jokių A klasės apmokestinamųjų išmokų (tokiu atveju deklaracijos laukeliuose, skirtuose išmokoms ir GPM deklaruoti, turės būti įrašomi nuliai).

• Įmokos į Garantinį fondą už laikotarpius nuo 2017 m. sausio 1 d. mokamos į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas (anksčiau – į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas). Svarbu atkreipti dėmesį, kad draudėjams, teikiant 1-SD, 2-SD, SAM pranešimus prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) reikės pridėti ir 0,2 % dydžio įmokas į Garantinį fondą. Vadinasi, bendra įprastai darbdavio mokamų įmokų Sodrai suma sudarys 31,18% (vietoje 30,98%). Pažymėtina, kad nuo 2017 m. įmokų į Garantinį fondą bazė sutampa su socialinio draudimo įmokų baze, todėl nuo šiol įmokos bus mokamos ir nuo darbuotojams suteiktų apmokestinamųjų pajamų natūra.

• Didėja savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos:
- individualios įmonės savininkams, mažosios bendrijos nariams ar ūkinės bendrijos tikriesiems nariams VSD įmokų tarifas didėja iki 30,8% (iki 32,8% jei senatvės pensijai asmuo kaupia papildomai antros pakopos pensijų fonde);
- VSD įmokos (tik pensijų draudimui, t. y. 23,3% draudėjo dalis ir 3% apdraustojo dalis; papildomai 2% skaičiuojami jei asmuo moka papildomas pensijų įmokas savo lėšomis) skaičiuojamos ir nuo tantjemų ar kito atlygio už veiklą stebėtojų taryboje ar valdyboje, paskolų komitete;
- keičiasi autorinių atlyginimų apmokestinimas: jei autorius nedirba pagal darbo sutartį ir nėra valstybės tarnautojas, įmokos nuo jam išmokėtų sumų skaičiuojamos nuo visų gaunamų pajamų (iki 2017 sausio 1 d. – tik nuo 50 % gautų pajamų);
- Pajamoms iš sporto ar atlikėjo veiklos (kurias gauna nesusiję su draudėju darbo santykiais asmenys) nuo šiol taikomas VSD tarifas yra 29,7% (31,7%, jei senatvės pensijai asmuo kaupia papildomai antros pakopos pensijų fonde). PSD tarifai nesikeičia.

Primename pagrindines gyventojų mokestines prievoles 2017 m.:

• Iki 2017 01 15 (iki 01 16, nes 01 15 yra ne darbo diena) individualią veiklą vykdantys gyventojai Sodrai turi pateikti SAV pranešimą už praėjusį mėnesį tuo atveju, jeigu VSD įmokas apskaičiuoja ir sumoka iš anksto (avansu). Pažymėtina, kad VSD įmokų tarifas 2017 m. didėja iki 29,7% (31,7%, jei senatvės pensijai asmuo kaupia papildomai antros pakopos pensijų fonde). VSD įmokos už verslo liudijimus nuo 2017 m. taip pat didėja iki 99,94 Eur per mėnesį (107,54 Eur jei asmuo dalyvauja papildomame pensijų kaupime), o jos sumokamos iš karto įsigyjant verslo liudijimą (*).

• Iki 2017 01 31 sumokamos individualią veiklą vykdančių asmenų, taip pat asmenų įsigijusių verslo liudijimus VSD ir PSD įmokos (9% nuo minimalios algos, t. y. 34,2 Eur), jei įmokos turi būti mokamos kas mėnesį (*).

• Iki 2017 05 02 gyventojai privalo deklaruoti savo 2016 m. gautas pajamas (įskaitant pajamas pagal verslo liudijimus bei individualios veiklos pajamas), pateikdami metinę GPM deklaraciją (forma GPM308) bei sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir VSD įmokas (papildomai deklaruoti individualios veiklos pajamų Sodrai nereikia).

• Iki 2017 05 02 gyventojai, kuriems yra numatyta prievolė deklaruoti savo turtą, privalo pateikti Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją FR0001.

• Iki 2017 05 02 nuolatiniai Lietuvos gyventojai turės pateikti pranešimą FR0526 apie 2015 ir 2016 m. užsienio valstybių kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigoje atidarytas bei uždarytas elektronines sąskaitas, jeigu metinė tokių sąskaitų apyvarta pasieks 15 tūkst. eurų.

• Iki 2017 11 15 būtina sumokėti žemės mokestį.

• Iki 2017 12 15 gyventojai turi pateikti Fizinio asmens NTM deklaraciją (forma KIT715) ir sumokėti mokestį (taikoma gyventojams, kuriems priklausiančių gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinių (patalpų), žuvininkystės ir inžinerinių statinių bendra mokestinė vertė viršija 220 000 eurų).
 

Svarbiausios mokesčių bei socialinio draudimo įmokų mokėjimo ir deklaravimo datos 2017 m.:

  

SAUSIS

1. Iki 2017 01 15 (iki 01 16, nes 01 15 yra ne darbo diena) pateikiama Dividendų PM deklaracija (forma FR0640) ir sumokamas nuo dividendų mokėtinas PM prie pajamų šaltinio (*), jeigu išmokami ar gaunami dividendai yra apmokestinami;

2. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) pateikiama Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto PM deklaracija (forma FR0313) (*), jeigu išmokos yra apmokestinamos PM prie pajamų šaltinio;

3. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) pateikiama mėnesinė GPM nuo A klasės pajamų deklaracija (forma FR0572). Forma teikiama kas mėnesį (*) iki kito mėnesio 15 dienos;

4. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) sumokamas GPM nuo A klasės pajamų. Mokestis mokamas iki kiekvieno einamojo mėnesio 15 dienos (*), nuo išmokų išmokėtų iki mėnesio 15 dienos;

5. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) sumokamos įmokos į Garantinį fondą į VMI prie FM sąskaitą;

6. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) Sodrai teikiamas pranešimas apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį (forma SAM 03) ir sumokamos VSD įmokos. Pranešimas teikiamas bei įmokos mokamos kas mėnesį iki kito mėnesio 15 dienos;

Nuo vasario mėn. Sodrai teikiama forma SAM 03 (versija 06) deklaruojant ir papildomas įmokas į Garantinį fondą nuo darbuotojams apskaičiuotų pajamų; kartu su VSD įmokomis ta pačia tvarka Sodrai sumokamos ir įmokos į Garantinį fondą (*);

7. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) Sodrai pateikiamas 13-SD (versija 06) pranešimas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto, atlikėjo veiklos ar gaunančius tantjemas/atlygį už jų veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete.

Įmokos nuo tantjemų/atlygio už veiklą stebėtojų taryboje/valdyboje/paskolų komitete mokamos iki kito mėnesio 15 d. Tuo tarpu įmokos už asmenis nuo autorinių atlyginimų ir pajamų iš sporto ar atlikėjo veiklos sumokamos atsiskaitant su jais.

8. Iki 2017 01 15 (iki 01 16) Sodrai pateikiamas SAV pranešimas apie individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario per kalendorinį mėnesį asmeniniams poreikiams išsiimtas lėšų sumas. Tačiau įmokos sumokamos iki einamojo mėnesio pabaigos.

9. Iki 2017 01 20 pateikiami kalendorinio mėnesio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys naudojantis i.SAF (*);

10. Iki 2017 01 20 pateikiami kalendorinio pusmečio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys naudojantis i.SAF;

11. Iki 2017 01 25 pateikiama mėnesinė PVM deklaracija (forma FR0600) ir sumokamas PVM. Deklaracija teikiama ir mokestis mokamas kas mėnesį (*) iki kito mėnesio 25 dienos. Kartu teikiama ir Prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo į kitas Europos Sąjungos valstybes nares ataskaita (forma FR0564), jei yra deklaruotinas tiekimas;

12. Iki 2017 01 25 pateikiama pusmečio PVM deklaracija (forma FR0600) ir sumokamas PVM. Deklaracija teikiama ir mokestis mokamas iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 25 dienos;

13. Iki 2017 01 31 sumokamos įmokos nuo individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario ar ūkinės bendrijos tikrojo nario per kalendorinį mėnesį asmeniniams poreikiams išsiimtas lėšų sumas (*);
 

VASARIS (žr. sausio mėn. (*))

14. Iki 2017 02 01 sumokamas GPM nuo A klasės išmokų, išmokėtų po mėnesio 15 dienos. Mokestis mokamas iki kiekvieno einamojo mėnesio paskutinės dienos (*);

15. Iki 2017 02 15 įmonė pateikia metinę A klasės išmokų nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto GPM deklaraciją (forma FR0573);

16. Iki 2017 02 15 pateikiama metinė NTM deklaracija (forma KIT711) ir sumokamas mokestis bei joje deklaruojamas 2017 m. pirmų trijų ketvirčių (pirmų devynių mėnesių) avansinis NTM;
 

KOVAS (žr. sausio mėn. (*))

17. Iki 2017 03 15 pateikiama avansinio PM deklaracija (forma FR0430), kai avansinis PM apskaičiuojamas už pirmuosius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius pagal praėjusių metų veiklos rezultatus arba jeigu apskaičiuojamas pagal numatomą mokestinio laikotarpio PM sumą;

18. Iki 2017 03 15 sumokamas avansinis PM už pirmą ketvirtį;

19. Iki 2017 03 15 sumokamas avansinis NTM už pirmą ketvirtį;
 

BALANDIS (žr. sausio mėn. (*))

  

GEGUŽĖ (žr. sausio mėn. (*))

20. Iki 2017 05 02 gyventojai privalo deklaruoti savo pajamas, pateikti metinę GPM deklaraciją (forma GPM308) ir sumokėti GPM;

BIRŽELIS (žr. sausio mėn. (*))

21. Iki 2017 06 15 pateikiama Metinė PM deklaracija (forma PLN204), jei vieneto mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai ir sumokamas PM. Kartu teikiama ir ataskaita apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančius vienetus bei asmenis (forma FR0438) bei asocijuotųjų asmenų tarpusavio sandorių arba ūkinių operacijų ataskaita (forma FR0528);

22. Iki 2017 06 15 sumokamas avansinis PM už antrą ketvirtį;

23. Iki 2017 06 15 sumokamas avansinis NTM už antrą ketvirtį;

LIEPA (žr. sausio mėn. (*))

24. Iki 2017 07 20 pateikiami kalendorinio pusmečio gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registro duomenys naudojantis i.MAS;

25. Iki 2017 07 25 pateikiama pusmečio PVM deklaracija (forma FR0600) ir sumokamas PVM. Deklaracija teikiama ir mokestis mokamas iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 25 dienos;

RUGPJŪTIS (žr. sausio mėn. (*))

  

RUGSĖJIS (žr. sausio mėn. (*))

26. Iki 2017 09 15 pateikiama avansinio PM deklaracija (forma FR0430), kai avansinis PM apskaičiuojamas už paskutinius šešis mokestinio laikotarpio mėnesius pagal praėjusių metų faktiškai apskaičiuotą veiklos rezultatą;

27. Iki 2017 09 15 sumokamas avansinis PM už trečią ketvirtį;

28. Iki 2017 09 15 sumokamas avansinis NTM už trečią ketvirtį;
 

SPALIS (žr. sausio mėn. (*))

  

LAPKRITIS (žr. sausio mėn. (*))

29. Iki 2017 11 15 sumokamas žemės mokestis;

GRUODIS (žr. sausio mėn. (*))

30. Iki 2017 12 15 sumokamas avansinis PM už ketvirtą ketvirtį;

31. Iki 2017 12 15 gyventojai turi pateikti Fizinio asmens (šeimos) NTM deklaraciją (forma KIT715) ir sumokėti mokestį.


(*) – Mokestis mokamas ir deklaracija teikiama kas mėnesį (jei yra prievolė)
 

© 2022 „KPMG Baltics“, UAB yra Lietuvos ribotos atsakomybės įmonė, priklausanti Jungtinės Karalystės privačios ribotos atsakomybės įmonės KPMG International Limited vadovaujamam nepriklausomų KPMG įmonių narių pasauliniam tinklui.

 

Daugiau informacijos apie KPMG pasaulinės organizacijos struktūrą rasite adresu https://home.kpmg/governance.

Susisiekite su mumis

 

Norite dirbti su KPMG?

 

loading image Pasiūlymo užsakymas