close
Share with your friends

IBR

IBR

Tilgangur IBR er að veita kröfuhöfum og/eða eigendum hlutlaust mat á stöðu félagsins, framtíðarmöguleikum og lykilþáttum í rekstri.

Tilgangur IBR er að veita kröfuhöfum og/eða eigendum hlutlaust mat á stöðu félagsins.

Umfang IBR

IBR er ekki ósvipuð blöndu af viðskipta- og fjárhagsáreiðanleikakönnunum. Við gerð hennar fer fámennur hópur reynslumikilla starfsmanna KPMG yfir helstu fleti rekstrarins með stjórnendum félagsins ásamt því að vinna úr þeim rekstar- og fjárhagsgögnum sem tiltækar eru. Úttektirnar beinast helst að fjórum grunnþáttum þó áherslur séu mjög mismunandi eftir verkefnum og þörfum viðskiptavinarins.

Greiðslustaða félagins. Við slíka greiningu eru áætlanir stjórnenda um sjóðsstreymi  og fjárflæði til skamms tíma metnar og helstu niðurstöður dregnar fram og kynntar. Einnig eru frávik eldri áætlana frá rauntölum metnar og mat lagt á getu stjórnenda til að stýra stöðu handbærs fjár með það að markmiði að félagið geti staðið við skuldbindingar. 

Rekstur og stjórnun. Metnar eru lykilbreytur sem stjórnendur nota til að fylgjast með og stjórna rekstrinum. Skoðað er sögulegt tekju- og kostnaðarmynstur og það metið hvort frekara svigrúm sé til að auka framlegð. Stöku sinnum reynist einnig mikilvægt að gera gróft mat á hagkvæmni og skilvirkni helstu verkferla. 

Fjárhagur og áætlanir. Lagt er mat á áætlanagerð félagsins og helstu forsendur metnar. Við þá yfirferð eru gæði og áræðanleiki stjórnendaupplýsinga skoðuð og bent er á tækifæri til endurbóta þar sem þau finnast. 

Markaður. Velt er upp spurningum eins og hvar fyrirtækið staðsetji sig á markaði, hverjir helstu áhrifaþættir þess markaðar séu og hver líkleg framtíðarþróun hans sé. Verkefnin eru klæðskerasniðin að þörfum hverju sinni og því koma oft aðrir þættir til skoðunar eins og verðmat á rekstrinum, mat á seljanleika og sérstakar úttektir á einstökum atriðum.

IBR verkefnin eru unnin náið með verkkaupa og honum haldið vel upplýstum um gang verksins með áfangaskýrslum.   

IBR skýrsla

Niðurstaðan, sem sett er fram í skýrslu, er hlutlaust mat óháðs aðila á rekstri, stjórnun og horfum ásamt því að lagðar eru fram tillögur að úrbótum þar sem þeirra er þörf.

  • Skýrslan er mikilvægt tæki fyrir eigendur og kröfuhafa til að átta sig á núverandi stöðu og til að marka skýra stefnu til framíðar. 
  • Skýrslan er hlutlaust mat á núverandi stöðu félags, fjárhagi, rekstri og stjórnun og skipulagi. 
  • Skýrslan felur í sér tillögur ef þörf er á breytingum í rekstri, stjórnskipulagi, stefnumótun eða fjármálum. 
  • Niðurstaða skýrslunnar er grunnur til að leggja mat á fjárþörf félagsins, verðmæti þess og jafnframt grunnur til þess að leggja mat á hvaða aðgerða / breytinga er þörf á svo félagið sé seljanlegt ef fyrirhugað er að setja félagið í söluferli. 
  • Skýrslan nýtist í áreiðanleikakönnun seljanda og/eða sölugögn ef ákveðið verður að leita eftir nýjum hluthöfum.

Hafðu samband

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Óska eftir tilboði