Κίνδυνος ρευστότητας

Κίνδυνος ρευστότητας

Βοηθάμε τους πελάτες να διαχειρίζονται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας ώστε να μπορέσουν να διατηρήσουν προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού

Βοηθάμε τους πελάτες να διαχειρίζονται ενεργά τον κίνδυνο ρευστότητας...

Οι οργανισμοί χρειάζονται επίπεδα ρευστότητας αρκετά υψηλά ώστε να εκπληρώνουν τις ταμειακές τους υποχρεώσεις και αρκετά χαμηλά ώστε να επωφεληθούν από τυχόν επενδυτικές ευκαιρίες. Καθώς οι πηγές χρηματοδότησης γίνονται όλο και πιο ασταθείς και δαπανηρές, η ενεργός διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας επιτρέπει στους οργανισμούς να διατηρήσουν προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. 

Η θέσπιση ενός κατάλληλου πλαισίου διαχείρισης και ελέγχου κινδύνου ρευστότητας και η εφαρμογή ενός προηγμένου συστήματος διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας, είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου αυτού. 

Η KPMG μπορεί να παρέχει υποστήριξη τους οργανισμούς στις ακόλουθες περιοχές:

Πλαίσιο Διαχείρισης και Ελέγχου Κινδύνου Ρευστότητας 

Η θέσπιση του κατάλληλου πλαισίου είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική διαχείριση και τον έλεγχο του κινδύνου ρευστότητας. Μπορούμε να καθορίσουμε μια ανεξάρτητη διαδικασία ελέγχου κινδύνου ρευστότητας, ώστε η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας να προσομοιάζει με εκείνη των λοιπών κινδύνων, η οποία να περιλαμβάνει τα εξής:

  • ανάπτυξη εξειδικευμένων μεθοδολογιών 
  • διαδικασίες καθορισμού ορίων 
  • ανεξάρτητη παρακολούθηση και παραγωγή αναφορών κινδύνου ρευστότητας και χρήσης ορίων 

Οι διαδικασίες και οι μεθοδολογίες από τις οποίες αποτελείται το πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου κινδύνου ρευστότητας καταγράφονται και θα παράγονται τα εξής έγγραφα, ικανοποιώντας ταυτόχρονα και τις πιο πρόσφατες κανονιστικές απαιτήσεις:

  • Πολιτική διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 
  • Πλαίσιο ορίων και δείκτες ρευστότητας
  • Σχέδιο χρηματοδότησης και σχέδιο χρηματοδότησης εκτάκτου ανάγκης 

Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνου Ρευστότητας 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας της KPMG έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Περιβάλλον δεδομένων σχεδιασμένο ώστε να παρέχει / δημιουργεί τα απαιτούμενα δεδομένα για την παραγωγή αναφορών και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας 
  • Διαδικτυακή εφαρμογή η οποία συμπεριλαμβάνει τις απαραίτητες οθόνες για τη διαχείριση των παραμέτρων ρευστότητας (παραγωγή χρηματοροών, σενάρια προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων) 
  • Περιβάλλον παραγωγής αναφορών και εφαρμογής σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων 

Funds transfer pricing

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Βασιλείας ΙII, οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θα πρέπει να διαθέτουν έναν επαρκή μηχανισμό για την εσωτερική κατανομή κόστους / ωφέλειας της διατήρησης ρευστότητας, ο οποίος να υποστηρίζεται, όπου αυτό απαιτείται, από έναν μηχανισμό Funds Transfer Pricing. Η KPMG μπορεί να παρέχει υποστήριξη στην εφαρμογή υποδειγμάτων και μεθοδολογιών Funds Transfer Pricing.

Τα πλεονεκτήματα της υιοθέτησης μιας τέτοιας προσέγγισης είναι η αυξημένη διαφάνεια στην περιοχή του κινδύνου ρευστότητας, η εναρμόνιση των επιχειρησιακών στόχων με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και η μεταφορά του συνόλου του κινδύνου ρευστότητας σε μια κεντροποιημένη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας