close
Share with your friends

Φορολογικός Οδηγός Απρίλιος 2019

Φορολογικός Οδηγός Απρίλιος 2019

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, συντάξαμε τον παρακάτω πίνακα υποχρεώσεων που περιλαμβάνει τις συχνότερα απαντώμενες φορολογικές υποχρεώσεις, και οπωσδήποτε δεν αποτελεί πλήρη οδηγό φορολογικών υποχρεώσεων της επιχείρησής σας.

1000
Picture of Constantinos Zafiris

Γενικός διευθυντής, Επικεφαλής Υπηρεσιών Λογιστηρίου & Μισθοδοσίας

KPMG στην Ελλάδα

Email

Σχετικό περιεχόμενο

Παρακρατούμενοι Φόροι

Για ποσά φόρων που παρακρατήθηκαν τον Φεβρουάριο

Μέχρι 30 Απριλίου

 • Υποβολή δήλωσης για το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στο εισόδημα από: 
  • Μερίσματα
  • Τόκους
  • Δικαιώματα, εφόσον ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει την φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Τα παραπάνω ποσά παρακρατηθέντων φόρων αποδίδονται μέχρι την 30 Απριλίου.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι ευνοϊκότεροι συντελεστές παρακράτησης των διμερών συμβάσεων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας, απαιτείται να έχει αποστείλει ο αλλοδαπός δικαιούχος το σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει τη φορολογική του κατοικία. 

Αντίστοιχα, προκειμένου να μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις των ευρωπαϊκών οδηγιών όπως έχουν ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο, και να μην παρακρατηθεί φόρος στην καταβολή μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων, εφόσον ο δικαιούχος είναι αλλοδαπός απαιτείται μαζί με την υποβολή της μηδενικής δήλωσης η συνυποβολή σχετικού πιστοποιητικού που αποδεικνύει τη φορολογική του κατοικία. 

Μέχρι 30 Απριλίου 

 • Yποβολή δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Μισθούς προσωπικού
  • Εισφορά Αλληλεγγύης
  • Αμοιβές μελών ΔΣ
  • Αποζημίωση του Ν. 2112/1920 λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.
  • Αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Μέχρι 22 Απριλίου

 • Παράταση υποβολής δήλωσης και απόδοση του φόρου που παρακρατήθηκε τον Ιανουάριο στις παρακάτω περιπτώσεις:
  • Μισθούς προσωπικού
  • Εισφορά Αλληλεγγύης
  • Αμοιβές μελών ΔΣ
  • Αποζημίωση του Ν. 2112/1920 λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας ή για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης η οποία συνδέει το φορέα με το δικαιούχο της αποζημίωσης.
  • Αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο ή αλλοδαπή νομική οντότητα που δεν είναι φορολογικός κάτοικος κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ..

Άλλες προθεσμίες

Μέχρι 20 Απριλίου

 • Απευθείας ηλεκτρονική υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος των συναλλαγών μηνός Μαρτίου (εισπράξεις και πληρωμές πάσης φύσεως) μεταξύ νομικών προσώπων που λειτουργούν στην Ελλάδα και μη κατοίκων.

Μέχρι 22 Απριλίου

 • Υποβολή μέσω του συστήματος TAXISNET της κατάστασης για τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων μέσα στο πρώτο ημερολογιακό τρίμηνο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2019).

Μέχρι 22 Απριλίου

 • Παράταση υποβολής των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013 για το ημερολογιακό έτος 2018, για όλους τους υπόχρεους ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων από τις διατάξεις ΦΠΑ και λοιπών έμμεσων φόρων και τελών

Μέχρι 15 Απριλίου

 • Καταβολή χαρτοσήμου για δάνεια που συνάφθηκαν και καταχωρήθηκαν στα λογιστικά βιβλία εντός του μηνός Μαρτίου μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών εταιρειών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών εταιρειών, καθώς και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών και οποιουδήποτε τρίτου. 

Μέχρι 30 Απριλίου

 • Υποβολή αρχικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) μέσω του συστήματος TAXISNET με τον οποίο δηλώνονται τα τιμολογηθέντα εντός του Μαρτίου ποσά ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου των άλλων κρατών μελών της Ε.Ε. για αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών καθώς και για παροχή ή λήψη υπηρεσιών.
 • Υποβολή των αρχικών εμπρόθεσμων χρεωστικών, πιστωτικών ή μηδενικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ Μαρτίου στον δικτυακό κόμβο TAXISNET και καταβολή του οφειλόμενου φόρου των χρεωστικών δηλώσεων.
 • Ο διακανονισμός ΦΠΑ παγίων και ο υπολογισμός pro-rata για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018 θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ Μαρτίου.
 • Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών που πραγματοποιήθηκαν το Μάρτιο. Η υποχρέωση υποβολής υφίσταται εφόσον η αξία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών έχει υπερβεί το κατώφλι εξομοίωσης, το οποίο για το έτος 2019 έχει καθοριστεί στο ύψος των EUR 150 000 για τις αφίξεις και EUR 90 000 για τις αποστολές.

Υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά ταμεία και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας

Μέχρι 12 Απριλίου

 • Παράταση υποβολής της Α.Π.Δ. για τη μισθολογική περίοδο Φεβρουαρίου για τους αμειβόμενους με τίτλο κτήσης.

Μέχρι 30 Απριλίου

 • Πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών ΕΦΚΑ και λοιπών ασφαλιστικών ταμείων μισθολογικής περιόδου Μαρτίου.
 • Υποβολή της Α.Π.Δ. για τη μισθολογική περίοδο Μαρτίου.

© 2021 KPMG Λογιστές Μονοπρόσωπη Α.Ε., Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Αίτηση για προσφορά