Green Bonds - πράσινα μέσα χρηματοδότησης κοινωνικά υπεύθυνων έργων

Green Bonds - πράσινα μέσα χρηματοδότησης

Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, τι είναι τα πράσινα ομόλογα («Green Bonds») που όλο και περισσότερο ακούμε και πως μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας μας;

1000
Picture of George Raounas

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Δημοσίου Τομέα

KPMG στην Ελλάδα

Email

Άρθρο από τον Ράλλη Ρετέλα, Supervising Senior Advisor, Συμβουλευτικό τμήμα, KPMG στο 40ο τεύχος του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (HIIA Newsletter)

Θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί, τι είναι τα πράσινα ομόλογα («Green Bonds») που όλο και περισσότερο ακούμε και πως μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας μας; Η κεντρική ιδέα των Green Bonds και γενικότερα των Social Bonds1 που κυκλοφορούν στις χρηματιστηριακές αγορές είναι ουσιαστικά οι επενδύσεις κεφαλαίων σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα έργα («projects») που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς ανά τον κόσμο.

Παραδείγματα τέτοιων έργων είναι η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού ή ακόμα και η υλοποίηση μιας καινοτόμου ιδέας με περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όπως η περίπτωση της Apple για την αποδοτικότερη ανακύκλωση των υλικών από απαξιωμένες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η δυναμική που παρουσιάζουν σήμερα τα Green Bonds αποτυπώνεται στην έκδοση του «Climate Bonds Initiative» με τίτλο: «Green Bonds: The State of the market 20182». Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτής, η αθροιστική έκδοση πράσινων ομολόγων, από το 2007 έως σήμερα, ξεπερνά τα USD 520 δισ.. Η ισχυρή ζήτηση που εμφανίζεται από πλευράς επενδυτών και κυβερνήσεων, λόγω και της συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, εκτοξεύουν τις εκτιμήσεις των εκδόσεων για το τρέχον έτος στα USD 250 δισ. Το 2018 το αντίστοιχο ποσό ανήλθε σε USD 168 δισ.

Παγκοσμίως, οι 5 μεγαλύτερες χώρες - εκδότες πράσινων ομολόγων το 2018 ήταν οι: ΗΠΑ, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ η Ευρώπη ήταν πρώτη στον ρυθμό αύξησης εκδόσεων τέτοιων ομολόγων. Τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν ώστε συγκεκριμένοι κλάδοι της εθνικής οικονομίας να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές και ταυτόχρονα να υποστηρίξουν την έξοδο της χώρας στις αγορές. Παράδειγμα αποτελεί για την Ελλάδα η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου, τον Οκτώβριο του 2019, από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ύψους EUR 150 εκ. για σκοπό ανάπτυξης, κατασκευής και λειτουργίας μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί σημαντική περιοχή ενδιαφέροντος. Λαμβάνοντας υπόψη τη στενότητα πόρων που πολλοί δήμοι και περιφέρειες αντιμετωπίζουν, θα μπορούσαν να αναζητήσουν επιπλέον χρηματοδότηση μέσω των Green Bonds προκειμένου να επιτύχουν βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών τους. Τα ανωτέρω μπορούν να επιτευχθούν, εφόσον πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις έκδοσης και χαρακτηρισμού των συγκεκριμένων ομολόγων ως πράσινα (π.χ. Climate Bonds Standard, Green Bond Principles κ.α.).

Παραδείγματα πόλεων/ δήμων και οργανισμών κοινής ωφέλειας που έχουν επιτυχώς χρησιμοποιήσει τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία, και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στη χώρα μας για αντίστοιχους σκοπούς, είναι τα ακόλουθα:

  • Στη Νότια Αφρική, η πόλη του Cape Town το 2017 εξέδωσε ομόλογο ύψους USD 75 εκ. με στόχο να προβεί στην υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή μέσω έργων αναβάθμισης των κτηριακών της εγκαταστάσεων, συστημάτων διαχείρισης των υδάτινων πόρων, επεξεργασίας αστικών λυμάτων καθώς και αποκατάστασης-προστασίας των παράκτιων δομών.
  • Το 2014, η Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Columbia των ΗΠΑ εξέδωσε ομόλογο ύψους USD 350 εκ. για τη μερική χρηματοδότηση του έργου βελτίωσης των υποδομών διαχείρισης και απόθεσης των λυμάτων. Η παραπάνω έκδοση ήταν ιστορικής σημασίας μιας και ήταν η πρώτη στην ιστορία των ΗΠΑ.
  • Η σουηδική πόλη του Gothenburg ήταν η πρώτη πόλη που εξέδωσε το 2013 πράσινο ομόλογο και έκτοτε επανέκδωσε και άλλα μέχρι το 2017 για διάφορα έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, μεταξύ των οποίων: χρήση ηλεκτρικών ΙΧ, ποδηλατόδρομοι, ενεργειακά αποδοτικοί σηματοδότες,
    τηλεθέρμανση, πεζοδρομήσεις και δενδροφυτεύσεις.
  • Η Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης, μέσω ενός πλαισίου δεσμεύσεων που έχει αναπτύξει για τη βιωσιμότητα, μπορεί να εκδίδει πράσινα ομόλογα. Τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται από τα ομόλογα διατίθενται για περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την προστασία των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων. Παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων αποτελούν τα έργα προσιτής κοινωνικής στέγασης, παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης σε νέους και ενσωμάτωση των ευάλωτων ομάδων, αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας και ενίσχυση του τοπικού συστήματος υγείας.

Τέλος, με γνώμονα πάντα την προώθηση του «κοινού καλού», γίνεται αντιληπτό από τα προαναφερθέντα παραδείγματα πως, άμεσα ή έμμεσα, τα πράσινα χρηματοοικονομικά εργαλεία, μέσω των κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνων έργων που χρηματοδοτούν, μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη επτά3 από τους δεκαεπτά Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ-Sustainable Development Goals) του ΟΗΕ. Οι στόχοι αυτοί είναι οι ακόλουθοι: 6-Καθαρό νερό και αποχέτευση, 7-Φθηνή και καθαρή ενέργεια, 9-Βιομηχανία,καινοτομία και υποδομές, 11-Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, 13-Δράση για το κλίμα, 14-Ζωή στο νερό και 15-Ζωή στη στεριά.

1 διεθνώς, πέραν του όρου πράσινο ομόλογο απαντώνται εναλλακτικά και οι όροι κοινωνικό (social) ή βιώσιμο (sustainable) ομόλογο ή ομόλογα προσανατολισμένα στην επίτευξη των στόχων (βλ. SDG) του ΟΗΕ καθώς η ουσία των παραπάνω χρηματοοικονομικών εργαλείων είναι παρόμοια.

2 https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-state-market-2018 (πρόσβαση: 8/12/2019).

3 https://www.climatebonds.net/resources/reports/green-bonds-bridge-sdgs (πρόσβαση: 8/12/2019).

© 2022 KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 

Συνδεθείτε μαζί μας