Νέος νόμος 4714/2020

Νέος νόμος 4714/2020

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου 4714/2020 που ψηφίστηκε πρόσφατα.

1000
Picture of Christos Krestas

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Email

Δημοσιεύτηκε ο νέος νόμος 4714/2020 με τίτλο «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις».

Σε αυτή την έκδοση: 

  • Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

  • Φορολογία Δωρεών και Γονικών Παροχών

  • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

  • Αλλαγές στην Έμμεση Φορολογία

  • Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  • Μηχανισμοί Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

  • Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για Δηλωτέες Διασυνοριακές Ρυθμίσεις

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά