Πιστωτικός κίνδυνος

Πιστωτικός κίνδυνος

Bοηθούμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη δημιουργία ενός ειδικά προσαρμοσμένου πλαισίου διακυβέρνησης, διαχείρισης και παραγωγής αναφορών κινδύνου

Bοηθούμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στη δημιουργία ενός ειδικά προσαρμοσμένου...

Με τις αγορές πιστωτικών προϊόντων να υφίστανται ραγδαία ανάπτυξη, αλλαγές αλλά και απειλές ορισμένες φορές, και με τη Βασιλεία ΙIΙ να δίνει αυξημένη έμφαση στο εποπτικό κεφάλαιο, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ανάγκη εντοπισμού, υπολογισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου, τόσο στο σύνολο του χαρτοφυλακίου, όσο και σε επί μέρους συναλλαγές. 

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει τους πελάτες της να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον πιστωτικό κίνδυνο μέσω της παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών: 

Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων

Μπορούμε να βοηθήσουμε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιώντας τα διάφορα εργαλεία, μοντέλα και διαδικασίες που υπάρχουν διαθέσιμα, στη δημιουργία ενός ειδικά προσαρμοσμένου πλαισίου διακυβέρνησης, διαχείρισης και παραγωγής αναφορών κινδύνου. 

Συστήματα διαβάθμισης και πιστοληπτικής αξιολόγησης 

Χρησιμοποιούμε εξελιγμένες στατιστικές, και άλλες, τεχνικές προκειμένου να αναπτύξουμε και να εφαρμόσουμε συστήματα αξιολόγησης προσαρμοσμένα σε ένα ευρύ φάσμα πελατών. 

Αναμενόμενη ζημία 

Η ολοκληρωμένη μας προσέγγιση αναφορικά με την αναμενόμενη ζημία, η οποία έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι συνεπής με την Προσέγγιση Εσωτερικών Διαβαθμίσεων της Βασιλείας ΙIΙ, περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την πιθανότητα αθέτησης, το άνοιγμα τη στιγμή της αθέτησης, την αξία των εξασφαλίσεων και τη ζημία δεδομένης της αθέτησης ακάλυπτων απαιτήσεων. 

Διαχείριση καλυμμάτων 

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στον ανασχεδιασμό και τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης καλυμμάτων, στην εξεύρεση κατάλληλου λογισμικού για την υποστήριξη αυτών των διαδικασιών και στην ανάπτυξη του τρόπου κατανομής των εξασφαλίσεων στα διάφορα ανοίγματα. 

Υποδείγματα διαχείρισης χαρτοφυλακίου και οικονομικού κεφαλαίου 

Μπορούμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να προσδιορίσουν το οικονομικό κεφάλαιο το οποίο είναι απαραίτητο βάσει του προφίλ κινδύνου τους. Παρέχουμε επίσης εργαλεία μέτρησης της απόδοσης με βάση τον κίνδυνο, εργαλεία υλοποίησης σεναρίων ακραίων καταστάσεων και προσφέρουμε συμβουλές σχετικά με την επιλογή και την εφαρμογή υποδειγμάτων διαχείρισης χαρτοφυλακίου. 

Σχεδιασμός συστήματος πιστωτικών ορίων

Παρέχουμε συμβουλές στους πελάτες μας αναφορικά με το σχεδιασμό συστημάτων πιστωτικών ορίων που ενσωματώνονται στη διαχείριση των κεφαλαίων των τραπεζών, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο, στην ευθυγράμμιση του πραγματικού τους πιστωτικού κινδύνου και της ικανότητάς τους να τον απορροφήσουν.

Αναθεώρηση πιστωτικής πολιτικής και ανασχεδιασμός διαδικασιών 

Μπορούμε να αξιολογήσουμε τις πιστοδοτικές σας διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί ότι βρίσκονται σε συμφωνία με τους συνολικούς σας στόχους, να προτείνουμε το κατάλληλο πλαίσιο αναφορών και να βοηθήσουμε στη διασφάλιση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των εσωτερικών συστημάτων μέτρησης των κινδύνων. 

 

Συνδεθείτε μαζί μας