close
Share with your friends

NF-2017-04 - Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Novi Zakon o sprječavanju pranja novca

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Zakon“), objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

1000

Related content

NF04

Hrvatski Sabor je 8. studenog 2017. godine izglasao novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma („Zakon“), objavljen u Narodnim novinama br. 108/17, koji stupa na snagu 1. siječnja 2018. godine.

 Novim Zakonom se usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s odredbama Četvrte EU direktive o sprječavanju pranja novca (Direktiva (EU) 2015/849).   U nastavku donosimo neke od ključnih izmjena koje novi Zakon uvodi:

  •      Novim Zakonom nije značajnije promijenjen popis subjekata koji su obveznici provedbe mjera za sprječavanje pranja novca, a za neke subjekte je smanjen opseg usluga za koje postoji obveza provedbe mjera za sprječavanje pranja novca. Primjerice,u odnosu na dobrovoljne mirovinske fondove te mirovinska osiguravajuća društva, novim Zakonom je obuhvaćen samo onaj dio poslovanja koji se odnosi na izravne jednokratne uplate osoba u takva društva i društva za dokup mirovine. Također, odvjetnici i javni bilježnici su sada obvezni provoditi mjere za sprječavanje pranja novca samo kad, između ostalog, strankama pružaju usluge vezane uz kupnju ili prodaju nekretnina, upravljanje imovinom u vlasništvu stranke, otvaranje bankovnih računa i osnivanje trgovačkih društva u ime stranaka. Novi Zakon izričito propisuje da je HBOR obveznik provođenja mjera, radnje i postupaka za sprječavanje pranja novca;   -          Novi Zakon detaljnije propisuje da prilikom izrade procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma, obveznici moraju uzeti u obzir čimbenike koji se odnose na geografsko područje stranke, proizvode/usluge te kanale dostave;   -          Obveza provođenja mjera dubinske analize stranke je proširena na svaku povremenu transakciju koja predstavlja prijenos novčanih sredstava u vrijednosti većoj od 1.000,00 eura   -          Prag o kojem ovisi postojanje obveze provođenja mjera dubinske analize stranke prilikom pružanja usluga igara na sreću je snižen na vrijednost od 15.000,00 kuna ili veću;   -          Pravna ili fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smije primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kuna i većoj;   -          Obveznici provođenja mjera za sprječavanje pranja novca dužni su obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o svakoj gotovinskoj transakciji u vrijednosti od 200.000,00 kuna i većoj;   -          Novi Zakon proširuje zahtjev za provođenjem mjera pojačane dubinske analize stranke te se odnosi i na stranke iz  visokorizičnih država, kao i stranke koje obavljaju transakcije u vezi s dionicama na donositelja;   -          Proširena je definicija politički izloženih osoba te uključuje fizičke osobe koje djeluju ili su u proteklih 12 mjeseci djelovale na istaknutoj javnoj dužnosti uključujući, između ostalog, predsjednike država i predsjednike vlada, ministre i njihove zamjenike; članove izabranog zakonodavnog tijela, članove upravnih tijela političkih stranaka, članove savjeta središnjih banaka, suce vrhovnih ili ustavnih sudova, članove uprave međunarodnih organizacija, gradonačelnike, itd.;   -          Novi Zakon predviđa uspostavu Registra stvarnih vlasnika koji će operativno voditi Financijska agencija (FINA);   -          Maksimalni iznos novčane kazne za kršenje odredbi Zakona je povećan sa 750.000,00 kuna na 1.000.000,00 kuna.   Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate Marinelu Mostić, stručnjaka certificiranog od strane međunarodne Udruge certificiranih stručnjaka za sprječavanje pranja novca.   Marinelu možete kontaktirati na broj telefona +385(0)1 5390 160, ili na e-mail mmostic@kpmg.com.   Vrh The new Law on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing   The new Law on Prevention of Money Laundering and Terrorism Financing was passed by the Croatian Parliament on 8 November 2017 (“the AML Law”), published in the Official Gazette No. 108/17, and comes into effect on 1 January 2018.   The new AML Law incorporates into the Croatian legislature the provisions of the Fourth EU Directive on Anti-money Laundering (Directive (EU) 2015/849).   We set out below some of the key novelties introduced by the new AML Law:   -          The list of those who fall within the ambit of the AML Law has not changed significantly, in relation to some parties the scope of services for which there is an obligation to apply anti-money laundering measures has been reduced. For example, in relation to pension insurance, only those services related to transactions involving single pension contributions, and transactions related to purchase of outstanding pension entitlements are covered by the new law. Similarly, lawyers and public notaries are only required to undertake AML measures when inter alia providing services related to purchase and sale of real estate, managing of clients’ property, opening bank accounts on behalf of clients, registering companies on behalf of clients. It should be noted that the HBOR has been specifically listed as being  required to comply with the provisions of the AML Law;   -          The new AML Law specifically prescribes that in assessing a client risk, it is necessary to consider geographical and product/ service risks, as well as delivery channel risks;   -          The requirement of undertaking due diligence has been extended to electronic transfers of funds in excess of EUR 1,000;   -          The threshold for due diligence for transactions involving games of chance has been lowered to HRK 15,000 or more;   -          Business persons carrying on registered transactions on the territory of Croatia must not receive or make payments in cash of HRK 75,000 or more;   -          Those who fall within the ambit of the AML Law must report cash transaction of HRK 200,000 or more to the Financial Intelligence Unit organized with the Ministry of Finance;   -          The new AML Law specifically expands the requirement of performing enhanced due diligence to include clients from high risk jurisdictions, as well as transactions with bearer shares;   -          The definition of politically exposed persons has been extended to include physical persons that are presently or were in the last 12 months performing prominent public functions inclusive of inter alia country presidents and prime ministers, other ministers and their deputies; as well as, members of legislature, governing members of political parties, members of central bank management, appellate and constitutional court judges, members of management of international organizations, mayors of cities, etc.;   -          The new AML Law foresees establishment of the Register of Ultimate Beneficial Ownership to be maintained by the Croatian Financial Agency (FINA);   -          The maximum penalties for non-compliance have been increased from HRK 750,000 to HRK 1,000,000.   For further information and assistance, please contact Marinela Mostić, a certified specialist by the international Association of Anti-Money Laundering Specialists.   Marinela’s contact details are:  Telephone number: +385(0)1 5390 160, e-mail mmostic@kpmg.com. Top                                                    

 

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal